جواب مرحله 18 جدولانه یک

18 فروردين 1397
جواب مرحله 18 جدولانه یک

جواب مرحله 18 جدولانه یک

از چاشنی ها -> سس
حشره چسبنده -> کنه
رام کننده -> سایس
سخنان بیمارگونه -> یان
شاخه ای از علم فیزیک -> اپتیک
مایه آرامش -> سکینه
محافظ چشم -> پلک
نگهبان فیل -> پیلبان
نوعی امتحان -> کتبی