جواب مرحله 17 جدولانه یک

18 فروردين 1397
جواب مرحله 17 جدولانه یک

جواب مرحله 17 جدولانه یک

امریکایی -> یانکی
پاک کردن -> زدودن
پدربزرگ -> نیا
تصدیق روسی -> دا
در آب زندگی می کند -> آبزی
درنگ کردن -> تانی
دشنام -> سب
دیوانگی -> مجنون
وسیله احتیاطی -> یدک