جواب مرحله 357 جدولانه یک

19 فروردين 1397
جواب مرحله 357 جدولانه یک

جواب مرحله 357 جدولانه یک

ابزار کندن -> بیل
اجاق مخفی -> فر
از فرکانس‌های رادیویی -> ویاچاف
ازت -> نیتروژن
ازدواج با او حرام است -> محرم
باده -> می
بانگ قمری -> وت
بدنهاد -> دژخیم
برخی از زیر آن به عمل می‌آیند -> بته
برنج کوب -> رزاز
بزرگ‌منشی -> نب
به طرف -> فا
به کفش برخی است -> ریگ
بیماری پوستی -> گر
بیماری غش -> صرع
بیوگرافی -> زندگی نامه
پادشاهی -> کیی
پاکیزه -> طیب
پدران -> ابا
پرخور -> شکمو
پیچ و خم زلف -> شکن
ترازو -> میزان
تنخواه -> نقدینه
توان -> تاب
جزیره جنوبی -> کیش
چاره و گریز -> بد
چهره -> رو
حالت جان کندن -> نزع
حایل میان دو چیز -> حد
حرف افسوس -> وای
حزن -> غم
خرس عرب -> دب
خروشیدن -> غریدن
خمیده -> گوژ
خوبی -> نکویی
خوش‌خوان -> قرا
خیالات -> اوهام
دهان -> فم
دوختن ته جزوه و کتاب -> ته بندی
دور زدن -> گشتن
دکه -> کیوسک
رعشه -> لرزه
رنگ خزان -> زرد
ریختن آب -> صب
ریختن پول به حساب -> واریز
سایبان دستی -> چتر
سبک کردن -> تخفیف
سرخی افق -> شفق
سنگ معدنی گرانبها -> یشم
سوی -> زی
سوی -> طرف
شاه شاعر -> شه
شایستگی -> لیاقت
شهر مازندران -> قایمشهر
شیمی قدیم -> کیمیا
عدد روستا -> ده
عید فصیح -> پاک
فلز سنگین -> سرب
فوق -> بالا
فیلم قدیمی -> پیل
لقب پادشاهان روم بود -> قیصر
ماهی -> قمری
مثل -> شبیه
مجرد و تنها -> منفرد
مذکر -> نر
مرد جوان -> شاب
مردمک چشم -> حدقه
مستی -> سکر
مشروع -> تفصیلی
ملخ دریایی -> قمرون
منقار مرغ -> تک
موی گردن اسب -> یال
مکر، فریب -> کنبوره
میوه نارس -> کال
نانوا -> شاطر
نژاد آلمانی -> ژرمن
نقل مکان به قصد تفریح -> مسافرت
نیلوفر -> فل
نیکو -> بهی
همراه سیم -> زر
کشور آسیایی -> ایران
کوزه‌ساز -> سفالگر