جواب مرحله 332 جدولانه یک

19 فروردين 1397
جواب مرحله 332 جدولانه یک

جواب مرحله 332 جدولانه یک

آرام و راحت -> ریلکس
آماس -> ورم
آموزشگاه هنر -> هنرستان
آواره -> دربهدر
ابزار زیر دیگ -> سه پایه
اثر رجب علی اعتمادی -> گل تیتی
اثری از آگاتا کریستی -> انیاام
اساس -> مبنی
اسب ترکی -> ات
اسباب عروس -> جهیزیه
استان کم حرف -> قم
امر از پاشیدن -> پاش
اولین زن -> حوا
بازخواست -> مواخذه
بالا بودن نرخ -> گرانی
بدن -> تن
برابر -> متساوی
برتری داشتن -> اولویت
بردگی -> رق
به پایان رسیدن -> ته کشیدن
به دنیا آوردن -> زا
به عنوان نذر داده می‌شود -> نذری
بویایی -> شامه
بی‌نظمی و بی‌نوایی -> بی سامانی
پاک -> تمیز
پس گردن -> قفا
پنبه پاک نکرده -> وش
پندار -> وهم
پهلوان -> یل
پیچ و تاب -> خم
پیدا کرده -> یافته
تازه ترکی -> ینی
تاوان -> کفاره
تعقیب -> پیگیری
تعمیر -> مرمت
تعمیر پارچه -> رفو
تکه پاره -> لت
جانشینی -> نیابت
جای خواب -> بستر
جشن و مهمانی -> سور
چه کسی -> کی
حل کردن -> تحلیل
حکمت ارسطو -> مشا
خواب -> نوم
خواهش نفس -> هوس
داستان جنگی -> رزم نامه
درخت انگور -> مو
دودمان -> نسل
رشته فرنگی -> ورمیشل
رنگ‌ها -> الوان
روزنامه‌ها -> جراید
سخنی از روی طعنه -> متلک
سرگشته -> مدهوش
سوغات اصفهان -> گز
شراب‌خانه -> میکده
شعله آتش -> لهب
شهر خوزستان -> امیدیه
شهر سیستان و بلوچستان -> کنارک
شهر مازندران -> چالوس
شهر مازندران -> میان درود
شهر کرمان -> نرماشیر
شکل، صورت -> فرم
صدمه -> اک
عدد تنفسی -> شش
عدد دو رقمی -> شانزده
عدد مقدس -> هفت
عید ویتنامی‌ها -> تت
قرمز -> سرخ
گداخته -> مذاب
گردآورده شده -> مدون
گرما -> حر
لقب رستم -> تهمتن
لگام اسب -> دهانه
مخزنی برای ذخیر آب -> ابانبار
مخلوط آرد و آب -> خمیر
مرکز استان جنوبی -> بوشهر
مشتاق -> ارزومند
معدن -> کان
معدنی -> کانی
میوه گرمسیری -> موز
ناشتایی -> صبحانه
ناگاه -> هوازی
ناگزیر -> ضرورتا
نخست -> اول
نظریه -> تز
نمایش تلویزیونی -> شو
نوشتاری -> کتبی
نیشکر -> نال
همسر مرد -> زن
وجود دارد -> هست
کاتالوگ -> بروشور
کاغذ روزنامه -> وب
کاهگل -> ویم
کرگدن -> ریما
کشتی قطبی -> یخ شکن
کشوری در قاره سیاه -> سومالی
کلمه افسوس -> اه
کلمه افسوس -> اوه
کم کردن -> کاستن
کم‌عرض -> تنگ