جواب مرحله 13 جدولانه یک

18 فروردين 1397
جواب مرحله 13 جدولانه یک

جواب مرحله 13 جدولانه یک

اصلاح کردن جامه -> رفو
ترسناک -> خوفناک
رمق -> نا
سوی و جانب -> طرف
عظمت -> فر
فیلمی از مسعود طباطبایی -> شرط اول
لوده و مسخره -> دلقک
نااستوار -> لق
وستی -> ولا