جواب مرحله 312 جدولانه یک

19 فروردين 1397
جواب مرحله 312 جدولانه یک

جواب مرحله 312 جدولانه یک

آب دهان -> تف
آسیاب آشپزخانه -> هاون
ابریشم خام -> قز
اثر حسینقلی مستعان -> قصه انسانیت
از سبزی‌های خوراکی -> مرزه
از ورزشکاران آبی -> شناگر
اندازه صدای سیستم صوتی -> ولوم
ایستگاه قطار -> گار
بامداد -> صبحدم
بانگ -> ندا
بانگ سگ -> وغ
برکت -> ری
بسیار نعمت دهنده -> منان
بشقاب دراز و بزرگ -> دیس
بی‌خبر -> ناگهان
پاکیزه -> نظیف
پایین -> ته
پست -> دنی
پسوند شباهت -> سان
پسوند صفت عالی -> ترین
پهلوان -> یل
پول کشور آفتاب تابان -> ین
تابع موجی الکترون در اتم -> اوربیتال
تاج خروس -> یل
تلخ عرب -> مر
تکه پاره -> لت
جامه دراز مشایخ -> دراعه
جایی که سایه باشد -> نسار
چوب گردن گاو شخم زن -> یوغ
حرف یونانی -> لاندا
حیوان گران پوست -> خز
خداوند -> صاحب
خرما فروش -> تمار
خوراکی از برنج و زعفران -> شله زرد
خوش‌طبعی‌ها -> هزلیات
دارای سبیل پرپشت -> سبیلو
دام -> تله
دریا -> زو
دشواری -> وخامت
دوراندیش و محاسب -> حسابگر
راهنمایی -> هدایت
رد شده در امتحان -> رفوزه
رستنی چتری شکل -> قارچ
رنج و سختی -> زجر
روییدن گیاه -> نبت
ریختن آب -> صب
زاییده شدن -> تولد
زیرکی -> هوشیاری
سور -> ولیمه
سوسن زرد -> وج
شایسته -> کارامد
شجاع -> دلاور
شعر می‌گوید -> شاعر
شلوار جین -> لی
شهر آذربایجان غربی -> چالدران
شهر ترکمنستان -> مرو
شکم‌بند طبی -> گن
طلایی رنگ -> زرگون
غرولند -> زرزر
فارغ و آسوده -> سبک بار
قسمتی از خانه -> اتاق
لشکر -> جیش
محل رفتن -> مسیر
میدان جنگ -> رزمگاه
میوه درخت سدر -> کنار
هست شده -> موجود
هوای آفتابی -> صاف
کالبدشناسی -> اناتومی
کشور آفریقایی -> نیجر
کم‌وزن -> سبک
کنایه از تکیه گاه کسی بودن -> عصای دست
کنایه از کمک کردن به برپایی فتنه -> دامن زدن
کوبیدن در -> تق
یک دهم متر -> دسی متر