جواب مرحله 12 جدولانه یک

18 فروردين 1397
جواب مرحله 12 جدولانه یک

جواب مرحله 12 جدولانه یک

آتشدان -> اجاق
آرامگاه -> قبر
اعتقاد -> باور
تنیسور سوئیسی -> فدرر
چابک -> جلد
دریغ خوردن -> تاسف
روش -> اسلوب
شانه ، کتف -> کت