جواب مرحله 306 جدولانه یک

19 فروردين 1397
جواب مرحله 306 جدولانه یک

جواب مرحله 306 جدولانه یک

آش انار -> ناربا
آماس -> ورم
اثر سعید عبدالملکی -> گریز از اسارت
اثر سعیدی سیرجانی -> خاک ستر
ارجمند -> عز
از رسانه های جمعی -> روزنامه
از روی اختیار -> ارادی
از قطعات الکترونیکی -> خازن
اکونومی -> اقتصاد
ایتالیای باستان -> روم
بخیه خیاطان -> کن
برودت -> سرما
بز نر -> تیس
بشاش -> خنده رو
بهشت -> فردوس
بوی ماندگی -> نا
پرورش و تأدیب -> تربیت
پنهان شدن -> اختفا
پول چشم بادمی ها -> ین
پیوند -> اتصال
تابلویی از ادوارد مونک -> تاک سرخ
تابلویی از رافائل -> مدرسه اتن
تحریر -> نگارش
تصویر کلی از چیزی -> شما
جدا کننده -> ممیز
جگر سفید -> ریه
جهان معنوی -> ماهوت
چار چوب -> کادر
حادثه ناگوار -> جگرخراش
حرارت -> دما
حرف فاصله -> تا
خجالتی -> کمرو
خوشبخت -> کامیاب
دشمن درخت -> تبر
دیدن -> نگریستن
رسم کننده -> رسام
روز گذشته -> دیروز
زهر خورده -> مسموم
ساده -> سهل
سالم -> درست
سخن شیوا -> رسا
سیمرغ -> عنقا
شتر گاو پلنگ -> زرافه
شهری در استان فارس -> داراب
شک کردن -> تردید
ضمیر غایب -> او
طلا -> زر
عفیف و نجیب -> پاکرو
علامت جمع -> ان
غار نبوت -> حرا
فاصله و دوری -> بعد
فرار -> گریز
قصیده و شعر -> چکامه
گشاد و وسیع -> فراخ
مفتاح -> کلید
نام قدیم بابل -> بارفروش
نفی عرب -> لا
نوعی آلیاژ -> استیل
نوعی تفنگ -> بادی
نی تو خالی -> نال
هدیه چهره گشایی -> رونما
ول کردن -> ترک
ویراستار -> ادیتور
کاریز -> قنات
کافی -> بس
کمک کننده -> یاور
کودک تازه به دنیا آمده -> نوزاد