جواب مرحله 303 جدولانه یک

19 فروردين 1397
جواب مرحله 303 جدولانه یک

جواب مرحله 303 جدولانه یک

آب ساکن -> راکد
آبگیر -> مرداب
ابتدا -> بدو
ادیت کردن -> ویراستن
از حیوانات گله -> بز
از دروس ریاضی -> حسابان
از شهرهای لرستان -> کوهدشت
از عناصر شیمیایی -> هلیوم
از فراعنه مصری -> رامسس
اسباب خانه -> مان
اندیشه کردن -> سگالیدن
باد شدید -> صرصر
بت -> صنم
بخشودن -> عفو
بیگانه -> ناآشنا
پایانی،انتهایی -> واپسین
پدر -> بابا
پراکندگی و تفرق -> خلل
پرکار -> فعال
پسوند مراقبت -> بان
پشت سر هم قرار گرفتن -> ترادف
پیمان -> عهد
پیک -> قاصد
تبسم -> لبخند
ترا بگوید ادبی -> بگویدت
تفریق -> منها
جستجو کردن -> تفتیش
حق الزحمه -> دستمزد
حیله گر -> ریمن
درب و داغون -> له و لورده
درخت زبان گنجشک -> ون
درد و رنج -> تعب
دسته پیستون -> شاتون
رطوبت -> نمج
رنگرز -> صباغ
روز عرب -> یوم
زیرک -> ویرا
ستارگان -> انجم
سر -> راس
سرگذشت -> ماجرا
سگ بیمار -> هار
سهل -> آسان
سوراخ کننده -> سارد
شهری در استان فارس -> داراب
عدد منفی -> نه
عزل -> برکناری
عوض -> بدل
غلاف شمشیر -> نیما
فراوانی نعمت -> رخا
فیلمی از چارلی چاپلین -> یک شب در نمایش
قابل قرائت -> خواندنی
قبل از ورزش -> نرمش
قطب مثبت -> آند
مار زرد رنگ بی زهر -> یغتنج
متفاوت،ویژه -> خاص
مخفف آگاه -> آگه
مدار مجتمع -> ایسی
مدهوش -> مست
مشغول به فعلی بودن -> افتعال
مشغول حرفه ای بودن -> احتراف
مغازه -> دکان
ملخ سیاه -> کدم
منت گذارنده -> منان
میوه تلفنی -> الو
ناگوار -> فجیع
نامادری -> زن بابا
ننر و چرب زبان -> لوس
نهر و رود -> آبراه
نوبت و دفعه -> وهله
نوعی زیرپوش -> رکابی
نیتروژن -> ازت
هر یک از بازیکنان تیم -> یار
همجنس باز -> گی
واحد فرکانس -> هرتز
واضح و آشکار -> مبرهن
وسط -> مابین
کار بچه یک دنده -> لج
کاهش تدریجی -> افت
کج و منحرف -> اریب
کشور غله -> کانادا