جواب مراحل بازی پشمک

10 تير 1399
جواب  مراحل بازی پشمک

جواب های بازی پشمک

برای دیدن جواب های نسخه جدید کلیک کنید

1. آش، آتش
2. رگ، رنگ
3. ریش، شیر
4. کرفس، سفر، فکر
5. سیاه، سایه، آیه
6. هوا، آهو
7. بهنام، بهمن، نامه
8. تلفن، نفت، فن، تلف
9. حوله، هلو، لوح
10. هند، دره، هنر، رهن، دهن
11. تیله، هتل
12. شربت، ترش، شتر، بشر
13. فسیل، سیل، لیف، فیل
14. گوزن، زنگ، گز، زن
15. راز، روزه، هراز، آرزو، دروازه، دره
16. مربع، عرب، عمر
17. جابر، برج، باج، جبر
18. بال، قلاب، بقال، قالب، قاب
19. وام، مار، راسو، سمور، سماور
20. بال، لاک، باک، کابل، کال
21. پالتو، پتو، توپ
22. قوری، ورق، قو، روی
23. پوست، سوپ، توپ، سوت
24. آلبالو، لبو، آلو، بلال
25. مداد، مد، آدم، دما
26. بار، دار، باد، آداب، داراب، ادب
27. بند، باد، بندر، دربان، نردبان، نان، نادر
28. زن، گل، زنگ، گوزن، زنگوله
29. چراغ، غار
30. مس، اسم، سهام، ماسه، سام
31. کاه، هوا، آهو، کاهو، کوه
32. فرش، رشته، هشت
33. کشتی، تشک، شیک
34. دکمه، کمد، دکه، مه
35. کیلو، وکیل، کولی
36. فندق، قند، دف
37. کشمش، شکم، کش
38. امین، نیما، مین، نام
39. مانتو، وام، وانت
40. شب، شیب
41. سنگر، رنگ، سگ، سرنگ
42. لحاف، فال، لاف
43. یاس، سیر، یاسر، ساری، یار
44. شیراز، رازی، ریش، شیر
45. پتو، توپ
46. خاک، خار، آستر، تراس، خاکستر، کاخ
47. شنا، آشنا
48. دیس، سفید
49. میل، لیمو
50. دکل، کلید
51. زن، گز، زنگ
52. آش، ماش، شام
53. خل، لخت، تلخ
54. پری، پیر، پنیر
55. بنا، تاب، نبات
56. رنج، برج، برنج
57. پاک، پتک، پاکت
58. ریل، یار، ریال
59. وان، نفس، فانوس
60. حفظ، حفاظ، حافظ
61. بازی، بازی، زیبا
62. یاس، سایه، سیاه
63. باک، بابک، کباب
64. سفر، افسر، فارس
65. سال، سیل، گیلاس
66. یخ، سی، خیس، سیخ
67. ری، شر، ریش، شیر
68. سرو، سیروس، سرویس
69. لپ، پل، پلو، پول
70. رز، مرز، رزم، رمز
71. مشک، شکم، تشک، تمشک
72. لگن، لنج، گنج، جنگل
73. رمز، رزم، مرز، ترمز
74. نقد، دفن، قند، فندق
75. آدم، دما، دام، مداد
76. شال، بال، بلا، بالش
77. بقا، قلب، قالب، قلاب
78. کلم، ملک، ملکه، کلمه
79. خرس، سرخ، خسرو، خروس
80. میخ، خیر، مریخ، خمیر
81. چاپ، پوچ، پانچ، چوپان
82. ابر، خبر، خراب، بخار
83. پاک، نیک، پیک، پیکان
84. تیر، ترک، تیرک، کتری
85. شهر، هوش، رشوه، شوهر
86. تتو، تاب، توت، تابوت
87. زین، بیل، لیز، زنبیل
88. میخ، خرم، مریخ، خمیر
89. جان، جنس، باج، سنجاب
90. موش، پشم، شوم، شامپو