حل مرحله 1039 جدولانه کلاسیک

16 ارديبهشت 1397
حل مرحله 1039 جدولانه کلاسیک

جواب مرحله 1039 جدولانه کلاسیک

افقی 1 ظرف شستن لباس -> تشت
افقی 1 از آثار مشهور پل وارن -> ترانهبرایاو
افقی 2 چاهی متبرک در جنوب مدینه -> اریس
افقی 2 شهری در استان یزد -> میبد
افقی 2 گواهی دادن -> شهادت
افقی 3 هدیه‌ای به عروس -> رونما
افقی 3 فرومایه -> لییم
افقی 3 امر به روفتن -> روب
افقی 4 رفیق یکرنگ و موافق -> یار
افقی 4 سماق -> لش
افقی 4 هدایتگر -> رهبر
افقی 4 خرده‌سنگ -> ریگ
افقی 5 انبار کشتی -> خن
افقی 5 مرکز بحرین -> منامه
افقی 5 مشهور -> اسمی
افقی 6 فاقد آرامش و امنیت -> ناامن
افقی 6 کافر -> مرتد
افقی 6 حتما به دنبالش خورد می‌آید -> زد
افقی 7 پی‌در‌پی و پشت سر هم -> یکریز
افقی 7 جسد -> جنازه
افقی 7 گوسفند ماده -> میش
افقی 8 کشوری در قاره آفریقا -> توگو
افقی 8 کورک پلک -> گلمژه
افقی 8 یک ششم -> دانگ
افقی 9 آدم بسیار سختگیر و جدی -> یبس
افقی 9 قراول -> یساول
افقی 9 امتداد -> راستا
افقی 10 مخفف گاه -> گا
افقی 10 نویسنده -> کاتب
افقی 10 مشترک روزنامه -> ابونه
افقی 11 از شهرهای سودان -> بربر
افقی 11 چوب‌دستی قلندر -> منتشا
افقی 11 عدد ورزشی -> اا
افقی 12 ابر حامل باران -> ابل
افقی 12 محبت -> وداد
افقی 12 از خواهران برونته -> ان
افقی 12 حاصل کردن -> کسب
افقی 13 خداترس -> تقی
افقی 13 احتیاج -> نیاز
افقی 13 گاوچران آمریکایی -> کابوی
افقی 14 گیاهی از تیره نعناعیان -> اویشن
افقی 14 مخلوط -> درهم
افقی 14 رفت و آمد -> تردد
افقی 15 خانواده‌ای از گیاهان که گلدار دولپه‌ای هستند -> گلستارهایها
افقی 15 بد و زشت -> انر
عمودی 1 کتاب معروف میرزا محمد نامی -> تاریخگیتیگشا
عمودی 1 گندم -> اگ
عمودی 2 شهر خاقانی -> شروان
عمودی 2 کشور نیشکر -> کوبا
عمودی 2 زن پاکدامن -> بتول
عمودی 3 حلال رنگ -> تینر
عمودی 3 گل عاشقان -> نرگس
عمودی 3 کوهی در شمال شرقی تخت سلیمان -> بلقیس
عمودی 4 ناخن چارپا -> سم
عمودی 4 تئوریسین مارکسیست لنینیست -> مایو
عمودی 4 ناشنوا -> کر
عمودی 4 قسمتی از اوستا -> یشت
عمودی 5 نام دخترانه -> الناز
عمودی 5 اسب بارکش -> یابو
عمودی 5 تاب و توان -> نا
عمودی 6 چرک زخم -> رم
عمودی 6 سوریه قدیم -> شام
عمودی 6 پهن کردن -> گستردن
عمودی 7 طایفه -> ایل
عمودی 7 آب گندیده -> منجلاب
عمودی 7 اندیشه -> ایده
عمودی 8 فرزند نوه -> نبیره
عمودی 8 گوالیدن -> نمو
عمودی 8 تحمل وضع ناخوشایند -> مدارا
عمودی 9 پیشکش -> هدیه
عمودی 9 دریانورد معروف پرتغالی -> ماژلان
عمودی 9 چه خوب -> زهی
عمودی 10 جنگ -> مبارزه
عمودی 10 بعد از آلفا -> بتا
عمودی 10 ابر رقیق -> مه
عمودی 11 نوعی خرمای سیاه -> رش
عمودی 11 ردیف -> رسته
عمودی 11 نام دخترانه -> روشنک
عمودی 12 شهری قدیمی در استان آذربایجان شرقی -> اهر
عمودی 12 سلیقه و پسند جامعه -> مد
عمودی 12 فهمیده -> دانا
عمودی 12 ضمیر متصل دوم شخص مفرد -> ات
عمودی 13 نصرت -> یاوری
عمودی 13 شن نرم -> ماسه
عمودی 13 نوعی مار خطرناک -> کبرا
عمودی 14 مربوط به ادب است -> ادبی
عمودی 14 آرایش، زیور -> زینت
عمودی 14 از رنج رها شدن -> اسودن
عمودی 15 اثر ساموئل بکت -> وت
عمودی 15 مکانی زیبا و تفریحی در سنندج -> گردشگاهابیدر