حل مرحله 1035 جدولانه کلاسیک

15 ارديبهشت 1397
حل مرحله 1035 جدولانه کلاسیک

جواب مرحله 1035 جدولانه کلاسیک

افقی 1 از القاب ثامن‌الائمه -> ضامناهو
افقی 1 گوناگونی افکار و نظرها -> تشتتارا
افقی 2 متوجه و معطوف شدن به یک موضوع -> تمرکز
افقی 2 ریختن پول به حساب -> واریز
افقی 3 مرده ریگ -> میراث
افقی 3 پایتخت ایتالیا -> رم
افقی 3 عاشورا -> دهم
افقی 3 سلیقه -> مد
افقی 4 تصویرگر -> راسم
افقی 4 آن سوی جایی -> ماورا
افقی 4 روز -> یوم
افقی 5 غربال -> الک
افقی 5 علامت مفعولی -> را
افقی 5 گوارا -> مهنا
افقی 5 ذره تجزیه‌ناپذیر -> اتم
افقی 6 یادداشت -> نت
افقی 6 مسلمانان -> مسلمین
افقی 6 کسی که در علمی اطلاعات بسیار دارد -> متبحر
افقی 7 کاخ تخت جمشید -> اپادانا
افقی 7 ترمومتر -> دماسنج
افقی 8 درهم پیچیدن -> لف
افقی 8 پوستین -> وت
افقی 8 خط‌کش رسم -> تی
افقی 8 پارچه کهنه -> لت
افقی 9 متناوب -> تناوبی
افقی 9 از آثار «او هنری»، نویسنده آمریکایی -> اوازشهر
افقی 10 بالا رفتن، ترقی کردن -> ارتقا
افقی 10 اردک -> مرغابی
افقی 10 نوعی رنگ مو -> مش
افقی 11 مقابل کیفی -> کمی
افقی 11 پارسای دیرنشین -> راهب
افقی 11 همگی -> کل
افقی 11 اهلی -> رام
افقی 12 بینی -> انف
افقی 12 از آلات موسیقی شبیه میز -> پیانو
افقی 12 نوعی بشقاب -> دوری
افقی 13 شبنم -> طل
افقی 13 وسیله داوری -> سوت
افقی 13 کیف انگلیسی -> بگ
افقی 13 دستور زبان اروپایی -> گرامر
افقی 14 دانه سحرآمیز -> لوبیا
افقی 14 از عناصر شیمیایی -> رادون
افقی 15 شهری در قبرس -> لارناکا
افقی 15 بیم داشتن -> هراسیدن
عمودی 1 سبزی‌های خوشبو -> ضیمران
عمودی 1 حمله و هجوم -> اتاک
عمودی 1 کودک -> طفل
عمودی 2 کنفرانس تاریخی پس از جنگ جهانی دوم -> یالتا
عمودی 2 طبیعی -> نرمال
عمودی 3 لولوی سر خرمن -> مترسک
عمودی 3 طلای سفید -> پلاتین
عمودی 3 طایفه غرب ایران -> لر
عمودی 4 سخن‌چین -> نمام
عمودی 4 مقاب بالاتر -> مافوق
عمودی 4 سحر و جادو -> فسون
عمودی 5 ماترک -> ارث
عمودی 5 یگان نظامی برابر سه جوخه -> رسد
عمودی 5 دفعه -> بار
عمودی 5 بیماری مهلک -> وبا
عمودی 6 ورود غیر قانونی به کامپیوتر -> هک
عمودی 6 کشوری آفریقایی با پایتخت «لینلنگوه» -> مالاوی
عمودی 6 نور‌شناسی -> اپتیک
عمودی 7 جمع وزیر -> وزرا
عمودی 7 به رخ کشیدن نیکی‌ها -> منت
عمودی 7 بزرگی -> مهی
عمودی 7 دو یار همقد -> اا
عمودی 8 دارویی سیاه برای حفظ اجساد مردگان -> مومیا
عمودی 8 رئیس و مالک روستا در قدیم -> ارباب
عمودی 9 داخل -> تو
عمودی 9 گرو گذاشتن -> رهن
عمودی 9 گیاهی علفی و خودرو از خانواده کاسنی -> توغ
عمودی 9 نظریه -> نگره
عمودی 10 مسرور -> شادان
عمودی 10 نخستین شاه ایران از سلسله ماد -> دیااکو
عمودی 10 امر آوردن -> ار
عمودی 11 سبزی خرد کردنی -> تره
عمودی 11 جماعت‌ها -> امم
عمودی 11 زرنگ -> زبل
عمودی 11 دریوزه -> گدا
عمودی 12 گروهی -> تیمی
عمودی 12 گویشی در گیلان -> تالشی
عمودی 12 جمع درس -> دروس
عمودی 13 حرص -> از
عمودی 13 غیر مستقل -> وابسته
عمودی 13 روحی -> روانی
عمودی 14 امتحان کننده -> ممتحن
عمودی 14 گروه گروه -> رمارم
عمودی 15 از غزوات -> احد
عمودی 15 محل رجوع -> مرجع
عمودی 15 از توابع تهران -> شمیران