حل مرحله 1025 جدولانه کلاسیک

11 ارديبهشت 1397
حل مرحله 1025 جدولانه کلاسیک

جواب مرحله 1025 جدولانه کلاسیک

افقی 1 حساسیت -> الرژی
افقی 1 ناپلئون شرق -> نادر
افقی 1 معرفی کننده -> معرف
افقی 2 نکوهش -> ذم
افقی 2 تسمه و دوال -> رکاب
افقی 2 آدم‌نمای بوتیک‌ها -> مانکن
افقی 3 خداشناس -> عارف
افقی 3 بانی شعر نو -> نیما
افقی 3 مقابل رعیت -> ارباب
افقی 4 الهه ماه و جنگل‌ها -> یانا
افقی 4 میزان -> ترازو
افقی 4 حرف گزینش -> یا
افقی 5 کلام آهسته -> نوا
افقی 5 بی‌اندازه و بی‌حساب -> بیمر
افقی 5 خراب و ویران شده -> منهدم
افقی 6 مرکز ایالت کلرادو -> دنور
افقی 6 از انواع خودرو -> سواری
افقی 6 نهنگ -> وال
افقی 7 کجاست -> کو
افقی 7 ابزار و وسایل -> ادات
افقی 7 خواهش و خواسته -> ویندا
افقی 8 هم‌نشین -> ندیم
افقی 8 فردفرد -> یکایک
افقی 8 پاره سنگ ترازو -> ورام
افقی 9 نزدیکان -> اقارب
افقی 9 اضافی -> زاید
افقی 9 پسوند شباهت -> سا
افقی 10 پارچه‌ای که لطیف نیست -> زبر
افقی 10 حصیر -> بوریا
افقی 10 از جزایر ایرانی خلیج فارس -> سیری
افقی 11 قریه -> روستا
افقی 11 سرنیزه -> سنان
افقی 11 ناامیدی -> یاس
افقی 12 مرگ از غصه -> دق
افقی 12 نوعی جاروبرقی صنعتی -> مکنده
افقی 12 بخش اول یکی از شبکه‌های اجتماعی پرطرفدار -> واتس
افقی 13 توجه کردن -> اعتنا
افقی 13 طویل‌ترین رودخانه اروپا -> ولگا
افقی 13 حیله‌گر -> مکار
افقی 14 برادر موسی -> هارون
افقی 14 پرنده‌ای با پا و گردن دراز -> درنا
افقی 14 استفراغ -> قی
افقی 15 رود مهم آلمان -> راین
افقی 15 از شهرهای بزرگ هندوستان -> اگرا
افقی 15 چهارمین خلیفه اموی -> مروان
عمودی 1 اقرار و اعتراف -> اذعان
عمودی 1 خدمتکار زن -> کنیز
عمودی 1 قاضی ورزشی -> داور
عمودی 2 در عربی، «هرگاه» معنی می‌دهد -> لما
عمودی 2 از نام‌های باریتعالی -> ودود
عمودی 2 روبند و نقاب زنانه -> برقع
عمودی 3 تازه و شاداب -> ریان
عمودی 3 فلانی -> یارو
عمودی 3 پوچ و خالی -> تهی
عمودی 4 عمق -> ژرفا
عمودی 4 دلداده عذرا -> وامق
عمودی 4 از استان‌ها -> سمنان
عمودی 5 عدد اول -> یک
عمودی 5 جنگ و پیکار -> نبرد
عمودی 5 نوآوری -> ابتکار
عمودی 6 انجمن معتادان گمنام -> انای
عمودی 6 پایتخت ارمنستان -> ایروان
عمودی 6 تعجب خانمانه -> وا
عمودی 7 پیامبر -> نبی
عمودی 7 استکبارگر -> مستکبر
عمودی 7 واحد تقسیم ناظر بر کل ملک یا کوچک‌ترین جزء ملک -> دونگ
عمودی 8 قطار زیرزمینی -> مترو
عمودی 8 سهیل درهم -> یسهل
عمودی 9 درآوردنی از روزگار -> دمار
عمودی 9 معلق در هوا -> اویزان
عمودی 9 سائل -> گدا
عمودی 10 نشانه مفعول در جمله -> را
عمودی 10 ایالات متحده -> امریکا
عمودی 10 سقف فروریخته -> اوار
عمودی 11 نامی دخترانه -> نازنین
عمودی 11 جزئی از اوستا -> یسنا
عمودی 11 خسیس پس می‌دهد -> نم
عمودی 12 ناپسند -> مکروه
عمودی 12 عینک آفتابی -> دودی
عمودی 12 خرمافروش -> تمار
عمودی 13 انگور -> عنب
عمودی 13 گردنده -> دوار
عمودی 13 خطر کردن -> ریسک
عمودی 14 اشاره بدون صدا -> ایما
عمودی 14 پهناورترین قاره -> اسیا
عمودی 14 سید -> اقا
عمودی 15 فدراسیون بین‌المللی بسکتبال -> فیبا
عمودی 15 پایتخت پرو -> لیما
عمودی 15 یک سم کشنده دست ساز انسان که رنگ، مزه یا بو ندارد -> سارین