حل مرحله 1024 جدولانه کلاسیک

11 ارديبهشت 1397
حل مرحله 1024 جدولانه کلاسیک

جواب مرحله 1024 جدولانه کلاسیک

افقی 1 چیزی را به عاریت خواست -> استعاره
افقی 1 قهوه‌خانه مدرن -> کافیشاپ
افقی 2 فلز گلوله -> سرب
افقی 2 عضوی در سفارتخانه -> کاردار
افقی 2 به هیچ وجه -> ابدا
افقی 3 غذایی از تخم مرغ -> املت
افقی 3 عادت و خصلت -> خوی
افقی 3 پیامبر شوش -> دانیال
افقی 4 آماده و مهیا -> مستعد
افقی 4 درخشیدن -> لمع
افقی 4 از بند رسته -> رها
افقی 5 علامت مصدر جعلی -> یت
افقی 5 کلاه مردمان مصری -> فینه
افقی 5 مذاکره و گفت و گو -> بحث
افقی 5 فکر و عقیده -> رای
افقی 6 آسمان غرنبه -> تندر
افقی 6 موجه سازی -> توجیه
افقی 6 عدد نفس‌کش -> شش
افقی 7 سازمان اطلاعاتی آمریکا -> سیا
افقی 7 بدرفتار و بدخلق -> نامردم
افقی 7 مقابل کوچک -> بزرگ
افقی 8 خوبی -> نکویی
افقی 8 پیام آسمانی -> وحی
افقی 8 صمغ مغناطیسی -> کهربا
افقی 9 مقابل پایین -> بالا
افقی 9 مرکز سیاسی کشور -> پایتخت
افقی 9 قسمتی از زمان -> دهه
افقی 10 نوعی جین -> لی
افقی 10 آداب و رسوم -> مراسم
افقی 10 نوعی خط باستانی -> میخی
افقی 11 خوردن عرب -> اکل
افقی 11 شهر نیروگاه شمالی -> نکا
افقی 11 نوعی قرابت -> نسبی
افقی 11 بی‌حس -> لس
افقی 12 بلندترین نقطه -> اوج
افقی 12 از حروف یونانی -> تتا
افقی 12 از فرزندان آدم -> هابیل
افقی 13 بنای تاریخی سرپل ذهاب -> طاقگرا
افقی 13 پایه اداری -> اشل
افقی 13 بی‌نظیر -> بیتا
افقی 14 سمت راست -> یمین
افقی 14 انعکاس -> بازتاب
افقی 14 نصف -> نیم
افقی 15 جای لنگر انداختن کشتی -> بندرگاه
افقی 15 ایستادگی و پایداری -> استقامت
عمودی 1 نام‌ها -> اسامی
عمودی 1 از گیاهان طبی معروف -> سنبلالطیب
عمودی 2 خوشحال -> سرمست
عمودی 2 دانه به دانه -> یکایک
عمودی 2 بی‌خطر -> امن
عمودی 3 رایانه لوحی -> تبلت
عمودی 3 برآمدگی و تورم پوست -> تاول
عمودی 3 بی‌بند و بار -> لاقید
عمودی 4 بدبو شدن -> تعفن
عمودی 4 اسب چاپار -> یام
عمودی 4 زمین‌شناس آلمانی -> وگنر
عمودی 5 صدمه و آسیب -> اک
عمودی 5 تماشایی -> دیدنی
عمودی 5 سرباز تکاور -> رنجر
عمودی 6 اندوه و غم -> راخ
عمودی 6 دیوار کوتاه -> نرا
عمودی 6 تمیز -> پاک
عمودی 6 سرپیچی کردن -> ابا
عمودی 7 بین راه رفتن و دویدن -> هروله
عمودی 7 در یاری و غمخواری همه را به یک نظر دیدن -> مواسات
عمودی 7 نفس سوزناک -> اه
عمودی 8 کشت به امید باران -> دیم
عمودی 8 مراسم بزرگداشت -> ترحیم
عمودی 8 امر از تازیدن -> تاز
عمودی 9 ویتامین انعقاد خون -> کا
عمودی 9 بندگی در برابر حق -> عبودیت
عمودی 9 صبحانه نخورده -> ناشتا
عمودی 10 مورد نیاز خمیر نان -> ارد
عمودی 10 مقداری از فضا -> حجم
عمودی 10 پرداختنی شرعی -> خمس
عمودی 10 ابریشم پست -> لاس
عمودی 11 موروثی -> ارثی
عمودی 11 لوح سنگی -> کتیبه
عمودی 11 پرستیدنی مشرکان -> بت
عمودی 12 تخم کتان -> یانه
عمودی 12 بخشش -> هبه
عمودی 12 سنگ آتشزنه -> خیاب
عمودی 13 از گیاهان دارویی -> شبیار
عمودی 13 بیماری یرقان -> زردی
عمودی 13 بصیر -> بینا
عمودی 14 شکلک -> ادا
عمودی 14 نوشیدنی‌ها -> اشربه
عمودی 14 عنصر شماره ۳ اتمی -> لیتیم
عمودی 15 تصفیه‌خانه -> پالایشگاه
عمودی 15 تندرستی -> سلامت