حل مرحله 1023 جدولانه کلاسیک

11 ارديبهشت 1397
حل مرحله 1023 جدولانه کلاسیک

جواب مرحله 1023 جدولانه کلاسیک

افقی 1 مناسبت روز تولد ابن سینا -> روزپزشک
افقی 1 دارای شور و شوق بسیار -> باحرارت
افقی 2 گردهمایی -> همایش
افقی 2 تهنیت -> تبریک
افقی 3 جام معروف -> جم
افقی 3 برآمدگی ته کفش -> اج
افقی 3 شهری در آلمان -> ینا
افقی 3 پر شدن معده -> امتلا
افقی 4 جنگ و پیکار -> اورد
افقی 4 رسم کردن -> کشیدن
افقی 4 کلام پذیرفتن فرمان -> لبیک
افقی 5 شهر مقدس عراق -> نجف
افقی 5 پنج ترکی -> بش
افقی 5 روش و اسلوب -> شیوه
افقی 5 رها شد -> رست
افقی 6 وحشی -> دد
افقی 6 زینت کردن -> اراستن
افقی 6 راز بی‌پایان -> را
افقی 6 شمای بیگانه -> یو
افقی 7 خشخاش -> کوکنار
افقی 7 پادشاه مقدونی پسر فیلیپ -> اسکندر
افقی 8 جماعت‌ها -> امم
افقی 8 شبیه و نظیر -> دس
افقی 8 مخترع تلفن -> بل
افقی 8 فلز پرمصرف -> اهن
افقی 9 ترسیده -> هراسان
افقی 9 خط ریش -> پازلفی
افقی 10 آخرین حرف انگلیسی -> زد
افقی 10 شخص -> کس
افقی 10 شاگردانه قدیم -> میلاوه
افقی 10 پایه -> اس
افقی 11 بلندترین رشته‌کوه اروپا -> الپ
افقی 11 بی‌مانند -> بیتا
افقی 11 شیره خرما -> مت
افقی 11 جمع نکته -> نکت
افقی 12 متداول -> رایج
افقی 12 براندازی حکومت با استفاده از قوای نظامی کشور -> کودتا
افقی 12 به سن بلوغ رسیده -> بالغ
افقی 13 جمع منبع -> منابع
افقی 13 شهر ترکی -> اهر
افقی 13 حرف فاصله -> تا
افقی 13 علامت جمع -> ها
افقی 14 شهر استان یزد -> مهریز
افقی 14 پرنده‌ای از راسته گنجشک‌شکلان -> کاکلی
افقی 15 باریک‌بین -> خردهبین
افقی 15 اثر حماسی فردوسی -> شاهنامه
عمودی 1 آزرده‌خاطر کردن -> رنجاندن
عمودی 1 کنایه از آسمان پرستاره -> هزارمیخ
عمودی 2 ایجاد کننده -> موجد
عمودی 2 نام مردانه -> اردلان
عمودی 3 چله کمان -> زه
عمودی 3 تاقچه بالا -> رف
عمودی 3 اغما -> کما
عمودی 3 عواقب کار -> پیامد
عمودی 4 داروی مالیدنی -> پماد
عمودی 4 شهری در روسیه -> اومسک
عمودی 4 میدان جنگ -> جبهه
عمودی 5 از اجسام معدنی بلوری شکل -> زاج
عمودی 5 پارچه پشم شتر -> برک
عمودی 5 مهره شطرنج -> اسب
عمودی 5 قوم سفیدپوست سامی -> عرب
عمودی 6 ضمیر مؤنث فرنگی -> شی
عمودی 6 به زور حمل کردن -> کشاندن
عمودی 6 پیشرو اعداد -> یک
عمودی 6 تکرار حرف آخر -> یی
عمودی 7 عابد مسیحی -> کشیش
عمودی 7 حشره خونخوار -> ساس
عمودی 7 هم‌وزن -> متوازن
عمودی 8 آلت رگ‌زنی -> نیشتر
عمودی 8 مهره شطرنج -> پیاده
عمودی 9 دارویی ضد عفونی کننده برای پانسمان زخم‌ها و سوختگی‌ها -> بتادین
عمودی 9 عضو پرواز -> بال
عمودی 9 تیردان -> ترکش
عمودی 10 مایع معروف -> اب
عمودی 10 جدید -> نو
عمودی 10 به ناچار، به اجبار -> الزاما
عمودی 10 دو یار همقد -> اا
عمودی 11 غار رسالت -> حرا
عمودی 11 بریدن شاخه‌های اضافه درخت -> هرس
عمودی 11 کویر مرکزی -> لوت
عمودی 11 پاره‌ای از چیزی -> تکه
عمودی 12 از وسایل آرایشی -> ریمل
عمودی 12 کمیسیون اقتصادی کشورهای آسیا و خاور دور -> اکافه
عمودی 12 نهنگ دریایی -> بالن
عمودی 13 ماه دهم میلادی -> اکتبر
عمودی 13 منع کردن -> نهی
عمودی 13 پیشوند نفی -> نا
عمودی 13 حرف انتخاب -> یا
عمودی 14 زبان به چیزی مالیدن -> لیسیدن
عمودی 14 بیماری جذام -> اکله
عمودی 15 از ماشین‌آلات کشاورزی -> تراکتور
عمودی 15 کمک طلبیدن -> استغاثه