حل مرحله 1021 جدولانه کلاسیک

11 ارديبهشت 1397
حل مرحله 1021 جدولانه کلاسیک

جواب مرحله 1021 جدولانه کلاسیک

افقی 1 باران یخی -> تگرگ
افقی 1 یک مدل اقتصادی که اثر قیمت را روی مقدار در بازار رقابتی بررسی می‌کند -> عرضهوتقاضا
افقی 2 دژخیم -> جلاد
افقی 2 شهری در استان فارس -> جهرم
افقی 2 برخی در خواب می‌کشند -> خرناس
افقی 3 کمد -> اشکاف
افقی 3 ویران -> یباب
افقی 3 کراهت، بیزاری -> نفرت
افقی 4 رودست خوردن -> رکب
افقی 4 بخیل -> شح
افقی 4 دیکته -> املا
افقی 4 نیاکان -> ابا
افقی 5 مرطوب -> تر
افقی 5 مادر خودمانی -> مامان
افقی 5 پرچم -> بیرق
افقی 6 از عناصر شیمیایی فلزی -> باریم
افقی 6 ایما و اشاره با پلک زدن -> چشمک
افقی 6 با خورد آید -> زد
افقی 7 غوغا، بلوا -> شورش
افقی 7 از نان‌های سنتی ما -> تافتون
افقی 7 سود حرام -> ربا
افقی 8 سخن یا شعری که بدون اندیشه قبلی بیان شود -> بدیهه
افقی 8 ساز ایرانی -> تار
افقی 8 نام پسرانه -> یاشار
افقی 9 موی گردن اسب -> یال
افقی 9 اکسید آلومینیوم خاک -> الومین
افقی 9 چگونگی انجام گرفتن یک کار -> روند
افقی 10 ضربه سر -> هد
افقی 10 آقا و رئیس -> سرور
افقی 10 ژاندارمری سابق -> امنیه
افقی 11 پیامبر صبور -> ایوب
افقی 11 اساس و شالوده -> بنیان
افقی 11 از حروف مقطعه قرآن کریم -> حم
افقی 12 پخش و پلا -> ولو
افقی 12 احتیاج -> نیاز
افقی 12 شکوه‌گوی جدایی‌ها -> نی
افقی 12 ماهی عرب -> سمک
افقی 13 از نمازهای واجب -> ایات
افقی 13 ورم -> اماس
افقی 13 طرز عمل -> رفتار
افقی 14 مرطوب -> نمناک
افقی 14 شهری در استان لرستان -> ازنا
افقی 14 نور کم -> سوسو
افقی 15 جامی و آذر بیگدلی هر دو حکایت این دو دلداده را به نظم کشیده‌اند -> یوسفوزلیخا
افقی 15 روستا -> قریه
عمودی 1 بازرگانی و سوداگری -> تجارت
عمودی 1 تعزیه -> شبیهخوانی
عمودی 2 معجونی که از برگ گل گلاب و شکر درست می‌کنند -> گلشکر
عمودی 2 دوستی و محبت -> وداد
عمودی 2 از مرکبات -> لیمو
عمودی 3 سوار -> راکب
عمودی 3 خط نابینایان -> بریل
عمودی 3 پیش‌پرداخت -> اوانس
عمودی 4 بسیار فقیر -> گدا
عمودی 4 عضو تفنگ -> ماشه
عمودی 4 عدد ماه -> سی
عمودی 4 بلندترین آبشار ایران -> تاف
عمودی 5 سنگینی که بر جسم فرود می‌آید -> فشار
عمودی 5 برادر حضرت موسی -> هارون
عمودی 5 کجاست -> کو
عمودی 6 مخفف عجل‌الله تعالی فرجه -> عج
عمودی 6 غیرت -> حمیت
عمودی 6 دانه سحرآمیز -> لوبیا
عمودی 7 شاعر مسافر -> رهی
عمودی 7 غیر حرفه‌ای -> اماتور
عمودی 7 آرزوها -> امال
عمودی 8 تپش قلب -> ضربان
عمودی 8 پسوند رنگی -> فام
عمودی 8 پارچه فروشی -> بزازی
عمودی 9 مرد بخشنده -> همام
عمودی 9 تیره‌ای از گیاهان -> چتریان
عمودی 9 نوع، گونه -> سنخ
عمودی 10 هرج و مرج -> بلبشو
عمودی 10 شهری در استان اردبیل -> نمین
عمودی 10 عدد ورزشی -> اا
عمودی 11 تفاله کنجد -> تخ
عمودی 11 مصونیت در برابر بیماری‌ها -> ایمنی
عمودی 11 درخشان، نوردهنده -> نایر
عمودی 12 سده -> قرن
عمودی 12 صریح‌اللهجه -> رک
عمودی 12 نام پسرانه -> ارین
عمودی 12 مرادف فجور -> فسق
عمودی 13 بخشش -> انفاق
عمودی 13 پول زیرمیزی -> رشوه
عمودی 13 چارپا -> ستور
عمودی 14 زننده -> ضارب
عمودی 14 عضو دهان -> زبان
عمودی 14 سروده غرورآفرین -> حماسی
عمودی 15 نشانه سلامت کالا -> استاندارد
عمودی 15 ناپسند شرعی -> مکروه