حل مرحله 1020 جدولانه کلاسیک

11 ارديبهشت 1397
حل مرحله 1020 جدولانه کلاسیک

جواب مرحله 1020 جدولانه کلاسیک

افقی 1 ماهی عنبر -> کاشالوت
افقی 1 کلنی -> مستعمره
افقی 2 شتر قوی هیکل -> لوک
افقی 2 یک دسته سرباز -> اتریاد
افقی 2 برقرار -> دایر
افقی 3 آب پاک -> کر
افقی 3 اندک -> کم
افقی 3 اسب چاپار -> یام
افقی 3 آبار -> چاهها
افقی 4 ماه آخر سال میلادی -> دسامبر
افقی 4 دست‌آموز -> اهلی
افقی 5 جرأت -> یارا
افقی 5 عدد دونده -> دو
افقی 5 شکر متبلور -> نبات
افقی 5 خط‌کش مهندسی -> تی
افقی 6 میدانی در تهران -> ونک
افقی 6 غذای ظهر -> ناهار
افقی 6 مدرک -> سند
افقی 7 بوی ماندگی -> نا
افقی 7 نژاد کشور الجزایر -> عرب
افقی 7 سلطان و ملک -> پادشاه
افقی 8 از توابع گنبد کاووس -> رامیان
افقی 8 مأیوس -> ناامید
افقی 9 ماه یازدهم میلادی -> نوامبر
افقی 9 مادربزرگ -> ننه
افقی 9 اثر چربی -> لک
افقی 10 شهر بادگیرها -> یزد
افقی 10 نماد -> نشانه
افقی 10 جد و پدربزرگ -> نیا
افقی 11 پشته -> تل
افقی 11 نان نازک -> لواش
افقی 11 ترنجیدن -> من
افقی 11 پدر خلیل‌الله -> تارخ
افقی 12 نبرد و رزم -> اورد
افقی 12 چین ملی -> تایوان
افقی 13 کاندید -> نامزد
افقی 13 مقابل حاشیه -> متن
افقی 13 شهر رازی -> ری
افقی 13 دست مالیدن -> مس
افقی 14 لباس بی‌آستر -> یکلا
افقی 14 متخصص فنی -> مکانیک
افقی 14 از شهرهای مازندران -> نور
افقی 15 مسکن -> ارامبخش
افقی 15 گرمادرمانی -> دیامتری
عمودی 1 مجموعه -> کلکسیون
عمودی 1 از قمرهای سیاره اورانوس -> تیتانیا
عمودی 2 زادگاه ابراهیم -> اور
عمودی 2 میوه هزار دانه -> انار
عمودی 2 لغزیدن پا -> زل
عمودی 2 جریب -> اکر
عمودی 3 تردید -> شک
عمودی 3 فهم -> درک
عمودی 3 قطب مثبت باطری -> اند
عمودی 3 دیکته -> املا
عمودی 4 حدیث معروف -> کسا
عمودی 4 برادر پدر -> عمو
عمودی 4 وسایل و ابزار -> لوزام
عمودی 5 شتر بی‌کوهان -> لاما
عمودی 5 ملوان و ناخدا -> دریانورد
عمودی 6 پوستین -> وت
عمودی 6 بالا آمدن آب دریا -> مد
عمودی 6 نوازنده عهد ساسانیان -> بامشاد
عمودی 6 مغز سر -> مخ
عمودی 7 کرسی خطابه -> تریبون
عمودی 7 کفن دزد -> نباش
عمودی 7 جذب -> مکش
عمودی 8 دوست و رفیق -> یار
عمودی 8 بالای فرنگی -> اپ
عمودی 8 رود فرانسه -> رن
عمودی 8 از حروف یونانی -> تتا
عمودی 9 مادر وطن -> مام
عمودی 9 مخفی و نهفته -> نهان
عمودی 9 شبیه یکدیگر -> همانند
عمودی 10 آب‌بند -> سد
عمودی 10 از شهرهای خوزستان -> ابادان
عمودی 10 ساز مولانا -> نی
عمودی 10 حرف دهان‌کجی -> یی
عمودی 11 کنایه از فرد تنومند و قوی -> چهارشانه
عمودی 11 دخمه اموات اشکانیان -> ورکا
عمودی 12 دادگری -> عدالت
عمودی 12 دوات -> امه
عمودی 12 زبان مردم کشور تایلند -> تای
عمودی 13 حوت -> ماهی
عمودی 13 صفت سرو -> سهی
عمودی 13 برکت سفره -> نان
عمودی 13 الفبای موسیقی -> نت
عمودی 14 جگر سفید -> ریه
عمودی 14 بدن -> تن
عمودی 14 بی‌باک و شجاع -> دلیر
عمودی 14 حشره زحمتکش -> مور
عمودی 15 ترسیدن -> هراسیدن
عمودی 15 معروف‌ترین بنای تیسفون -> کاخکسری