جواب مرحله 11 جدولانه یک

18 فروردين 1397
جواب مرحله 11 جدولانه یک

جواب مرحله 11 جدولانه یک

انجمن ، حزب -> کمیته
پایین تر ، زیرتر -> اسفل
خدا -> اله
شاعر خیمه دوز -> خیام
شیمی قدیم -> کیمیا
فوتبالیست آرژانتینی -> مسی
نوبت کاری -> شیفت