حل مرحله 1018 جدولانه کلاسیک

11 ارديبهشت 1397
حل مرحله 1018 جدولانه کلاسیک

جواب مرحله 1018 جدولانه کلاسیک

افقی 1 حربا -> افتابپرست
افقی 1 ده هزار متر مربع -> هکتار
افقی 2 جمع هدیه -> هدایا
افقی 2 ظاهر عمارت -> نما
افقی 2 گرفتار -> مبتلا
افقی 3 رمق آخر -> نا
افقی 3 نام دیگر گیاه شاهی -> ترهتیزک
افقی 3 خشک -> یابس
افقی 4 درخت لرزان -> بید
افقی 4 بخشی از قطار -> واگن
افقی 4 جوش ریز بدن -> ایر
افقی 4 واحد بازی تنیس -> ست
افقی 5 سرها -> ریوس
افقی 5 خودم -> من
افقی 5 محافظ چشم -> پلک
افقی 5 از مصالح ساختمانی -> اهک
افقی 6 قبرکن -> نباش
افقی 6 آواره و سرگردان -> دربهدر
افقی 7 عید باستانی ایرانیان -> نوروز
افقی 7 قانون مغولی -> یاسا
افقی 7 پرنده شانه‌به‌سر -> هدهد
افقی 8 آسمان -> فلک
افقی 8 بنیانگذار مذهب تائوتی در چین -> لایوتسه
افقی 8 پرسش از مکان -> کجا
افقی 9 اسب بارکش -> یابو
افقی 9 نوعی مدل اتوبوس -> ولوو
افقی 9 آباد کننده -> معمور
افقی 10 تنها شدن -> انفراد
افقی 10 آماده و فراهم -> مهیا
افقی 11 فرار کردن -> هرب
افقی 11 تنگی و سختی -> ضیق
افقی 11 درهم پیچیدن -> لف
افقی 11 عضوی در صورت -> دهان
افقی 12 خاک سفالگری -> رس
افقی 12 تکنوازی در موسیقی -> سلو
افقی 12 رسم کننده -> راسم
افقی 12 شهری در آلمان -> ینا
افقی 13 وضع کننده -> واضع
افقی 13 دارای نشان و علامت -> نشاندار
افقی 13 حرف دوم انگلیسی -> بی
افقی 14 گوش دادن -> شنیدن
افقی 14 روش و شیوه -> متد
افقی 14 قوم مغول -> تاتار
افقی 15 فینال -> نهایی
افقی 15 فرزند فتحعلی‌شاه -> عباسمیرزا
عمودی 1 نوعی اره -> اهنبر
عمودی 1 از بازیگران خانم فیلم «شاخه گلی برای عروس» -> نفیسهروشن
عمودی 2 از جان گذشته -> فدایی
عمودی 2 کتاب مقدس هندوان -> ولا
عمودی 2 هر وسیله اطلاع‌رسانی -> رسانه
عمودی 3 خم پارچه -> تا
عمودی 3 غذایی ترکی -> دونرکباب
عمودی 3 روشنایی -> ضیا
عمودی 4 نشانه الهی -> ایت
عمودی 4 کوزه -> سبو
عمودی 4 خودروی ده‌نفره -> ون
عمودی 4 شاعر بوستان و گلستان -> سعدی
عمودی 5 قلعه و حصار -> بارو
عمودی 5 زمان بی‌آغاز -> ازل
عمودی 5 دانش -> فضل
عمودی 5 از جدایی‌ها شکایت می‌کند -> نی
عمودی 6 حاشیه کتاب -> هامش
عمودی 6 ورم غده بناگوش -> اوریون
عمودی 7 کاشف اشعه ایکس -> رنتگن
عمودی 7 سردسیر -> ییلاق
عمودی 7 یار محفل گل و پروانه -> شمع
عمودی 8 چاق و فربه -> سمین
عمودی 8 از پیامبران -> داوود
عمودی 8 مستمری -> راتب
عمودی 9 امر از تازیدن -> تاز
عمودی 9 از پرندگان -> پرستو
عمودی 9 از ذرات بنیادی -> لاندا
عمودی 10 از فرآورده‌های گوشتی -> کالباس
عمودی 10 تباه‌کننده -> مفسد
عمودی 11 یار غم -> هم
عمودی 11 خوردنی متعجب -> یکه
عمودی 11 کل و جملگی -> همه
عمودی 11 سوگ و عزا -> ماتم
عمودی 12 بزرگ -> کبیر
عمودی 12 اولین عدد دو رقمی -> ده
عمودی 12 روز روشن -> عید
عمودی 12 فکر و عقیده -> رای
عمودی 13 از حروف یونانی -> تتا
عمودی 13 از آبزیان -> اردکماهی
عمودی 13 خیس -> تر
عمودی 14 جامه‌ها -> البسه
عمودی 14 بدگویی شعری -> هجو
عمودی 14 شریک -> انباز
عمودی 15 درستکار و صادق -> راستکردار
عمودی 15 واحد پول نیجریه -> نایرا