حل مرحله 1011 جدولانه کلاسیک

11 ارديبهشت 1397
حل مرحله 1011 جدولانه کلاسیک

جواب مرحله 1011 جدولانه کلاسیک

افقی 1 آسایشگاه خیریه‌ای در حومه تهران -> کهریزک
افقی 1 نویسنده فرانسوی انسان وحشی -> امیلزولا
افقی 2 ظرف سفالی کوچک شبیه کاسه -> تغار
افقی 2 سروده‌های حضرت داود -> مزامیر
افقی 3 هواپیمای عجول -> جت
افقی 3 زبان به چیزی مالیدن -> لیس
افقی 3 تخته سنگ پرداخت شده چهارگوش -> کالار
افقی 3 جهت -> سو
افقی 4 کارمند -> اداری
افقی 4 نسیم شب -> ایاز
افقی 4 روستاهای بزرگ -> قرا
افقی 5 اضافه -> علاوه
افقی 5 حفر کردن -> کندن
افقی 5 زمین لم‌یزرع -> بایر
افقی 6 به کار بستن -> رانی
افقی 6 همگی -> کل
افقی 6 احساس غرور -> فخر
افقی 7 طلای قالبی -> شمش
افقی 7 هولناک -> هایل
افقی 7 هم‌پیمان -> معاهد
افقی 8 خدای درویش -> هو
افقی 8 اثری از ویلیام تاکری نویسنده انگلیسی متولد کلکته -> یاوهبازار
افقی 8 رود اروپا -> رن
افقی 9 شاهزاده ایرانی پسر کیکاووس -> سیاوش
افقی 9 درخت خرما -> نخیل
افقی 9 یار آدم -> حوا
افقی 10 پست -> دون
افقی 10 درخت زبان گنجشک -> ون
افقی 10 درنگ -> تانی
افقی 11 قرین نکیر -> منکر
افقی 11 نوعی بستنی -> قیفی
افقی 11 حلقه‌ای از گل برای بزرگداشت -> تاجگل
افقی 12 تلاش -> سعی
افقی 12 سرنوشته، عنوان -> تیتر
افقی 12 آن که با کامپیوتر کار می‌کند -> کاربر
افقی 13 پشته خاک -> تل
افقی 13 بارها -> کرارا
افقی 13 به تنهایی -> تکی
افقی 13 برآمدگی ته کفش -> اج
افقی 14 شاه مقتدر عثمانی -> سلیمان
افقی 14 تنها و بی‌همنشین -> بیکس
افقی 15 ویژگی هر داروی مسکن و خواب‌آور -> نارکوتیک
افقی 15 ویراستار -> ادیتور
عمودی 1 درخت کریسمس -> کاج
عمودی 1 محوطه باز کشتی -> عرشه
عمودی 1 فصل سرما -> زمستان
عمودی 2 بخشی از مغز مهره‌داران -> تالاموس
عمودی 2 کفش اسب -> نعل
عمودی 3 نصف صورت -> رت
عمودی 3 علم و فرهنگ -> دانش
عمودی 3 ابزار اضافه و لازم -> یدکی
عمودی 3 کله -> سر
عمودی 4 ظرف سربازی -> یغلاوی
عمودی 4 یاری دهنده -> یاور
عمودی 4 حقه و نارو -> کلک
عمودی 5 زنی زیارت کننده -> زایره
عمودی 5 کوبنده مطبخ -> هاون
عمودی 5 قطعه موسیقی برای سه نوازنده -> تریو
عمودی 6 رشته یا درسی تخصصی در آموزش دانشگاهی -> کرسی
عمودی 6 تفحص و جستجو -> کاوش
عمودی 6 رستاخیز -> قیامت
عمودی 7 تصفیه خانه بدن -> کلیه
عمودی 7 نقاشی روی شیشه -> ویترای
عمودی 8 میسر بودن -> امکان
عمودی 8 تا نگرید طفل کی نوشد ... -> لبن
عمودی 8 مادر فریدون -> فرانک
عمودی 9 مقابل مناقصه -> مزایده
عمودی 9 برادر -> اخوی
عمودی 10 دروغ ترکی -> یالان
عمودی 10 زینت داده شده -> مزین
عمودی 10 به صورت نوشته -> کتبا
عمودی 11 عیب‌گزار و بدگو -> لماز
عمودی 11 پرکار -> فعال
عمودی 11 اصرار بر انجام کاری با تکرار و بیان ضرورت‌ها -> تاکید
عمودی 12 پایین -> زیر
عمودی 12 حالت گازی آب -> بخار
عمودی 12 ظلمت -> تاریکی
عمودی 13 پرگویی -> ور
عمودی 13 هر یک از پنج خشکی عالم -> قاره
عمودی 13 دربان -> حاجب
عمودی 13 واحد بدمینتون -> ست
عمودی 14 محرمانه -> سری
عمودی 14 شخصی بی‌توجه به ظواهر و علاقمند به عمق پدیده‌ها -> درونگرا
عمودی 15 استخوان فک -> ارواره
عمودی 15 به مقصد رسیده -> نایل
عمودی 15 پایین رفتن آب دریا -> جزر