حل مرحله 984 جدولانه کلاسیک

10 ارديبهشت 1397
حل مرحله 984 جدولانه کلاسیک

جواب مرحله 984 جدولانه کلاسیک

افقی 1 ماده برگ توتون -> نیکوتین
افقی 1 پایتخت چاد -> انجامنا
افقی 2 دوست و رفیق -> یار
افقی 2 رشید -> برومند
افقی 2 کارکشته -> ماهر
افقی 3 فرمان خودرو -> رل
افقی 3 حرف آخر -> یا
افقی 3 انگشت بزرگ دست -> شست
افقی 3 غارتگر نفت ایران -> دارسی
افقی 4 هور -> خورشید
افقی 4 کم -> اندک
افقی 5 وسط و بین -> میان
افقی 5 ناپسند -> بد
افقی 5 هنوز نفس می‌کشد -> زنده
افقی 5 ضمیر دوم شخص مفرد -> تو
افقی 6 برکت سفره -> نان
افقی 6 بی‌مورد -> نابجا
افقی 6 اشاره به نزدیک -> این
افقی 7 باب -> در
افقی 7 شگون -> امد
افقی 7 بتکده معروف هند -> سومنات
افقی 8 کتاب شرعی زرتشتیان -> دنیکرد
افقی 8 حقیقی و واقعی -> راستین
افقی 9 ترکش -> تیردان
افقی 9 چوبه اعدام -> دار
افقی 9 خشکی -> بر
افقی 10 صد سال -> قرن
افقی 10 از شهرهای اصفهان -> سمیرم
افقی 10 تیم فوتبال همدانی -> پاس
افقی 11 مایع حیات -> اب
افقی 11 نقاش ارژنگ -> مانی
افقی 11 پشته -> تل
افقی 11 ستبر -> درشت
افقی 12 واحد بوکس -> راند
افقی 12 تمرین -> ممارست
افقی 13 شاعر پریشان -> قاانی
افقی 13 از اثرهای معروف سیاوش کسرایی -> اوا
افقی 13 او -> وی
افقی 13 صد متر مربع -> ار
افقی 14 بیهوده -> مهمل
افقی 14 منقل و اجاق -> اتشدان
افقی 14 درجه حرارت -> دما
افقی 15 لقب اسفندیار -> رویینتن
افقی 15 آموختن -> یاددادن
عمودی 1 قوی و پرزور -> نیرومند
عمودی 1 از معجزات پیامبر -> شقالقمر
عمودی 2 موی گردن اسب -> یال
عمودی 2 واحد طول انگلیسی -> یارد
عمودی 2 افشرده گوجه -> رب
عمودی 2 غزال -> اهو
عمودی 3 از رودهای مهم ایران -> کر
عمودی 3 شیار داخل لوله تفنگ -> خان
عمودی 3 بدبو -> نتن
عمودی 3 سنگ‌انداز -> رامی
عمودی 4 ذره باردار -> یون
عمودی 4 خرس ترکی -> ایی
عمودی 4 از اثرهای معروف نیما یوشیج -> مانلی
عمودی 5 اصل و نژاد -> تبار
عمودی 5 امداد -> کمکرسانی
عمودی 6 زمین ترکی -> یر
عمودی 6 زمان خواب -> شب
عمودی 6 بیمار و ناخوش -> دردمند
عمودی 6 گوشت ترکی -> ات
عمودی 7 آشامیدن -> نوشیدن
عمودی 7 خالو -> دایی
عمودی 7 پایتخت یونان -> اتن
عمودی 8 ریسمان محکم -> مسد
عمودی 8 برگ برنده -> اس
عمودی 8 جنس به ظاهر قوی -> نر
عمودی 8 خوراک گربه -> موش
عمودی 9 ضمیر عربی -> انت
عمودی 9 کتاب حضرت داوود -> زبور
عمودی 9 مدت‌دار و همیشگی -> متمادی
عمودی 10 چوب خوشبو -> ند
عمودی 10 یخ بستن -> انجماد
عمودی 10 نت ششم -> لا
عمودی 10 دو یار همقد -> اا
عمودی 11 مسنن -> دندانساز
عمودی 11 روش و طریقه -> روند
عمودی 12 مهیا و فراهم -> اماده
عمودی 12 گاز بیهوشی -> اتر
عمودی 12 یک دهم -> دسی
عمودی 13 نشان تجاری -> مارک
عمودی 13 آینده -> اتی
عمودی 13 دور افتاده -> پرت
عمودی 13 بیماری -> دا
عمودی 14 گزیدن مار -> نهس
عمودی 14 چای انگلیسی -> تی
عمودی 14 قبرکن -> نباش
عمودی 14 همراه رفت -> امد
عمودی 15 ایالتی در آمریکا -> اریزونا
عمودی 15 غذاخوری عمومی -> رستوران