حل مرحله 983 جدولانه کلاسیک

10 ارديبهشت 1397
حل مرحله 983 جدولانه کلاسیک

جواب مرحله 983 جدولانه کلاسیک

افقی 1 جدال و کشمکش -> مجادله
افقی 1 بادها -> ریاح
افقی 1 پرنده خوشبختی -> هما
افقی 2 سال طولانی -> کبیسه
افقی 2 حرف تأسف -> اف
افقی 2 منزلت و ارزش -> قدر
افقی 2 تن‌پرور و بیکاره -> لش
افقی 3 و ... الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون -> لاتلبسوا
افقی 3 پیامبری در شکم ماهی -> یونس
افقی 4 خورشید -> هور
افقی 4 غرش آسمان -> رعد
افقی 5 قبرستان متبرک مدینه که چهار امام در آنجا مدفون هستند -> بقیع
افقی 5 خزنده گزنده -> مار
افقی 5 دهمین ماه سال قمری -> شوال
افقی 6 تکیه به پشتی -> لم
افقی 6 بی‌سواد -> امی
افقی 6 فسوف یحاسب حسابًا ... -> یسیرا
افقی 6 ناخن چهارپا -> سم
افقی 7 سرشوی گیاهی -> سدر
افقی 7 از فروع دین -> تبری
افقی 7 نقش هنرپیشه -> رل
افقی 8 شهری در استان فارس -> لار
افقی 8 نوبت بازی -> داو
افقی 8 ضمیر عربی -> انت
افقی 8 توجه در امری -> دقت
افقی 9 معاون هیتلر -> هس
افقی 9 مکانی روی جمجمه کودک که نرم است -> ملاج
افقی 9 مکان بی‌خطر -> امن
افقی 10 هزار کیلو -> تن
افقی 10 انتزاع -> تجرید
افقی 10 پیر و فرتوت -> مسن
افقی 10 پایتخت فراری -> رم
افقی 11 همسر سمیه و پدر عمار -> یاسر
افقی 11 نوشابه قدیمی -> اسو
افقی 11 راه رفتن -> تمشی
افقی 12 دشمن -> عدو
افقی 12 از آن سو به معنای آفت است -> الب
افقی 13 تابع و پیرو -> دابر
افقی 13 از اضلاع تثلیث مسیحیت -> روحالقدس
افقی 14 عدد ماه -> سی
افقی 14 کوه موسی -> طور
افقی 14 هنوز انگلیسی -> یت
افقی 14 فصل‌های کتاب -> ابواب
افقی 15 همراه چای می‌خورند -> قنی
افقی 15 زیبا -> جمیل
افقی 15 عروس قرآن -> الرحمن
عمودی 1 کافی و به اندازه -> مک
عمودی 1 ریسمان الهی -> حبلالمتین
عمودی 1 سقف دهان -> سق
عمودی 2 کوه تازی -> جبل
عمودی 2 از شهرهای زیارتی ایران -> قم
عمودی 2 بوی ماندگی -> نا
عمودی 2 قرض و وام -> دین
عمودی 3 نوچه‌ها -> ایادی
عمودی 3 خالص و بی‌غش -> سره
عمودی 3 آسمان -> سما
عمودی 4 از اندام‌های بدن -> دست
عمودی 4 قوم هود -> عاد
عمودی 4 پوشاندن -> ستر
عمودی 4 مرغابی -> بط
عمودی 5 زدنی انسان خسته و تشنه -> لهله
عمودی 5 همسر زن -> مرد
عمودی 5 پرواز آسمانی -> عروج
عمودی 6 محلی -> بومی
عمودی 6 گلابی -> امرود
عمودی 6 گریز آهوانه -> رم
عمودی 7 زندانیان -> اسرا
عمودی 7 پشت کردن -> تولی
عمودی 7 سمت و جهت -> ور
عمودی 8 ترمیم لباس -> رفو
عمودی 8 شک و تردید -> ریب
عمودی 8 انجام وظیفه -> ادا
عمودی 8 چاه جهنم -> ویل
عمودی 9 واحد سطح -> ار
عمودی 9 چراغ قرآنی -> سراج
عمودی 9 صحن و حیاط -> ساحت
عمودی 10 سفید ترکی -> اق
عمودی 10 بهشت برین -> علیین
عمودی 10 زعیم و پیشوا -> مولا
عمودی 11 آهن -> حدید
عمودی 11 خبرگزاری مهم روسیه -> تاس
عمودی 11 ذرت -> بلال
عمودی 12 سطح چیزی -> رو
عمودی 12 از آن سو، درختی جنگلی است -> شار
عمودی 12 نیکی و خوبی -> منت
عمودی 12 گرو -> قبر
عمودی 13 رشد کردن -> نمو
عمودی 13 ظرف زمان و مکان -> لدن
عمودی 13 ستوده شده -> ممدوح
عمودی 14 ترش و شیرین -> ملس
عمودی 14 پایه و بنیان -> اس
عمودی 14 باران اندک -> رش
عمودی 14 پسر نریمان -> سام
عمودی 15 غذای رقیق -> اش
عمودی 15 کما انزلنا علی ... -> المقتسمین
عمودی 15 ریشه -> بن