حل مرحله 976 جدولانه کلاسیک

10 ارديبهشت 1397
حل مرحله 976 جدولانه کلاسیک

جواب مرحله 976 جدولانه کلاسیک

افقی 1 سیاست تبعیض نژادی -> اپارتاید
افقی 1 پیروی کردن -> متابعت
افقی 2 شماتت و نکوهش -> سرزنش
افقی 2 لباس خانه -> ربدوشامبر
افقی 3 تله و دام -> فخ
افقی 3 سمت‌ها -> جهات
افقی 3 گوسفند جنگی -> راک
افقی 3 فرش -> بوب
افقی 4 برق غیر فاز -> نول
افقی 4 راندن مزاحم -> دک
افقی 4 خانه شعری -> بیت
افقی 4 اندیشمند -> فکری
افقی 5 حاجت -> دروا
افقی 5 زیرک و باهوش -> ویرا
افقی 5 آغوش -> بر
افقی 5 پوستین -> وت
افقی 6 گیاه سرشار از آهن -> اسفناج
افقی 6 ناسزا -> دشنام
افقی 7 صدمه و آسیب -> اک
افقی 7 پخش و پلا -> ولو
افقی 7 خواندنی محصل -> درس
افقی 7 مستمری روزانه -> جیره
افقی 8 گهواره بچه -> ننو
افقی 8 با هم زندگی کردن -> همزیستی
افقی 8 تله ماهی‌گیر -> تور
افقی 9 بیماری سگی -> هاری
افقی 9 ناگهان خودمانی -> یهو
افقی 9 نخست -> اول
افقی 9 حافظه‌ای در رایانه -> رم
افقی 10 شاخه تازه روییده -> رستاک
افقی 10 زیاد معروف نیست -> کمنشان
افقی 11 نفس سوزناک -> اه
افقی 11 دریای عرب -> یم
افقی 11 طویل -> بلند
افقی 11 دود -> دخان
افقی 12 افسار اسب -> لگام
افقی 12 ناشنوایی -> کری
افقی 12 نام ترکی -> اد
افقی 12 در حمام بجویید -> لیف
افقی 13 قبل از افاده می‌آید -> فیس
افقی 13 سرمای شدید -> سوز
افقی 13 نوعی چسب صنعتی -> رزین
افقی 13 گذشتن بر چیزی -> مر
افقی 14 تحریک شده -> برانگیخته
افقی 14 الهه شکار یونان قدیم -> دیانا
افقی 15 از خدایان سومری و بابلی -> ایستار
افقی 15 گیاهی یک ساله است که با بذر تکثیر می‌یابد -> کیسهکشیش
عمودی 1 از گیاهان دارویی -> اسفنددانه
عمودی 1 مجموعه حروف املایی یک زبان -> الفبا
عمودی 2 شکمو -> پرخور
عمودی 2 اعتزال -> کنارهگیری
عمودی 3 نشانه مفعولی باواسطه -> از
عمودی 3 پرچم -> لوا
عمودی 3 مهار بینی شتر -> ورس
عمودی 3 پایه و بنیاد -> اساس
عمودی 4 درد و الم -> رنج
عمودی 4 نوشابه قدیمی -> اسو
عمودی 4 پدر از دست داده -> یتیم
عمودی 4 الفبای موسیقی -> نت
عمودی 5 بخشی از نماز -> تشهد
عمودی 5 کالای بسته بندی نشده -> فله
عمودی 5 رئیس جیمز باند -> ام
عمودی 5 نوعی وسیله بازی قدیمی -> سگا
عمودی 6 اقتصادی -> اکونومیک
عمودی 6 شوره‌زار و بیابان -> کویر
عمودی 7 چراگاه ایلات -> یرت
عمودی 7 حرف گزینش -> یا
عمودی 7 وتر کمان -> زه
عمودی 7 میان بهشت و جهنم -> برزخ
عمودی 8 خرس آسمانی -> دب
عمودی 8 اثر تاریخی سوادکوه -> برجدیوکلی
عمودی 8 تنها -> تک
عمودی 9 کوچکتر از اقیانوس -> دریا
عمودی 9 خاک سفالگری -> رس
عمودی 9 خودم -> من
عمودی 9 شاعر مسافر -> رهی
عمودی 10 بی‌جان -> موات
عمودی 10 ناهمواری‌های خیابان -> دستانداز
عمودی 11 زیرانداز خفته -> تشک
عمودی 11 پنج ترکی -> بش
عمودی 11 زادگاه نیما شاعر نوپرداز -> یوش
عمودی 11 چشم -> دیده
عمودی 12 یازده -> اا
عمودی 12 نیم‌تنه نظامی -> فرنج
عمودی 12 دیبای نازک و لطیف -> لاد
عمودی 12 پسندیده -> نیک
عمودی 13 کوسه جنوبی -> بمبک
عمودی 13 نشانه الهی -> ایت
عمودی 13 درخت خرما -> نخل
عمودی 13 از غذاهای ایرانی -> اش
عمودی 14 رفت و آمد -> عبورومرور
عمودی 14 کمربندی که در اتومبیل می‌بندند -> ایمنی
عمودی 15 ادب و نزاکت -> تربیت
عمودی 15 از شیمیدان‌های آلمانی -> هرمانفراش