حل مرحله 975 جدولانه کلاسیک

10 ارديبهشت 1397
حل مرحله 975 جدولانه کلاسیک

جواب مرحله 975 جدولانه کلاسیک

افقی 1 همه‌پرسی -> رفراندوم
افقی 1 میوه‌ای که از درخت بچینند و در سبد بگذارند -> سبدچین
افقی 2 از ورزش‌های گروهی -> هندبال
افقی 2 کشف رازی -> الکل
افقی 3 حرف انتخاب -> یا
افقی 3 دیگر -> سایر
افقی 3 متهم -> ظنین
افقی 3 نوعی رنگ مو -> مش
افقی 4 زن شوهر مرده -> ایم
افقی 4 درختچه گرمسیری -> مر
افقی 4 آسوده و آسان -> راحت
افقی 4 چرخ تانک -> شنی
افقی 5 رعایت ادب -> نزاکت
افقی 5 خواهر مادر -> خاله
افقی 5 ستیزه‌کار -> عنود
افقی 6 شهری در آلمان زادگاه انیشتین -> اولم
افقی 6 حرف ندا -> ای
افقی 6 زیور -> زیب
افقی 7 ابزار سوراخ کردن -> مته
افقی 7 متدین به دین اسلام -> مسلم
افقی 7 آماده -> فراهم
افقی 8 خدای درویش -> هو
افقی 8 بر پا کردن -> ترتیبدادن
افقی 8 شمای بیگانه -> یو
افقی 9 رهبر -> پیشوا
افقی 9 صفحات داخلی روزنامه -> لایی
افقی 9 نوشیدنی مطبوع -> چای
افقی 10 کتاب مقدس هندوان -> ودا
افقی 10 برج کج داستانی -> نل
افقی 10 دوزخ -> جهنم
افقی 11 سرپیچی -> تمرد
افقی 11 وحشیگری -> توحش
افقی 11 ستارگان -> کواکب
افقی 12 وزیدن -> وزش
افقی 12 مقر حکومت مارشال پتن -> ویشی
افقی 12 ضمیر غایب -> او
افقی 12 واحد شمارش کاغذ -> رول
افقی 13 نفس بلند -> اه
افقی 13 واحد پول نروژ پیش از یورو -> کرون
افقی 13 مورد افترا -> متهم
افقی 13 نامطبوع -> بد
افقی 14 دانه‌هایی مانند عدس -> بنشن
افقی 14 دوران نوزایی اروپا -> رنسانس
افقی 15 سرپرست هنرپیشگان در تئاتر -> رژیسور
افقی 15 استان ساری -> مازندران
عمودی 1 ایمیل -> رایانامه
عمودی 1 پی در پی -> متواتر
عمودی 2 هر یک از اتم‌های مختلف یک عنصر با خواص شیمیایی مشابه ولی جرم اتمی متفاوت -> ایزوتوپ
عمودی 2 طعم -> مزه
عمودی 3 راه میانبر -> ره
عمودی 3 وسیله بنایی -> ماله
عمودی 3 حمله -> یورش
عمودی 3 حرف دوم انگلیسی -> بی
عمودی 4 الفت -> انس
عمودی 4 قلیل -> کم
عمودی 4 تندی و خشونت -> تشدد
عمودی 4 خسیس -> کنس
عمودی 5 پشیمانی -> ندامت
عمودی 5 فال نیک -> مروا
عمودی 5 پایتخت فلزی -> ورشو
عمودی 6 معلم مقطع متوسطه -> دبیر
عمودی 6 مخفف استاد -> استا
عمودی 6 پیچ یا دکمه‌ای برای گرفتن ایستگاه یا موج مورد نظر -> تیونر
عمودی 7 پسوند مانند کردن -> وار
عمودی 7 بسیار زیاد -> خیلی
عمودی 7 جامه دفاعی جنگجو -> جوشن
عمودی 8 صابون خیاطی -> مل
عمودی 8 نیمه راحت -> را
عمودی 8 صندلی راحتی -> مبل
عمودی 8 زنده -> حی
عمودی 8 پایتخت ایتالیا -> رم
عمودی 9 ستمگر -> ظالم
عمودی 9 علم و فرهنگ -> دانش
عمودی 9 بر سر راه عرفات -> منا
عمودی 10 حادثه -> سانحه
عمودی 10 پرونده رایانه‌ای -> فایل
عمودی 10 شاه ماوراءالنهر از سلسله خوارزمشاهیان -> اتسز
عمودی 11 برگه کوچک بهادار برای ورود به جایی -> بلیت
عمودی 11 یرقان -> زردی
عمودی 11 برآمدگی شتر -> کوهان
عمودی 12 شبه جزیره هند -> دکن
عمودی 12 آشکار -> عیان
عمودی 12 از غلات -> جو
عمودی 12 پساوند ملکی -> مند
عمودی 13 مخفف چهل -> چل
عمودی 13 اولین روز هفته -> شنبه
عمودی 13 عدد زوج یکرقمی -> چهار
عمودی 13 عضو بالانشین -> سر
عمودی 14 فهرست غذا -> منو
عمودی 14 فنی در کشتی -> میانکوب
عمودی 15 خوردن آب یا مایعات -> نوشیدن
عمودی 15 از جام‌های معتبر تنیس -> ویمبلدون