حل مرحله 973 جدولانه کلاسیک

10 ارديبهشت 1397
حل مرحله 973 جدولانه کلاسیک

جواب مرحله 973 جدولانه کلاسیک

افقی 1 دشوار -> مشکل
افقی 1 تنظیم مقررات و کارها برای انجام یک پروژه -> برنامهریزی
افقی 2 جای روشنایی -> منار
افقی 2 کشور قذافی -> لیبی
افقی 2 بندری در کشور سوئد -> مالمو
افقی 3 کاندیدا -> نامزد
افقی 3 ویران کننده -> هادم
افقی 3 کبوتر صحرایی -> یمام
افقی 4 حرکت کرم -> وول
افقی 4 مرکز فراری -> رم
افقی 4 دریغ خوردن -> تاسف
افقی 4 کلمه کار خراب کن -> اما
افقی 5 گریه پرصدا -> عر
افقی 5 بیگانه -> اجنبی
افقی 5 منطقه تفریحی تهران -> اوین
افقی 6 جویبارها -> انهار
افقی 6 بزرگ داشته شده -> مکرم
افقی 6 ممسک -> شح
افقی 7 دارا بودن صفتی که مردم به آن احترام نهند -> جذبه
افقی 7 جهل -> نادانی
افقی 7 دستور سکوت -> هیس
افقی 8 جمع لقب -> القاب
افقی 8 یار مشهدی -> یره
افقی 8 دارای آهنگ یکسان -> همنوا
افقی 9 تظاهر به نیکی -> ریا
افقی 9 نوعی شیرینی که از شکر درست می‌کنند و می‌مکند -> ابنبات
افقی 9 مراسم -> اداب
افقی 10 آزاد و رها -> ول
افقی 10 سیاهرگ -> ورید
افقی 10 شترمرغ جدولی -> ناندو
افقی 11 الماس خالص‌ترین نوع آن است -> کربن
افقی 11 جیره مقرر -> سهمیه
افقی 11 بی‌ریا، تنها -> تک
افقی 12 قوت لایموت -> نان
افقی 12 رفیق شفیق -> دوست
افقی 12 تکیه به پشتی -> لم
افقی 12 خونابه تزریقی -> سرم
افقی 13 نشستن برای گفت‌و‌گو و رسیدگی -> جلسه
افقی 13 آرام خودمانی -> اروم
افقی 13 سکه طلای قرن یازده -> اشرفی
افقی 14 دیو شاهنامه -> اکوان
افقی 14 سخندان و شاعر -> ادیب
افقی 14 بارکش شهری -> وانت
افقی 15 نام مجموعه شعری از نظامی گنجوی شاعر پرآوازه ایرانی -> لیلیومجنون
افقی 15 تنه درخت -> کنده
عمودی 1 منع شده -> ممنوع
عمودی 1 آشوب و ازدحام -> جاروجنجال
عمودی 2 وسیله نقلیه آبی -> شناور
عمودی 2 خوار، حقیر -> ذلیل
عمودی 2 کار عبث و بیهوده -> الکی
عمودی 3 ناقص نیست -> کامل
عمودی 3 باقی گذاشتن -> ابقا
عمودی 3 نماینده یک دولت در یکی از شهرهای بیگانه -> کنسول
عمودی 4 همراه تب آید -> لرز
عمودی 4 سوم شخص جمع -> انها
عمودی 4 پرحرفی -> ور
عمودی 4 با هوی آید -> های
عمودی 5 پله و رتبه -> درجه
عمودی 5 خنیاگر معروف -> باربد
عمودی 5 دل‌آزار کهنه -> نو
عمودی 6 مخترع تلفن -> بل
عمودی 6 از صفات باریتعالی -> منان
عمودی 6 تهیدست -> بینوا
عمودی 7 عضو تنفس -> ریه
عمودی 7 حاصل و نتیجه عمل -> برایند
عمودی 7 زین‌ساز -> سراج
عمودی 8 گیاهی -> نباتی
عمودی 8 دروازه -> درب
عمودی 8 ستایش کردن -> ستودن
عمودی 9 نام دخترانه -> ایدا
عمودی 9 هر سی روز یک بار -> ماهانه
عمودی 9 صدای گربه -> میو
عمودی 10 خانه‌ها -> مساکن
عمودی 10 آینده‌نگری -> تامل
عمودی 10 ریشه -> بن
عمودی 11 نیز -> هم
عمودی 11 ماه دوم میلادی -> فوریه
عمودی 11 پدر شعر نو -> نیما
عمودی 12 اندیشه، نظر -> رای
عمودی 12 دریا -> یم
عمودی 12 یکی از دو جنس -> ماده
عمودی 12 ضربه ناگهانی -> شوک
عمودی 13 ضرب شمشیر -> یلمان
عمودی 13 هندی -> هندو
عمودی 13 بزرگان -> سران
عمودی 14 دهانه، مهار -> زمام
عمودی 14 نام دخترانه -> شیوا
عمودی 14 نیرنگ زیرکانه -> ترفند
عمودی 15 روز قیامت -> یومالحساب
عمودی 15 انجمن خصوصی -> کمیته