حل مرحله 966 جدولانه کلاسیک

9 ارديبهشت 1397
حل مرحله 966 جدولانه کلاسیک

جواب مرحله 966 جدولانه کلاسیک

افقی 1 خوشبخت -> سعادتمند
افقی 1 بیعانه -> پیشبها
افقی 2 دالان -> راهرو
افقی 2 سیب ترکی -> الما
افقی 2 جنبش -> حرکت
افقی 3 اسباب اضافی و احتیاطی -> یدکی
افقی 3 استوار -> مستحکم
افقی 3 حق و ناقح -> وتو
افقی 4 همراه آشغال -> ات
افقی 4 سطل آبکشی -> دلو
افقی 4 مادر عرب -> ام
افقی 4 فرزندان یتیم -> ایتام
افقی 5 پشه مالاریا -> انوفل
افقی 5 علم و فضل -> دانش
افقی 5 علامت مفعولی -> را
افقی 6 کشور خوشبخت -> یمن
افقی 6 سنگین -> وقار
افقی 6 مشت‌زنی -> بوکس
افقی 7 دیوار -> جدار
افقی 7 باران تند و شدید -> رگبار
افقی 7 آینده -> اتی
افقی 8 رود مقدس آلمان -> راین
افقی 8 لوچ -> دوبین
افقی 8 معاشرت -> سلوک
افقی 9 پیکان -> فلش
افقی 9 چهره و صورت -> رخسار
افقی 9 خاک -> تراب
افقی 10 شاعر تبریزی -> همام
افقی 10 مکار -> ریمن
افقی 10 گزیدن مار -> نهس
افقی 11 شامل همه می‌شود -> هر
افقی 11 داروی ملین -> مسهل
افقی 11 عاشق -> شیفته
افقی 12 گزارش -> راپرت
افقی 12 خاکستر -> خل
افقی 12 آماس -> ورم
افقی 12 پیش‌شماره -> کد
افقی 13 حمام کاشان -> فین
افقی 13 بیدار شدن -> انتباه
افقی 13 ستاره دنباله‌دار -> هالی
افقی 14 زیاد سخن گفتن -> تزید
افقی 14 زمام و افسار -> مهار
افقی 14 نامی پسرانه -> سیروس
افقی 15 فنان -> هنرمند
افقی 15 التیام -> بهبودزخم
عمودی 1 از انواع خط -> سریانی
عمودی 1 تدریجی -> رفتهرفته
عمودی 2 خو، داب -> عادت
عمودی 2 فرصت -> مجال
عمودی 2 مشاور -> رایزن
عمودی 3 از مصالح ساختمانی -> اهک
عمودی 3 فکر -> اندیشه
عمودی 3 جین -> پنیر
عمودی 4 پاره کردن -> دریدن
عمودی 4 لحظه کوتاه -> ان
عمودی 4 گذرگاه -> ممر
عمودی 4 نفس -> دم
عمودی 5 درون -> تو
عمودی 5 موزه پاریس -> لوور
عمودی 5 امتداد فیزیکی -> راستا
عمودی 6 کامروا و بهره‌مند -> موفق
عمودی 6 خانه زیرزمینی -> دخمه
عمودی 6 موکت دستی -> نمد
عمودی 7 مردم قرآنی -> ناس
عمودی 7 فرهنگ لغت فرانسوی -> لاروس
عمودی 7 خون منعقد -> لخته
عمودی 8 از حروف یونانی -> دلتا
عمودی 8 باران تند -> رگبار
عمودی 8 نمدمال -> لباب
عمودی 9 نام پیامبر اسلام -> محمد
عمودی 9 امرد -> بیریش
عمودی 9 ابزار نجاری -> اره
عمودی 10 تمیز -> پاک
عمودی 10 ماه پاییزی -> ابان
عمودی 10 ثمره درخت -> میوه
عمودی 11 رزمایش -> مانور
عمودی 11 بیزار بودن -> تنفر
عمودی 11 جهت -> سو
عمودی 12 خسیس -> شح
عمودی 12 دندان تیز حیوانات -> یشک
عمودی 12 حرف نگفتنی -> سر
عمودی 12 مقدمه‌چینی -> تمهید
عمودی 13 سبیل -> بروت
عمودی 13 هر دوازده ماه یکبار -> سالانه
عمودی 13 پول خارجی -> ارز
عمودی 14 واحد زمین -> هکتار
عمودی 14 انابت -> توبه
عمودی 14 گل خشک -> کلوخ
عمودی 15 خودکار -> اتوماتیک
عمودی 15 جنون مردم آزاری -> سادیسم