حل مرحله 960 جدولانه کلاسیک

9 ارديبهشت 1397
حل مرحله 960 جدولانه کلاسیک

جواب مرحله 960 جدولانه کلاسیک

افقی 1 تقویم و سالنامه -> روزشمار
افقی 1 ماشین کشاورزی -> تراکتور
افقی 2 ماه مدرسه -> مهر
افقی 2 بندگی خدا -> عبودیت
افقی 2 برقرار -> اباد
افقی 3 مایع حیات -> اب
افقی 3 حرف فاصله -> تا
افقی 3 گرم و سوزان -> حار
افقی 3 آمار متوسط به ازای هر نفر -> سرانه
افقی 4 تف -> ابدهان
افقی 4 گردنکش و ستمکار -> جابر
افقی 5 دنبره -> تنور
افقی 5 درخت جدول -> ون
افقی 5 خیانتکار -> خاین
افقی 5 رود آرام -> دن
افقی 6 موی گردن اسب -> یال
افقی 6 معده -> یمینه
افقی 6 ضمیر مشترک -> خود
افقی 7 از رودهای مهم ایران -> کر
افقی 7 خاطر و اندیشه -> یاد
افقی 7 اداره دادگستری -> دادسرا
افقی 8 رو به پایین -> سرازیر
افقی 8 کامپیوتر -> رایانه
افقی 9 بسیار و کثیر -> فراوان
افقی 9 موسیقی مهیج -> راک
افقی 9 عدد قهرمان -> یک
افقی 10 از اثرهای معروف ابن سینا -> شفا
افقی 10 گوشت کبابی -> راسته
افقی 10 عقب و پشت سر -> ورا
افقی 11 ماهی کنسرو -> تن
افقی 11 سرگشته شدن -> حیرت
افقی 11 ضمیر وزنی -> من
افقی 11 مته -> دریل
افقی 12 شک کننده -> شکاک
افقی 12 خاورشناس -> مستشرق
افقی 13 آبگیر و برکه -> تالاب
افقی 13 پاداش نیکی یا بدی -> جزا
افقی 13 او -> وی
افقی 13 شهر توت -> کن
افقی 14 روزنامه ارامنه ایران -> الیک
افقی 14 معاون دادستان -> دادیار
افقی 14 اهلی و دست آموز -> رام
افقی 15 واحد پول ونزوئلا -> بولیوار
افقی 15 طیاره -> هواپیما
عمودی 1 سبک ادبی قرن ۱۹‍ -> رمانتیک
عمودی 1 از اثرهای معروف سهراب سپهری -> هشتکتاب
عمودی 2 جد مادری حضرت محمد -> وهب
عمودی 2 میوه کال -> نارس
عمودی 2 تکنیک -> فن
عمودی 2 زردش هم میوه است -> الو
عمودی 3 ذهب -> زر
عمودی 3 نخست -> اول
عمودی 3 رفوگر -> رفا
عمودی 3 از میوه‌های تابستانی -> شلیل
عمودی 4 درخت‌انداز -> تبر
عمودی 4 رفیق -> یار
عمودی 4 نقش‌اندازی -> حکاکی
عمودی 5 از اصول دین -> معاد
عمودی 5 ویزیتور -> بازاریاب
عمودی 6 مایع حیات -> اب
عمودی 6 خدای درویش -> هو
عمودی 6 پارتیشن -> دیوارک
عمودی 6 بیماری -> دا
عمودی 7 پیشوای مذهبی -> روحانی
عمودی 7 سخن درست و برحق -> راست
عمودی 7 چلچراغ -> جار
عمودی 8 رتبه‌بندی کاراته -> دان
عمودی 8 بالا آمدن آب دریا -> مد
عمودی 8 الفبای موسیقی -> نت
عمودی 8 پاداش و اجرت -> مزد
عمودی 9 ماه پرتابی -> تیر
عمودی 9 میوه سبز -> خیار
عمودی 9 از خویشاوند نزدیک‌تر است -> همسایه
عمودی 10 لخت و برهنه -> رت
عمودی 10 صاحب زندگی -> جاندار
عمودی 10 یادداشت -> نت
عمودی 10 آب روستایی -> او
عمودی 11 از اثرهای معروف امیر عشیری -> سایهسیاه
عمودی 11 جلسه -> شورا
عمودی 12 کاغذ کپی -> کاربن
عمودی 12 گوسفند جنگی -> راک
عمودی 12 فارسی قدیم -> دری
عمودی 13 اصل و نژاد -> تبار
عمودی 13 شیار داخل لوله تفنگ -> خان
عمودی 13 برگ -> ورق
عمودی 13 از شهرهای تهران -> ری
عمودی 14 عدد حمام -> وان
عمودی 14 اولین نت -> دو
عمودی 14 گل شب‌بو -> هیری
عمودی 14 دهان -> کام
عمودی 15 طبقه‌بندی جانوران -> ردهبندی
عمودی 15 ویترین -> کالانما