حل مرحله 958 جدولانه کلاسیک

9 ارديبهشت 1397
حل مرحله 958 جدولانه کلاسیک

جواب مرحله 958 جدولانه کلاسیک

افقی 1 فالگیری -> رمالی
افقی 1 گوشی پزشکی -> استتوسکوپ
افقی 2 چاه -> گودال
افقی 2 گوشت گیاهی -> سویا
افقی 2 تاج و دیهیم -> افسر
افقی 3 کافی -> بس
افقی 3 گوش ماهی -> ودع
افقی 3 شریک -> انباز
افقی 3 سایه‌گاه -> نش
افقی 4 تظاهر به نیکی -> ریا
افقی 4 بزرگتر -> اکبر
افقی 4 ارجمندی -> عز
افقی 4 امر به آمدن -> بیا
افقی 5 روغن صنعتی -> گریس
افقی 5 غافل -> ساهی
افقی 5 رود مرزی کشورمان -> تجن
افقی 6 دیو شاهنامه -> اکوان
افقی 6 پنبه پاک نشده -> وش
افقی 6 خاموش و بی‌صدا -> ساکت
افقی 7 قلم تخته سیاه -> گچ
افقی 7 چاه جهنم -> ویل
افقی 7 اثری از ماکسیم گورکی -> یکاعتراف
افقی 8 رنگ -> لون
افقی 8 نوعی پلو -> زعفرانی
افقی 8 جدا -> سوا
افقی 9 پایان کاری -> اختتامیه
افقی 9 خورشید عالمتاب -> هور
افقی 9 خدای مصری -> رع
افقی 10 عضوی در صورت -> دهان
افقی 10 اثر چربی -> لک
افقی 10 شب نزول قرآن کریم -> شبقدر
افقی 11 به تنهایی -> یکی
افقی 11 بخشی از بدن که بین گردن و شکم محدود شده است -> سینه
افقی 11 ورزشی روی چمن -> هاکی
افقی 12 بلندترین نقطه -> اوج
افقی 12 تعداد آیات سوره کوثر -> سه
افقی 12 فرمان توقف -> ایست
افقی 12 پشیمانی -> ندم
افقی 13 خم پارچه -> تا
افقی 13 کشور صنعتی اروپا -> المان
افقی 13 خرد و کوچک -> ریز
افقی 13 حرف آخر الفبای فارسی -> یا
افقی 14 پایتخت لهستان -> ورشو
افقی 14 هیکل و اندام -> پیکر
افقی 14 قرض‌دار و بدهکار -> مدیون
افقی 15 لقب جبرئیل -> روحالامین
افقی 15 آقایی و ریاست -> مهتری
عمودی 1 هر یک از دسته‌های آوندی در یک برگ -> رگبرگ
عمودی 1 دسته‌ای از بردگان و جنگجویان حرفه‌ای در روم باستان -> گلادیاتور
عمودی 2 سیر کوهی -> موسیر
عمودی 2 نام سبکی از کشتی محلی در ایران -> چوخه
عمودی 2 یار پشتی در ژیمناستیک -> وارو
عمودی 3 نام ترکی -> اد
عمودی 3 از کلمات سؤالی -> ایا
عمودی 3 پیامدها -> نتایج
عمودی 3 خسیس -> شح
عمودی 4 عشق بیگانه -> لاو
عمودی 4 محل استقرار موشک -> سکو
عمودی 4 کم پشت -> تنک
عمودی 4 نغمه و بانگ -> اوا
عمودی 5 شب بلند سال -> یلدا
عمودی 5 روادید -> ویزا
عمودی 5 جناح لشکر -> یسل
عمودی 6 واکنش -> عکسالعمل
عمودی 6 همگام -> همپا
عمودی 7 شالوده -> اس
عمودی 7 پسوند مراقبت -> بان
عمودی 7 ثابت و محکم -> فیکس
عمودی 7 زن شوهر مرده -> ایم
عمودی 8 بی خبر از پیاده -> سواره
عمودی 8 یار مشهدی -> یره
عمودی 8 آمریکایی را گویند -> یانکی
عمودی 9 سوره انجیر -> تین
عمودی 9 درختچه آپارتمانی -> یوکا
عمودی 9 نوعی ساعت قدیمی -> شنی
عمودی 9 رودی در فرانسه -> رن
عمودی 10 پیرو -> تابع
عمودی 10 هدهد -> شانهبهسر
عمودی 11 نیتروژن -> ازت
عمودی 11 ستاره‌ای سرخ رنگ -> عیوق
عمودی 11 بدل وضو -> تیمم
عمودی 12 هر یک از آلات موسیقی که برای نواختن نغمه‌های موسیقی به کار می‌رود -> ساز
عمودی 12 پرش -> جست
عمودی 12 صف و ردیف -> رده
عمودی 12 پارچه معیوب -> زده
عمودی 13 محصول آب و صابون -> کف
عمودی 13 شهر مقدس هندوان -> بنارس
عمودی 13 قسمتی از پا -> ران
عمودی 13 علامت مصدر جعلی -> یت
عمودی 14 هوو -> وسنی
عمودی 14 روکش -> کاور
عمودی 14 کشاورز -> کدیور
عمودی 15 از رشته‌های ورزش دو و میدانی -> پرشارتفاع
عمودی 15 برد آن معروف است -> یمانی