حل مرحله 954 جدولانه کلاسیک

9 ارديبهشت 1397
حل مرحله 954 جدولانه کلاسیک

جواب مرحله 954 جدولانه کلاسیک

افقی 1 حکومت مردم بر مردم -> دموکراسی
افقی 1 دور هم گرد آمدن -> اجتماع
افقی 2 از حواریون حضرت عیسی -> یوحنا
افقی 2 شیره چغندر -> ملاس
افقی 2 کوتاه و نارسا -> ناقص
افقی 3 از دست رفته -> فقید
افقی 3 محل تولد و موطن -> زادگاه
افقی 3 جای بازگشت -> ماب
افقی 4 مرطوب -> تر
افقی 4 طناب -> رسن
افقی 4 علوفه گاو -> ار
افقی 4 فراغ و سکون -> ارامش
افقی 5 اعمال حسنه -> خیرات
افقی 5 سخن به رمز و اشاره -> ایما
افقی 5 ماهی کنسرو -> تن
افقی 6 امروز تازی -> یوم
افقی 6 آزادگی -> حریت
افقی 6 بالش کوچک -> کوسن
افقی 7 فراوان و بسیار -> زیاد
افقی 7 درخشان -> تابان
افقی 7 دیروز تازی -> امس
افقی 8 شهر صنعتی ایران -> اراک
افقی 8 مهریه -> کابین
افقی 8 بیماری واگیردار -> مسری
افقی 9 سخن ناگفتنی -> راز
افقی 9 از کوه‌های مهم کشور -> جوپار
افقی 9 هدهد -> پوپک
افقی 10 فرق سر -> هباک
افقی 10 مژده -> نوید
افقی 10 مقابل -> ازا
افقی 11 شهر جشنواره -> کن
افقی 11 الگو -> اسوه
افقی 11 به کمال رسیدن -> تکامل
افقی 12 جاده عبور حیوانات -> مالرو
افقی 12 عضو صورت -> لب
افقی 12 خرید ترکی -> الش
افقی 12 شیره خرما -> مت
افقی 13 زود و فوری -> انی
افقی 13 تیم اصفهانی -> سپاهان
افقی 13 تابع و پیرو -> تالی
افقی 14 خوش قد و قامت -> هوتن
افقی 14 ابزار -> الات
افقی 14 زنگ کلیسا -> ناقوس
افقی 15 ناصر -> یاریگر
افقی 15 از اثرهای معروف امیر حسین چهلتن -> روضهقاسم
عمودی 1 بیماری خفقان -> دیفتری
عمودی 1 از انواع ماهی -> اردکماهی
عمودی 2 باوقار -> موقر
عمودی 2 هیأت دولت را تشکیل می‌دهند -> وزرا
عمودی 2 خباز -> نانوا
عمودی 3 پیام الهی -> وحی
عمودی 3 دهان دره -> خمیازه
عمودی 3 واحد مایعات -> لیتر
عمودی 4 وزیر طغرل -> کندری
عمودی 4 صدمه و آسیب -> اک
عمودی 4 ثمره درخت -> بار
عمودی 4 قلم درشت -> نی
عمودی 5 نشانه مفعولی -> را
عمودی 5 مرز کشورها -> سرحد
عمودی 5 خبرچین -> جاسوس
عمودی 6 کمربند مسیحی -> زنار
عمودی 6 فاخته -> کوکو
عمودی 6 سال گذشته -> پار
عمودی 7 آسمان -> سما
عمودی 7 از انواع کیک‌های خوردنی کودکان -> تیتاپ
عمودی 7 ماه نو -> هلال
عمودی 8 شب دراز -> یلدا
عمودی 8 درخشان -> تابان
عمودی 8 از شهرهای همدان -> بهار
عمودی 9 آش آرد -> اگرا
عمودی 9 پایتخت لبنان -> بیروت
عمودی 9 گزک -> اتو
عمودی 10 پسوند شباهت -> اسا
عمودی 10 آحاد -> یکان
عمودی 10 رقم سمت راست عدد طبیعی -> یکان
عمودی 11 دشت و صحرا -> هامون
عمودی 11 زیر پای راننده -> پدال
عمودی 11 عدد منفی -> نه
عمودی 12 بدن -> تن
عمودی 12 واحد احشام -> راس
عمودی 12 زینت رو -> مو
عمودی 12 مایل -> مشتاق
عمودی 13 قابله -> ماما
عمودی 13 پوست انار -> ناسپال
عمودی 13 کلمه احترام برای مردان -> اقا
عمودی 14 در جایی ماندن -> اقامت
عمودی 14 کانون دایره -> مرکز
عمودی 14 قشنگ و زیبا -> ملوس
عمودی 15 نورولوژی -> عصبشناسی
عمودی 15 در خود ماندگی -> اوتیسم