حل مرحله 945 جدولانه کلاسیک

9 ارديبهشت 1397
حل مرحله 945 جدولانه کلاسیک

جواب مرحله 945 جدولانه کلاسیک

افقی 1 نوشیدنی‌های پرطرفدار -> چایوقهوه
افقی 1 از رشته‌های اسکی -> مارپیج
افقی 2 محلی در مکه بر سر راه عرفات -> منا
افقی 2 وقت فعالیت -> روز
افقی 2 مشهور -> نامور
افقی 3 روایت کننده -> راوی
افقی 3 خبر افشاگرانه -> لو
افقی 3 راز بی‌پایان -> را
افقی 3 کشیدن -> جر
افقی 4 بخشی از الموت قزوین -> کلایه
افقی 4 سلاح آرش -> کمان
افقی 4 رنگ پرسپولیسی -> قرمز
افقی 5 جمع امین -> امنا
افقی 5 سبک نقاشی پیکاسو -> کوبیسم
افقی 5 عیب -> عار
افقی 6 جاده -> راه
افقی 6 ماده پاک کننده مخصوص شست و شوی بدن -> تنشوی
افقی 6 پشت سر هم بودن -> توالی
افقی 7 پهلوان -> یل
افقی 7 ورزش تمرکز فکر -> یوگا
افقی 7 بافندگی -> نساجی
افقی 8 رایزن -> مشاور
افقی 8 درها ->
افقی 9 سهل‌انگاری -> تساهل
افقی 9 تاریخ مقرر -> موعد
افقی 9 ماه سرد -> دی
افقی 10 ژنرال انگلیسی -> جنرال
افقی 10 بدون دلیل -> بیعلت
افقی 10 بخشندگی -> سخا
افقی 11 زبانه آتش -> لهب
افقی 11 شاعر بلژیکی با نام امیل -> ورهارن
افقی 11 به سن بلوغ رسیده -> بالغ
افقی 12 استاد و زبردست -> ماهر
افقی 12 هم رأی و متحد -> متفق
افقی 12 شاعر ایرانی قرن چهارم -> دقیقی
افقی 13 تکرارش نام درختی است -> عر
افقی 13 مجازات شرعی -> حد
افقی 13 هنوز انگلیسی -> یت
افقی 13 تشنه فریب -> سراب
افقی 14 پرنده‌ای افسانه‌ای -> سیمرغ
افقی 14 درخت آبنوس -> ساج
افقی 14 سحاب -> ابر
افقی 15 ورزشکار پیروز -> قهرمان
افقی 15 تخصیص مایحتاج عمومی و کالاهای کمیاب به نسبت‌های معین در میان افراد -> جیرهبندی
عمودی 1 کاشتن و تزئین جایی با چمن -> چمنکاری
عمودی 1 مرگ ناگهانی -> اجلمعلق
عمودی 2 اشاره بعید -> ان
عمودی 2 لبریز و مملو -> لمالم
عمودی 2 مقابل لیل -> نهار
عمودی 3 سوبسید -> یارانه
عمودی 3 گاو کتاب کلیله و دمنه -> شتربه
عمودی 3 راز -> سر
عمودی 4 کلمه پرسشی -> ایا
عمودی 4 قانون مغولی -> یاسا
عمودی 4 نامی مردانه -> رحیم
عمودی 5 شهری در کردستان -> قروه
عمودی 5 کشور اقیانوس آرام با مرکز «فونافوتی» -> تووالو
عمودی 5 درجه حرارت -> دما
عمودی 6 جواب «های» -> هوی
عمودی 6 همایش علمی -> کنگره
عمودی 6 پایتخت ایتالیا -> رم
عمودی 6 رود اروپا -> رن
عمودی 7 صدای زنبور -> وز
عمودی 7 پرتلاش -> کوشا
عمودی 7 کتابی از سامرست موآم نویسنده انگلیسی -> لبهتیغ
عمودی 8 چیز فشرده شده -> لمبو
عمودی 8 پیدا کرد ->
عمودی 9 نو پدید آمده -> نوایین
عمودی 9 نوعی کاشی -> معرق
عمودی 9 نت آخر -> سی
عمودی 10 صدای گاو -> ما
عمودی 10 نصف نسیم -> نس
عمودی 10 داروی ضد عفونی -> ساولن
عمودی 10 پرنده آش سرد کن -> سار
عمودی 11 دستور -> امر
عمودی 11 پیروی کردن -> متابعت
عمودی 11 واحد سنجش زاویه -> درجه
عمودی 12 پیشگاه ساختمان -> رواق
عمودی 12 هستی -> وجود
عمودی 12 زندگانی -> بقا
عمودی 13 آکنده -> پر
عمودی 13 جمع رعیت -> رعایا
عمودی 13 چتر مانند -> سایبان
عمودی 14 زیبایی -> جمال
عمودی 14 بد اخلاق، تندخو و عصبی -> بدخلق
عمودی 14 نامطبوع -> بد
عمودی 15 کنایه از آفتاب -> جترزرین
عمودی 15 سرکشی و نافرمانی -> یاغیگری