حل مرحله 942 جدولانه کلاسیک

9 ارديبهشت 1397
حل مرحله 942 جدولانه کلاسیک

جواب مرحله 942 جدولانه کلاسیک

افقی 1 قسمتی از یک اداره -> دبیرخانه
افقی 1 دیه -> خونبها
افقی 2 فرهنگ لغت فرانسوی -> لاروس
افقی 2 زبان مردم پاکستان -> اردو
افقی 2 قمارباز -> یسیر
افقی 3 علامت تفریق -> منها
افقی 3 پارچه زری -> استبرق
افقی 3 سرحد کشورها -> مرز
افقی 4 بی‌پرده -> رک
افقی 4 یافتنی در معدن -> رگه
افقی 4 تولد -> زا
افقی 4 نژاد اروپایی -> اسلاو
افقی 5 کشور فلاسفه -> یونان
افقی 5 دور از وطن -> غربت
افقی 5 گاز -> دم
افقی 6 رب‌النوع زمین -> هرا
افقی 6 شهر صنعتی ایران -> اراک
افقی 6 سیب ترکی -> الما
افقی 7 ورم پای دندان -> ابسه
افقی 7 الگو -> نمونه
افقی 7 صاعقه -> رعد
افقی 8 از اثرهای معروف محمد حجازی -> اهنگ
افقی 8 اراذل -> اوباش
افقی 8 طایفه بیابان‌گرد -> کولی
افقی 9 دروازه بسکتبال -> سبد
افقی 9 کسی که اهل و عیال دارد -> متاهل
افقی 9 گلابی -> اربو
افقی 10 شتر تندرو -> هیون
افقی 10 نشانی -> ادرس
افقی 10 ظاهر ساختمان -> نما
افقی 11 حرف صریح -> رک
افقی 11 درخشان -> لیان
افقی 11 پیشوای دینی در آیین زرتشتی -> هیربد
افقی 12 میوه خوشه‌ای -> انگور
افقی 12 مرغ می‌رود -> جا
افقی 12 قمر زمین -> ماه
افقی 12 حرف خط‌کش -> تی
افقی 13 ماه کامل -> بدر
افقی 13 مرتهن -> گروگان
افقی 13 جرأت -> یارا
افقی 14 کفگیر -> اردن
افقی 14 فلانی -> یارو
افقی 14 روستای آجیل و تخمه تهران -> جابان
افقی 15 عقل از دست داده -> دیوانه
افقی 15 درآمد اندک -> ابباریکه
عمودی 1 افسرده و دلتنگ -> دلمرده
عمودی 1 نام قدیم شهر گرگان -> استراباد
عمودی 2 انبار پول -> بانک
عمودی 2 صومعه‌نشین -> راهب
عمودی 2 وزیر طغرل -> کندری
عمودی 3 یار مشهدی -> یره
عمودی 3 عاقبت جوینده -> یابنده
عمودی 3 جوز -> گردو
عمودی 4 کثرت آمد و شد -> روارو
عمودی 4 حیوان باوفا -> سگ
عمودی 4 زرد انگلیسی -> یلو
عمودی 4 توان آخر -> نا
عمودی 5 خار و خاشاک -> خس
عمودی 5 بزه و جرم -> گناه
عمودی 5 رگ ریز بدن -> مویرگ
عمودی 6 لعاب نشاسته -> اهار
عمودی 6 رب‌النوع یونانی -> اتنا
عمودی 6 جگر سفید -> ریه
عمودی 7 مردم -> ناس
عمودی 7 خباز -> نانوا
عمودی 7 سخن آهسته -> نجوا
عمودی 8 واحد فرکانس -> هرتز
عمودی 8 ارزان -> کمبها
عمودی 8 آش آرد -> اگرا
عمودی 9 پوست پیرا -> دباغ
عمودی 9 مادر گرامی -> والده
عمودی 9 رودی در روسیه -> اوب
عمودی 10 خورشید -> خور
عمودی 10 حرکت زمین -> رانش
عمودی 10 مکار -> ریمن
عمودی 11 ماما -> قابله
عمودی 11 زندانیان -> اسرا
عمودی 11 مکان -> جا
عمودی 12 قلم درشت -> نی
عمودی 12 جور -> ستم
عمودی 12 آواز دهنده جمعی -> کر
عمودی 12 کمک پرستار -> بهیار
عمودی 13 حیوان سربریده -> بسمل
عمودی 13 شکسته‌بند -> اروبند
عمودی 13 رنگ دریا -> ابی
عمودی 14 خوشرو -> هیراد
عمودی 14 دانش‌ها -> علوم
عمودی 14 پارچه تبلیغاتی -> تراک
عمودی 15 شوق -> ارزومندی
عمودی 15 خانه -> اشیانه