حل مرحله 939 جدولانه کلاسیک

9 ارديبهشت 1397
حل مرحله 939 جدولانه کلاسیک

جواب مرحله 939 جدولانه کلاسیک

افقی 1 مظفردین شاه آن را صادر کرد -> فرمانمشروطیت
افقی 1 نوعی رنگ مو -> مش
افقی 2 پاداش عمل -> سزا
افقی 2 فرومایه -> دون
افقی 2 ماه شب اول، هلال -> ماهنو
افقی 3 پوستین -> وت
افقی 3 اداره آتش نشانی -> اطفاییه
افقی 3 مادر حضرت عیسی -> مریم
افقی 4 دو رویی -> ریا
افقی 4 نیرومند -> قوی
افقی 4 روزگار و زمانه -> زمن
افقی 4 سه انگلیسی -> تری
افقی 5 غذای مجردی -> املت
افقی 5 شهری در لهستان -> لدز
افقی 5 آشکار -> بارز
افقی 6 شهر معبد شیوا در هند -> سومنات
افقی 6 مکان‌ها -> اماکن
افقی 6 تکرار حرف گرد -> هه
افقی 7 حرف شرط -> ار
افقی 7 زمینه -> تم
افقی 7 آشکار شدن -> بروز
افقی 7 گستاخ -> جری
افقی 8 پهلوان وسط گود -> میاندار
افقی 8 از اقمار پنجگانه اورانوس -> میراندا
افقی 9 خودداری -> ابا
افقی 9 سخن گفتن -> بیان
افقی 9 درخت زبان گنجشک -> ون
افقی 9 تکرار حرف دوازدهم -> رر
افقی 10 هزار کیلو -> تن
افقی 10 الگو -> نمونه
افقی 10 کشف مادام کوری -> رادیوم
افقی 11 از سوره‌های قرآن -> بینه
افقی 11 پندار -> وهم
افقی 11 سازمان فضایی آمریکا -> ناسا
افقی 12 از شهرهای آلمان -> اسن
افقی 12 اشتیاق -> شوق
افقی 12 گوسفند ماده -> میش
افقی 12 خاکسپاری -> دفن
افقی 13 صدای تیراندازی -> شلیک
افقی 13 دستگاه خنک کننده آب آشامیدنی -> ابسردکن
افقی 13 باران اندک -> رش
افقی 14 کشور فلاسفه -> یونان
افقی 14 نوع و مانند -> طرز
افقی 14 چپ چشم -> لوچ
افقی 15 گشودن معما -> حل
افقی 15 خالق «رومئو و ژولیت» -> ویلیامشکسپیر
عمودی 1 کارگردان سریال راز پنهان با بازی داریوش ارجمند -> فلوراسام
عمودی 1 نوعی همخوانی آهنگین قرآن -> تواشیح
عمودی 2 سلسله تیمور گورکانی -> تیموریان
عمودی 2 کوچکترین واحد موجود زنده -> سلول
عمودی 3 فلز سرخ -> مس
عمودی 3 درد و رنج -> الم
عمودی 3 الفبای عمران -> اب
عمودی 3 کشور آفریقایی با پایتخت پرتونوو -> بنین
عمودی 4 در برابر -> ازا
عمودی 4 نوعی حلوا -> تنتنانی
عمودی 4 آینه مقعر -> کاو
عمودی 5 نطق کننده -> ناطق
عمودی 5 همراه رفت -> امد
عمودی 5 شیوه رفتار -> منش
عمودی 5 گیاه تو خالی -> نی
عمودی 6 مخترع کنتور برق -> فولت
عمودی 6 شرایط اقلیمی -> ابوهوا
عمودی 7 سختی‌ها -> شداید
عمودی 7 صفت بهشت -> برین
عمودی 7 قوم فرعون -> قبطی
عمودی 8 صورت -> روی
عمودی 8 گریه بلند -> زار
عمودی 8 غزال -> اهو
عمودی 8 خانه بزرگ -> سرا
عمودی 9 شهری روی آب -> ونیز
عمودی 9 با ایمان -> مومن
عمودی 9 در یک جبهه می‌جنگند -> همرزم
عمودی 10 دو نفر که با هم بازی می‌کنند -> همبازی
عمودی 10 رم کرد -> رمید
عمودی 11 دریا -> یم
عمودی 11 پسوند آلودگی -> ناک
عمودی 11 جایز -> روا
عمودی 11 دهان کجی -> شکلک
عمودی 12 از انواع جناس -> تام
عمودی 12 آزرده خاطر کردن -> رنجاندن
عمودی 12 رنگین کمان، قوس قزح -> نوس
عمودی 13 واحد بسامد برابر یک سیکل -> هرتز
عمودی 13 رود اروپا -> رن
عمودی 13 خاطر و حافظه -> یاد
عمودی 13 راست نیست -> چپ
عمودی 14 تابناک -> منیر
عمودی 14 مجموعه آبهای سطحی روی زمین -> هیدروسفر
عمودی 15 بخاری دیواری -> شومینه
عمودی 15 مدینه فاضله -> ارمانشهر