حل مرحله 934 جدولانه کلاسیک

9 ارديبهشت 1397
حل مرحله 934 جدولانه کلاسیک

جواب مرحله 934 جدولانه کلاسیک

افقی 1 شاداب و تازه -> ابدار
افقی 1 مقابل بیگانه -> اشنا
افقی 1 شتر تندرو -> هیون
افقی 2 نرمی و لطافت -> نازکی
افقی 2 کله‌پز -> رواس
افقی 2 فلانی -> یارو
افقی 3 مورد نیاز خمیر نان -> ارد
افقی 3 بزرگتر -> اکبر
افقی 3 استاد و زبردست -> ماهر
افقی 4 توبه کننده -> هاید
افقی 4 انکار کردن -> حاشا
افقی 4 مثل و شبیه -> مانند
افقی 5 واحد پول ژاپن -> ین
افقی 5 رویای تشنه لب -> سراب
افقی 5 دسته‌ای از گیاهان تیره گندمیان که دانه‌های برخی از آنها را آرد کنند -> غلات
افقی 5 یازده -> اا
افقی 6 فلز فرنگی -> متال
افقی 6 متداول و مرسوم -> رایج
افقی 6 تله ماهی‌گیر -> تور
افقی 7 سقز فرنگی -> ادامس
افقی 7 قسمتی از پا -> قوزک
افقی 7 از کشورهای آفریقایی -> توگو
افقی 8 لقب کشور پرو -> سرزمیناینکاها
افقی 9 رشک برنده -> حاسد
افقی 9 قانونگذار -> مقنن
افقی 9 چهره‌نما -> ایینه
افقی 10 سنگ انداختن -> رمی
افقی 10 گل سرخ -> سوری
افقی 10 از وسایل آزمایشگاه -> ارلن
افقی 11 صفحه اینترنتی -> وب
افقی 11 لکنت زبان -> تاتا
افقی 11 شیون و ناله -> فغان
افقی 11 آزاده -> حر
افقی 12 بهشت -> فردوس
افقی 12 خودسر -> تکرو
افقی 12 پایداری -> دوام
افقی 13 ترک وطن -> هجرت
افقی 13 قطاع‌الطریق -> رهزن
افقی 13 برس اسب -> قشو
افقی 14 آبگوشت ساده -> یخنی
افقی 14 سران و بزرگان -> روسا
افقی 14 پدر فریدون در شاهنامه -> ابتین
افقی 15 خرید غیر نقدی -> نسیه
افقی 15 سخت و محکم -> شدید
افقی 15 آشکار و واضح -> بدیهی
عمودی 1 فرشته موکل بر آب -> اناهیتا
عمودی 1 از کارکنان چاپخانه -> حروفچین
عمودی 2 از نزولات جوی -> باران
عمودی 2 ماه دوازدهم سال میلادی -> دسامبر
عمودی 2 خاشاک -> خس
عمودی 3 سرقت -> دزدی
عمودی 3 شهر و بندری در جنوب فرانسه -> مارسی
عمودی 3 نوعی ساز -> دهنی
عمودی 4 صدمه و آسیب -> اک
عمودی 4 حق‌الزحمه -> دستمزد
عمودی 4 موجه سازی -> توجیه
عمودی 5 تظاهر به نیکی -> ریا
عمودی 5 رسم کننده -> راسم
عمودی 5 قلم نی -> ساسر
عمودی 6 چشم پزشک -> کحال
عمودی 6 قوم ترکمنی -> یموت
عمودی 6 از مزه‌ها -> ترش
عمودی 7 رئیس و مالک روستا در قدیم -> ارباب
عمودی 7 قومی از مغول -> قنقرات
عمودی 7 دوستی -> ود
عمودی 8 آشوب و بلوا -> شورش
عمودی 8 دیوانه -> روانی
عمودی 8 پدربزرگ بخاری -> کرسی
عمودی 9 رمق آخر -> نا
عمودی 9 ابتدایی -> اغازین
عمودی 9 دلداده شیرین -> فرهاد
عمودی 10 بیماری تنگی نفس -> اسم
عمودی 10 اما -> لیکن
عمودی 10 شیر اول پس از زایمان -> اغوز
عمودی 11 هدف تیر -> اماج
عمودی 11 مفید و مؤثر -> کارا
عمودی 11 خالص -> ناب
عمودی 12 دریغا -> هیهات
عمودی 12 کشوری در قاره کهن -> تایلند
عمودی 12 مقابل خوب -> بد
عمودی 13 پایتخت نائورو -> یارن
عمودی 13 اهانت کردن -> توهین
عمودی 13 هنگامی و زمانی -> وقتی
عمودی 14 زدنی پرچانه‌ها -> ور
عمودی 14 کشتی‌های جنگی -> ناوگان
عمودی 14 کناره چیزی -> حاشیه
عمودی 15 بعد از مرگ سهراب چه سود -> نوشدارو
عمودی 15 هماهنگی -> هارمونی