حل مرحله 930 جدولانه کلاسیک

9 ارديبهشت 1397
حل مرحله 930 جدولانه کلاسیک

جواب مرحله 930 جدولانه کلاسیک

افقی 1 کارگاه نقاشی -> نگارستان
افقی 1 رئیس جمهور امریکا در زمان جنگ‌های داخلی این کشور که موفق به لغو قانون برده‌داری گردید -> لینکلن
افقی 2 دفتر عکس -> البوم
افقی 2 گسترش یافتن -> رواج
افقی 2 قلعه و حصار -> اورا
افقی 3 نوعی خاک سرخ -> اخرا
افقی 3 چپه -> وارونه
افقی 3 مروارید کویر -> یزد
افقی 4 ضمیر وزنی -> من
افقی 4 فلز چهره -> روی
افقی 4 مانع -> سد
افقی 4 گذراندن وقت -> امرار
افقی 5 چاله بزرگ -> گودال
افقی 5 سیب ترکی -> الما
افقی 5 توان آخر -> نا
افقی 6 کورک -> دمل
افقی 6 ریشه درخت -> اروم
افقی 6 خدای هندوان -> راما
افقی 7 تکبر و خودستایی -> نخود
افقی 7 بوکسور -> مشتزن
افقی 7 ظاهر عمارت -> نما
افقی 8 زورگو -> جبار
افقی 8 دعا و مناجات -> نیایش
افقی 8 شب زنده‌داری -> تهجد
افقی 9 کودکی که از پا متولد شود -> یتن
افقی 9 امس -> دیروز
افقی 9 کمیاب -> نادر
افقی 10 یورش -> هجوم
افقی 10 نویسنده -> راقم
افقی 10 نماز در وقت -> ادا
افقی 11 کلام تعجب خانم‌ها -> وا
افقی 11 معیار -> ملاک
افقی 11 لوز -> بادام
افقی 12 سخن بیمار -> بیدلا
افقی 12 غذای بیمار -> اش
افقی 12 سینمای سوخته -> رکس
افقی 12 آخرین توان -> نا
افقی 13 منزل -> سرا
افقی 13 کما -> بیهوشی
افقی 13 بازار بی‌رونق -> کساد
افقی 14 کرم روده‌ای -> تنیا
افقی 14 نور دهنده -> منیر
افقی 14 رگ گردن -> شاهرگ
افقی 15 چنگ‌نواز خسروپرویز -> رامتین
افقی 15 حکومت مردم بر مردم -> دموکراسی
عمودی 1 مأیوس -> ناامید
عمودی 1 خالق کتاب بابالنگ‌دراز -> جینوبستر
عمودی 2 آتش‌گاه حمام‌های قدیمی -> گلخن
عمودی 2 هنر کنده‌کاری -> منبت
عمودی 2 خبرگزاری ایران -> ایرنا
عمودی 3 توده بخار متراکم -> ابر
عمودی 3 پاسیو -> گلخانه
عمودی 3 مستمر -> دایم
عمودی 4 کثرت آمد و شد -> روارو
عمودی 4 سخن یاوه -> ور
عمودی 4 جنگ شتر -> جمل
عمودی 4 همراه آشغال -> ات
عمودی 5 کشنده بی‌صدا -> سم
عمودی 5 دوست داشتن -> وداد
عمودی 5 چرخ چاه -> دولاب
عمودی 6 هوس باردار -> ویار
عمودی 6 پدر شعر نو -> نیما
عمودی 6 کشور خوشبخت -> یمن
عمودی 7 عقاید -> ارا
عمودی 7 مخترع دوربین سینما -> لومیر
عمودی 7 غیب‌گو -> کاهن
عمودی 8 نهال نازک -> نورس
عمودی 8 رایزن -> مشاور
عمودی 8 از سبزیجات خوردنی -> شوید
عمودی 9 دوستداران -> اودا
عمودی 9 جوهر شوره -> تیزاب
عمودی 9 حیا -> شرم
عمودی 10 گل ته حوض -> لجن
عمودی 10 تکان و جنبش -> لرزش
عمودی 10 قرآن خوان -> قاری
عمودی 11 وزیر فرعون -> هامان
عمودی 11 موکت -> نمدک
عمودی 11 دودلی -> شک
عمودی 12 بوی ماندگی -> نا
عمودی 12 مادر وطن -> مام
عمودی 12 حرف فاصله -> تا
عمودی 12 جایزه سینمایی -> اسکار
عمودی 13 بیابان -> کویر
عمودی 13 نابودی -> انهدام
عمودی 13 ستاره بنات‌النعش -> سها
عمودی 14 مرتعش -> لرزان
عمودی 14 غیر متأهل -> مجرد
عمودی 14 میوه کال -> نارس
عمودی 15 نام قدیم قندهار -> نادراباد
عمودی 15 حریت -> ازادگی