حل مرحله 929 جدولانه کلاسیک

9 ارديبهشت 1397
حل مرحله 929 جدولانه کلاسیک

جواب مرحله 929 جدولانه کلاسیک

افقی 1 بی‌فایده و پوچ -> بیهوده
افقی 1 از معجزات این پیامبر آن بود که روی هر زمین خشکی که می‌نشست، زمین، سبز و خرم می‌گشت -> خضر
افقی 1 نام کاراکتر شهاب حسینی در سریال شهرزاد -> قباد
افقی 2 خاکریز جنگی -> سنگر
افقی 2 ضمیر اشاره به دور -> ان
افقی 2 ابر -> میغ
افقی 2 پوست درخت خرما -> لیف
افقی 3 «بیل» آشفته -> یبل
افقی 3 پرده‌در -> هتاک
افقی 3 روسری و چارقد -> برقع
افقی 4 از حبوبات -> جو
افقی 4 گسستگی -> انفصال
افقی 4 خوب نیست -> بد
افقی 4 اتاق کشتی -> خن
افقی 5 نصیب -> عاید
افقی 5 قالب شعری خیام -> رباعی
افقی 5 حشره‌ای که نماد چسبندگی است -> کنه
افقی 6 شهری در بلژیک -> اموا
افقی 6 تکه پارچه کهنه -> لته
افقی 6 ترس و بیم -> باک
افقی 7 دندان شل -> لق
افقی 7 شتر ماده -> ناقه
افقی 7 تیره روزی -> ادبار
افقی 8 هوش و ذکاوت -> ویر
افقی 8 الفبای موسیقی -> نت
افقی 8 از خوردنی‌های صبحانه -> مربا
افقی 8 آسانی -> یسر
افقی 9 ویران شده -> منهدم
افقی 9 شهر مهم آریزونا -> یوما
افقی 9 هنوز بیگانه -> یت
افقی 10 قوم هود -> عاد
افقی 10 قصر تاریخی -> ارک
افقی 10 پیشینه تاریخی -> قدمت
افقی 11 میان چیزی -> بین
افقی 11 عملیات فروغ جاویدان -> مرصاد
افقی 11 علی اسفندیاری -> نیما
افقی 12 غذای رقیق -> اش
افقی 12 گرما و حرارت -> تف
افقی 12 به زودی -> عنقریب
افقی 12 دریا -> یم
افقی 13 ایالتی در هند -> اسام
افقی 13 از پیغمبران بنی‌اسرائیل -> ایسا
افقی 13 کوزه -> سبو
افقی 14 بیابان -> تیه
افقی 14 فرومایه -> دنی
افقی 14 پرنده‌ای زیبا -> قو
افقی 14 سبیل آقایان -> شارب
افقی 15 احمق -> ابله
افقی 15 اولین سوره‌ای که بر پیامبر نازل شد -> علق
افقی 15 سلطان العارفین -> بایزید
عمودی 1 نیروی مخلص -> بسیج
عمودی 1 سنگ درشت -> کلوخ
عمودی 1 اسکار انگلستان -> بافتا
عمودی 2 چشمه تازی -> ینبوع
عمودی 2 استفراغ -> قی
عمودی 2 خوشی -> عیش
عمودی 2 تیر پیکاندار -> یب
عمودی 3 بزرگترین فیلسوف بعد از کانت -> هگل
عمودی 3 دو یار همقد -> اا
عمودی 3 داستان بلند -> رمان
عمودی 3 شایسته -> اهل
عمودی 4 حرف زیادی -> ور
عمودی 4 جای امن -> ایمن
عمودی 4 چوب خوشبو -> ند
عمودی 4 خدو -> تس
عمودی 5 از میوه‌های تابستانی -> هندوانه
عمودی 5 درونمایه یک پیمان -> مفاد
عمودی 6 آواز دهنده -> هاتف
عمودی 6 صلابت و تحکیم -> اقتدار
عمودی 6 بازداشتن -> منع
عمودی 7 کمک کننده -> ناصر
عمودی 7 آنچه که در آن جواهر نشانده باشند -> مرصع
عمودی 7 پهلوان -> یل
عمودی 8 پایتخت افغانستان -> کابل
عمودی 8 انسان احمق -> کانا
عمودی 9 جمع کردن -> ضم
عمودی 9 بخت آزمایی -> لاتاری
عمودی 9 با دقت است -> دقیق
عمودی 10 شک و گمان -> ریب
عمودی 10 کنایه از دوران بسیار قدیم و ابتدایی است -> عهدبوق
عمودی 10 ته نشین شدن -> رسوب
عمودی 11 منسوب به یکی از جهات اصلی -> غربی
عمودی 11 لقب تبت -> بامدنیا
عمودی 12 قامت و اندازه -> قد
عمودی 12 در فارسی نشانه همراهی است -> با
عمودی 12 جانور تک سلولی -> امیب
عمودی 12 چیز -> شی
عمودی 13 فرو بردن غذا -> بلع
عمودی 13 فعال است -> کاری
عمودی 13 زمینه -> تم
عمودی 13 آلت موسیقی -> ساز
عمودی 14 حرف ندا -> ای
عمودی 14 سرد است -> خنک
عمودی 14 عدد ماه -> سی
عمودی 14 مجموع دو کشور اسپانیا و پرتغال -> ایبری
عمودی 15 گنج -> دفینه
عمودی 15 بچه لجباز -> سرتق
عمودی 15 روحانی زرتشتی -> موبد