حل مرحله 921 جدولانه کلاسیک

9 ارديبهشت 1397
حل مرحله 921 جدولانه کلاسیک

جواب مرحله 921 جدولانه کلاسیک

افقی 1 تهدید مدرن سلامتی انسان‌ها -> الودگیهوا
افقی 1 بخشی در بیمارستان‌ها -> پذیرش
افقی 2 ماست و اسفناج -> بورانی
افقی 2 قطار شهری -> تراموا
افقی 3 پیشوند نفی -> نا
افقی 3 نوعی پارچه نخی نازک -> کدری
افقی 3 پرسش -> سوال
افقی 3 شهر توت -> کن
افقی 4 عدد پیشتاز -> یک
افقی 4 ضمیر غایب -> او
افقی 4 میسر و شدنی -> ممکن
افقی 4 از پرندگان شکاری -> باز
افقی 5 اعتقاد قلبی -> ایمان
افقی 5 میدانگاهی پشت در ورودی -> هشتی
افقی 5 حافظه جانبی رایانه -> هارد
افقی 6 بانوان -> زنان
افقی 6 آلوده و کثیف -> چرک
افقی 6 پرتو باریک و پرقدرت نور که در پزشکی و صنعت کاربرد فراوان دارد -> لیزر
افقی 7 ساکن محله -> اهل
افقی 7 چیزهای عجیب -> غرایب
افقی 7 غذای سلامتی -> ماهی
افقی 8 اثر پا -> رد
افقی 8 شهری در خراسان رضوی -> سرخس
افقی 8 گرفتار -> اسیر
افقی 8 برآمدگی ته کفش -> اج
افقی 9 نوعی کبوتر -> قمری
افقی 9 صحرا -> هامون
افقی 9 از جشن‌های باستانی -> سده
افقی 10 از سازهای بادی -> توبا
افقی 10 درج کردن -> ثبت
افقی 10 فکر و خیال -> سودا
افقی 11 زره ساز -> زراد
افقی 11 پرنده خوشبختی -> همای
افقی 11 نگارگر اصفهانی -> بهزاد
افقی 12 پسوند مراقبت -> بان
افقی 12 عدد سوم -> ثلاث
افقی 12 چله کمان -> زه
افقی 12 چوب خوشبو -> ند
افقی 13 مخفف هستم -> ام
افقی 13 از احشای درون بدن -> روده
افقی 13 اختر و کوکب -> تارا
افقی 13 کلام معتبر -> نص
افقی 14 لاقید، سهل‌انگار -> بیخیال
افقی 14 سرگشتگی -> حیرانی
افقی 15 مساوی بودن دو نسبت -> تناسب
افقی 15 استعمار کننده -> استعمارگر
عمودی 1 اشاره نزدیک -> این
عمودی 1 رنج و عذاب -> ازار
عمودی 1 درباره، در خصوص -> ازبابت
عمودی 2 کنایه از شخص بسیار عبوس -> ایینهدق
عمودی 2 نام پسرانه -> رامین
عمودی 3 نوعی کاغذ -> وب
عمودی 3 آراستگی صفات -> کمال
عمودی 3 گاز مرداب -> متان
عمودی 3 دوش و کتف -> خا
عمودی 4 وسیله نخ‌ریسی -> دوک
عمودی 4 اشاره بعید -> ان
عمودی 4 ترانه و نغمه -> سرود
عمودی 4 نخ تابیده -> ریس
عمودی 5 از تقسیمات ارتش -> گردان
عمودی 5 دور از وطن -> غریب
عمودی 5 پاداش کار نیک در آخرت -> ثواب
عمودی 6 فلانی -> یارو
عمودی 6 لاستیک خودرو -> چرخ
عمودی 6 صاحب دل -> اهلدل
عمودی 7 گوارا -> هنی
عمودی 7 مترسک -> هراسه
عمودی 7 قمر زمین -> ماه
عمودی 8 حرف پیروزی -> وی
عمودی 8 سیاه -> مشکی
عمودی 8 وسایل زندگی -> اثاث
عمودی 8 درک عاطفی -> حس
عمودی 9 طرف -> سمت
عمودی 9 آهوی کارتونی -> بامبی
عمودی 9 مخترع آمریکایی بمب -> تیت
عمودی 10 وکیل گرفتن برای انجام کارهای حقوقی -> توکیل
عمودی 10 وسیله داوری -> سوت
عمودی 10 کشاورز -> زارع
عمودی 11 پرواز کننده، پرنده -> پران
عمودی 11 سمت راست -> یمین
عمودی 11 سیاره مریخ -> بهرام
عمودی 12 حرف یازدهم -> ذال
عمودی 12 عدد بلبل -> هزار
عمودی 12 عدد کار خراب کن -> سه
عمودی 12 کتابی از دافنه دو موریه -> انا
عمودی 13 دریا -> یم
عمودی 13 دفعه و مرتبه -> باره
عمودی 13 وسیله دوخت و دوز -> سوزن
عمودی 13 شیر سر بریده -> یر
عمودی 14 نمای ساختمان -> روکار
عمودی 14 آموزش و تعلیم -> یاددادن
عمودی 15 عدد زوج دو رقمی -> شانزده
عمودی 15 پیکار در راه خدا -> جهاد
عمودی 15 بردباری -> صبر