جواب مرحله 10 جدولانه یک

18 فروردين 1397
جواب مرحله 10 جدولانه یک

جواب مرحله 10 جدولانه یک

آب دهان -> بزاق
پرچم -> بیرق
توان -> قوت
خدای من -> ربی
راستی و درستی -> حقیقت
وارد کردن -> تزریق
کمان صورت -> ابرو