حل مرحله 915 جدولانه کلاسیک

9 ارديبهشت 1397
حل مرحله 915 جدولانه کلاسیک

جواب مرحله 915 جدولانه کلاسیک

افقی 1 مرکز کشور چک -> پراگ
افقی 1 اثر عبدالحسین زرین‌کوب -> نقشبراب
افقی 1 کجاست -> کو
افقی 2 اشاره -> ایما
افقی 2 از عجایب هفتگانه جهان امروز -> سدهوور
افقی 2 بعضی در آستین پرورش می‌دهند -> مار
افقی 3 پیامبری -> رسالت
افقی 3 رنگ گیاهی -> حنا
افقی 3 گویا، علی‌الظاهر -> همانا
افقی 4 مشاهده کردن -> رویت
افقی 4 سحاب -> ابر
افقی 4 فریادرس، از نام‌های خداوند -> غیاث
افقی 5 علامت جمع -> ها
افقی 5 وسیله مصنوعی برای جبران نقص عضو -> پروتز
افقی 5 پنج ترکی -> بش
افقی 5 قلب -> دل
افقی 6 سوره ۱۱۳ قرآن مجید -> فلق
افقی 6 سبزی پیچیده -> کلم
افقی 6 ذات و نهاد -> جوهره
افقی 7 فرزند نوجوان -> رودک
افقی 7 فیزیکدان ایتالیایی کاشف واحد مول -> اوگادرو
افقی 7 نصف کباب -> کب
افقی 8 عکس‌العمل -> واکنش
افقی 8 پرسش از قیمت -> چند
افقی 8 پرده نقاشی -> تابلو
افقی 9 فتنه -> شر
افقی 9 لقب شاهزادگان اتریش -> ارشیدوک
افقی 9 همگی -> جمیع
افقی 10 سکونت دادن -> اسکان
افقی 10 اسب چاپارخانه -> یام
افقی 10 ثروت -> مال
افقی 11 آبکی -> شل
افقی 11 حرف ندا -> ای
افقی 11 تهیدست -> بینوا
افقی 11 خط‌کش مهندسی -> تی
افقی 12 سازی با کاسه‌ای ماننده سینه مرغابی -> بربط
افقی 12 فارسی باستان -> دری
افقی 12 پرهیزکاری -> تقوی
افقی 13 از محبت گل می‌شوند -> خارها
افقی 13 وزیر باهوش امین خلیفه عباسی -> فضل
افقی 13 وسعت، گشادی -> فراخی
افقی 14 پول خارجی -> ارز
افقی 14 درمانده -> ناتوان
افقی 14 ظرف آزمایشگاهی -> ارلن
افقی 15 راه کوتاه -> ره
افقی 15 طرز ساختمان و کارکرد چیزی -> مکانیسم
افقی 15 پارچه عریض -> دولا
عمودی 1 بزازی -> پارچهفروشی
عمودی 1 حالت گازی آب -> بخار
عمودی 2 نخ تابیده -> ریس
عمودی 2 تخته ضخیم بلند -> الوار
عمودی 2 جرقه -> شراره
عمودی 3 علم سرشماری -> امار
عمودی 3 جامه‌ای کرباسی به رنگ آبی -> قدک
عمودی 3 رشته‌کوه شمالی ایران -> البرز
عمودی 4 بزرگ‌ترین بنگاه آمارگیری جهان -> گالوپ
عمودی 4 خاکروبه‌کش -> کناس
عمودی 4 سوره بیستم -> طه
عمودی 5 ستون فلزی یا چوبی -> تیرک
عمودی 5 جمع شریک -> شرکا
عمودی 5 مقابل اینک -> انک
عمودی 6 پوز -> نس
عمودی 6 شهری در روسیه که نخستین کارخانه اسلحه‌سازی در آن بنا شد -> تولا
عمودی 6 ممکن است -> شاید
عمودی 6 دو یار هم‌قد -> اا
عمودی 7 کاسه بزرگ -> قدح
عمودی 7 نام اصلی چنگیزخان مغول -> تموچین
عمودی 7 عزیمت کردن -> رفتن
عمودی 8 نوایی از موسیقی -> شهناز
عمودی 8 بوی نامطبوع -> گند
عمودی 8 شبیه بیضی -> بیضوی
عمودی 9 دربان -> بواب
عمودی 9 دارای حالتی شگفت‌انگیز یا خاصیتی سحرآمیز -> جادویی
عمودی 9 ابریشم ناخالص -> لاس
عمودی 10 سطح -> رو
عمودی 10 دزدید ادبی -> ربود
عمودی 10 فیلسوف آلمانی مؤلف «نقد خرد ناب» -> کانت
عمودی 10 خسیس پس نمی‌دهد -> نم
عمودی 11 ابزار نجاری -> اره
عمودی 11 آوازه -> شهرت
عمودی 11 جای ایستادن -> موقف
عمودی 12 پیشوای زرتشتی -> مغ
عمودی 12 رونق داشتن -> رواج
عمودی 12 دعاهای زیر لب -> اوراد
عمودی 13 سوره پنجم -> مایده
عمودی 13 نشانه اختصاری «بزرگ‌ترین مقسوم‌علیه مشترک» در ریاضی -> بمم
عمودی 13 فلانی -> یارو
عمودی 14 آبراهه -> کانال
عمودی 14 دیوار اشعار -> کلیات
عمودی 14 رخنه، نقصان و کاستی -> خلل
عمودی 15 ارث‌برندگان -> وراث
عمودی 15 پزشک و فیلسوف ایرانی مؤلف دانشنامه علایی -> ابوعلیسینا