حل مرحله 909 جدولانه کلاسیک

9 ارديبهشت 1397
حل مرحله 909 جدولانه کلاسیک

جواب مرحله 909 جدولانه کلاسیک

افقی 1 جدول رایج روزنامه‌ها -> جدولکلماتمتقاطع
افقی 2 جوانی -> شباب
افقی 2 فیلمی از کیومرث پوراحمد -> نوکبرج
افقی 3 نوعی کاغذ -> وب
افقی 3 ورم -> اماس
افقی 3 دست درازی کردن -> تعرض
افقی 3 معبر رودخانه -> پل
افقی 4 تجملی -> لوکس
افقی 4 از ظروف آشپزخانه -> دیگ
افقی 4 حرف دوم انگلیسی -> بی
افقی 4 خاشاک -> خس
افقی 5 شالوده -> رکن
افقی 5 نوایی از موسیقی -> شهناز
افقی 5 نام زن عزیز مصر که عاشق یوسف شد -> زلیخا
افقی 6 توطئه -> دسیسه
افقی 6 زردک -> هویج
افقی 6 قوم سلسله اشکانیان -> پارت
افقی 7 برای اینکه -> زیرا
افقی 7 اپرای کوچک -> اپرت
افقی 7 صدای گربه -> میو
افقی 8 نامطبوع -> بد
افقی 8 ورزشی تیمی و خشن -> هاکیروییخ
افقی 8 نفس -> دم
افقی 9 عدد فردوسی‌پور -> نود
افقی 9 کوهی در مکه -> مروه
افقی 9 برای بیان پذیرفتن پیشنهاد به کار می‌رود -> باشد
افقی 10 نوعی پارچه نخی ارزان -> دبیت
افقی 10 طایفه‌ای از تاتار -> ازبک
افقی 10 برشته در تنور -> تنوری
افقی 11 کنایه از آمریکایی -> یانکی
افقی 11 شهری در خراسان رضوی با نام پیشین «ترشیز» -> کاشمر
افقی 11 طایفه -> ایل
افقی 12 شهر زیارتی -> ری
افقی 12 خطای فوتبالی -> سد
افقی 12 قصد -> نیت
افقی 12 آرامگاه‌ها -> قبور
افقی 13 ماه کارگری -> مه
افقی 13 کارد -> چاقو
افقی 13 خرقه دراویش -> شولا
افقی 13 حرف گزینش -> یا
افقی 14 ایمان آوردن -> گرویدن
افقی 14 لقب پادشاهان روم -> قیصر
افقی 15 شاعر شاهنامه -> ابوالقاسمفردوسی
عمودی 1 تیم‌های شرکت کننده در مسابقات را از نظر امتیاز کسب کرده به ترتیب می‌آورد -> جدولردهبندی
عمودی 1 حکمت ارسطویی -> مشا
عمودی 2 مشت‌زنی -> بوکس
عمودی 2 مجددا، از نو -> دوباره
عمودی 3 غوزه پنبه -> وش
عمودی 3 خدمتکار زن -> کنیز
عمودی 3 درس مذهبی -> دینی
عمودی 3 امر به گفتن -> گو
عمودی 4 تن‌پوش -> لباس
عمودی 4 مخفف سیاه -> سیه
عمودی 4 تنها -> تک
عمودی 4 کلمه پرسشی -> چرا
عمودی 5 عیش مطلوب -> کام
عمودی 5 از نام‌های پسرانه -> شهرام
عمودی 5 نگهبان چماق به دست -> یساول
عمودی 6 جامه‌ای بلند -> لباده
عمودی 6 پایتخت غنا -> اکرا
عمودی 6 موشکاف و باریک بین -> دقیق
عمودی 7 عضو سپر کردنی -> سینه
عمودی 7 توله سگ شکاری -> یوزک
عمودی 7 کتاب مقدس هندوان -> ودا
عمودی 8 زمان ناچیز -> ان
عمودی 8 اثری از دولت‌آبادی -> گاوارهبان
عمودی 8 گرداگرد لب و دهان -> نس
عمودی 9 میوه چند رنگ -> توت
عمودی 9 بی‌رنگ و رو -> زیپو
عمودی 9 عابد مسیحی -> کشیش
عمودی 10 از احجام هندسی -> مکعب
عمودی 10 واحد زمین‌های کشاورزی -> جریب
عمودی 10 ایستاده و درنگ کننده -> متوقف
عمودی 11 پایتخت مشروطیت -> تبریز
عمودی 11 هنر نمایشی -> تیاتر
عمودی 11 پول ایتالیا -> لیر
عمودی 12 وام -> قرض
عمودی 12 گونه -> لپ
عمودی 12 زبر و ناهموار -> خشن
عمودی 12 پیک -> قاصد
عمودی 13 برآمدگی ته کفش -> اج
عمودی 13 شاعر نیشابوری -> خیام
عمودی 13 چهارپایان -> دواب
عمودی 13 سطح -> رو
عمودی 14 خرید محصولات کارخانه‌ای به وسیله شرکت فروشنده آن -> پسخرید
عمودی 14 منسوب به ریه -> ریوی
عمودی 15 دادگری -> عدل
عمودی 15 ورزش سرعت و هیجان -> اتومبیلرانی