حل مرحله 899 جدولانه کلاسیک

9 ارديبهشت 1397
حل مرحله 899 جدولانه کلاسیک

جواب مرحله 899 جدولانه کلاسیک

افقی 1 واحد پول غیر رسمی ایران -> تومان
افقی 1 کشور لاله‌های نارنجی -> هلند
افقی 1 تیزی نوک کوه -> ستیغ
افقی 2 میدان نبرد -> کارزار
افقی 2 نان محلی مازندران -> کماج
افقی 2 لایه محافظت کننده از کره زمین در برابر گرمای خورشید -> ازن
افقی 3 اذیت -> ازار
افقی 3 به دنیا آوردن -> زا
افقی 3 خالص‌ترین نوع آن الماس است -> کربن
افقی 3 ماه سرد -> دی
افقی 4 جمعیت یک کشور -> ملت
افقی 4 سوسن کوهی -> راسن
افقی 4 مراسم -> ایین
افقی 5 قدم یک پا -> لی
افقی 5 پسر کارن دوم و از خاندان کارنوندیان که علیه عباسیان قیام کرد -> مازیار
افقی 5 اولین عالم از مراتب چهارگانه عالم -> ناسوت
افقی 6 سمبل -> نماد
افقی 6 مرکز ایالت کلرادو -> دنور
افقی 6 سید -> میر
افقی 7 هماورد -> حریف
افقی 7 لازم و ضروری -> وایا
افقی 7 از حبوبات -> ماش
افقی 8 تردید -> شک
افقی 8 پیاده نیست -> سوار
افقی 8 زره جنگی -> جوشن
افقی 8 زینت رو -> مو
افقی 9 دلمردگی -> یاس
افقی 9 ترسناک -> مخوف
افقی 9 مورد مهم -> نکته
افقی 10 پایتخت اوکراین -> کیف
افقی 10 ثابت و برقرار -> راتب
افقی 10 از اوراق بهادار -> برات
افقی 11 قنات -> کاریز
افقی 11 صمغ سرو کوهی -> سندروس
افقی 11 حرف گزینش -> وا
افقی 12 کوشش -> تلاش
افقی 12 بیم -> هراس
افقی 12 گمان -> حدس
افقی 13 واحد سطح -> ار
افقی 13 شراره آتش -> الاو
افقی 13 معاون هیتلر -> هس
افقی 13 شکوهمندی -> فرهت
افقی 14 رنگ -> لون
افقی 14 خداحافظی -> وداع
افقی 14 پایتخت آلبانی -> تیرانا
افقی 15 آمار -> احصا
افقی 15 شب طولانی -> یلدا
افقی 15 شلوار جنگی -> رانین
عمودی 1 نظریه جنجالی داروین -> تکامل
عمودی 1 روش -> مشی
عمودی 1 حیوان به غایت تنبل -> کوالا
عمودی 2 ژله پترولیوم -> وازلین
عمودی 2 برنده توپ طلا در سال ۲۰۰۷ -> کاکا
عمودی 2 مقابل جسم -> روح
عمودی 3 آیینه -> مرات
عمودی 3 نیمه «محفل» -> مح
عمودی 3 ضمیر آدمی -> سیرت
عمودی 3 کلام صریح -> نص
عمودی 4 عموی ابراهیم نبی -> ازر
عمودی 4 سومین ماه میلادی -> مارس
عمودی 4 فدراسیون جهانی کشتی -> فیلا
عمودی 5 بوی ماندگی -> نا
عمودی 5 کشف مادام کوری -> رادیوم
عمودی 5 حیوان خونخوار -> زالو
عمودی 6 برنج‌فروش -> رزاز
عمودی 6 گرانبها و نفیس -> فاخر
عمودی 6 مسرت -> شادی
عمودی 7 ترشی آزمایشگاه -> اسید
عمودی 7 کله‌پز -> رواس
عمودی 7 نهنگ -> وال
عمودی 8 اثر چربی روی پارچه -> لک
عمودی 8 تکنولوژی مطالعه ذرات در مقیاس اتمی برای کنترل آنهاست -> نانو
عمودی 8 دسیسه -> فتنه
عمودی 8 شمردن -> عد
عمودی 9 ملح -> نمک
عمودی 9 تداول -> رواج
عمودی 9 از توابع استان ایلام -> بدره
عمودی 10 ثروتمند -> دارا
عمودی 10 از انواع پارچه -> ریون
عمودی 10 اریب نیست -> راست
عمودی 11 پیشانی -> جبین
عمودی 11 مبارز کشانی یاری بخش افراسیاب -> اشکبوس
عمودی 11 برابر -> یر
عمودی 12 غلاف شمشیر -> نیام
عمودی 12 شجاع و بی‌باک -> نترس
عمودی 12 آن سو -> فرا
عمودی 13 حرف فاصله -> تا
عمودی 13 باد ملایم -> نسیم
عمودی 13 از نشانه‌های جمع فارسی -> ها
عمودی 13 در بین‌النهرین، بین سپاه ایران و روم رخ داد و با شکست سپاه روم به پایان رسید -> حران
عمودی 14 به شهر دوچرخه‌ها معروف است -> یزد
عمودی 14 پاره سنگ ترازو -> ورام
عمودی 14 کنایه از پاسخ محکم و دندان‌شکن -> تودهنی
عمودی 15 در جنگ به دست می‌آید -> غنیمت
عمودی 15 بذله‌گو -> شوخ
عمودی 15 ایالت -> استان