حل مرحله 898 جدولانه کلاسیک

9 ارديبهشت 1397
حل مرحله 898 جدولانه کلاسیک

جواب مرحله 898 جدولانه کلاسیک

افقی 1 از انواع ماهی‌ها -> ماهیازاد
افقی 1 غنیمت دانستن -> اغتنام
افقی 2 گونه‌ها -> اقسام
افقی 2 رادیوگرافی -> پرتونگاری
افقی 3 بیماری -> دا
افقی 3 سرنیزه -> سنان
افقی 3 صیقل -> جلا
افقی 3 آواز بلبل -> فتل
افقی 4 عقاید انتخاباتی -> ارا
افقی 4 شالوده و بنیاد -> اس
افقی 4 سرد نیست -> گرم
افقی 4 درخشنده -> زهرا
افقی 5 استوار و محکم -> مبرم
افقی 5 سرپیچی کردن -> تمرد
افقی 5 تالاب -> ژی
افقی 5 ضمیر فرانسوی -> وو
افقی 6 اذان -> گلبانگ
افقی 6 افسر ارشد در ارتش -> ژنرال
افقی 7 کلام تعجب زنانه -> وا
افقی 7 سوره انجیر -> تین
افقی 7 خزنده خوش خط و خال -> مار
افقی 7 الگو و مدل -> اسوه
افقی 8 سود پول حرام -> ربا
افقی 8 پیکره‌ای انسان‌مانند که از برف ساخته می‌شود -> ادمبرفی
افقی 8 خشمگین -> دژم
افقی 9 حنا -> یرنا
افقی 9 رشته‌ای در شمشیربازی -> اپه
افقی 9 زادگاه حضرت ابراهیم -> اور
افقی 9 حرف دهن‌کجی -> یی
افقی 10 صندلی چرخدار معلولین -> ویلچر
افقی 10 ندیم و هم‌صحبت -> همنشین
افقی 11 طاقچه بالا -> رف
افقی 11 نوعی زغال سنگ -> کک
افقی 11 بشارت -> نوید
افقی 11 نیش عقرب و زنبور -> ابره
افقی 12 نوعی چاشنی غذا -> خردل
افقی 12 صورت و چهره -> لقا
افقی 12 آب منجمد -> یخ
افقی 12 ضایع و بیهوده -> یاب
افقی 13 پرنده آش سردکن -> سار
افقی 13 قیمت کالا -> بها
افقی 13 اثر و علامت -> نشان
افقی 13 ابر نزدیک به زمین -> مه
افقی 14 سرپرست اصطبل -> اخورسالار
افقی 14 گروه تبهکاران ایتالیایی -> مافیا
افقی 15 واحد پول مالزی -> رینگیت
افقی 15 دلال -> کمیسیونر
عمودی 1 کاشف عنصر رادیوم -> مادامکوری
عمودی 1 صورت و چهره -> رخسار
عمودی 2 نزدیکان -> اقارب
عمودی 2 گشاده‌رویی -> ابروفراخی
عمودی 3 معاون هیتلر -> هس
عمودی 3 ساز کلیسا -> ارگ
عمودی 3 فوری -> انی
عمودی 3 داخل -> درون
عمودی 4 گل نومیدی -> یاس
عمودی 4 مردم یک کشور -> ملت
عمودی 4 کشف رازی -> الکل
عمودی 4 خون از آن گذر می‌کند -> رگ
عمودی 5 امانتداران -> امنا
عمودی 5 امر به آمدن -> بیا
عمودی 5 کشیدنی بی‌محل -> چک
عمودی 5 بسیار زیاد -> بسی
عمودی 6 والی حکومتی -> استاندار
عمودی 6 زبان کوچک -> لهات
عمودی 7 نوعی آشپزخانه -> اپن
عمودی 7 سه کیلوگرم -> من
عمودی 7 نقشه انگلیسی -> مپ
عمودی 7 داستانسرا -> نقال
عمودی 8 از آن وارد می‌شویم -> در
عمودی 8 نوعی بازی کودکانه -> گرگمبههوا
عمودی 8 صدمه و آسیب -> اک
عمودی 9 مقابل تأهل -> تجرد
عمودی 9 پسوند اسم مصدر -> ار
عمودی 9 ام‌الخبائث -> می
عمودی 9 لطیف -> نرم
عمودی 10 شهری در آلمان در کنار رود دانوب -> اولم
عمودی 10 آن که به صورت جدی و دقیق می‌اندیشد -> ژرفاندیش
عمودی 11 بی‌نیازی -> غنا
عمودی 11 عامل وراثت -> ژن
عمودی 11 زادگاه نیما شاعر نوپرداز -> یوش
عمودی 11 پنجم عرب -> خامس
عمودی 12 تاخت اسب -> تگ
عمودی 12 برای اینکه -> زیرا
عمودی 12 تظاهر به نیکی -> ریا
عمودی 12 از اعضای دستگاه تنفسی -> نای
عمودی 13 کیسه کوچکی که زیر شکم آهوی مشک قرار دارد و مشک از آن خارج می‌شود -> نافه
عمودی 13 شیر بیشه -> اسد
عمودی 13 پیامبر -> نبی
عمودی 13 سنبل کوهی -> فو
عمودی 14 مفصل شناسی -> ارترولوژی
عمودی 14 هم‌داستان ویس -> رامین
عمودی 15 شاگرد مغازه -> میلاو
عمودی 15 گل چهارفصل -> همیشهبهار