حل مرحله 897 جدولانه کلاسیک

9 ارديبهشت 1397
حل مرحله 897 جدولانه کلاسیک

جواب مرحله 897 جدولانه کلاسیک

افقی 1 دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند، واندر آن ظلمت شب ... -> ابحیاتمدادند
افقی 1 حرف فاصله -> تا
افقی 2 جوش چرکی -> کورک
افقی 2 سفارش پیش از مرگ -> وصیت
افقی 2 علت -> سبب
افقی 3 رفوزه -> رد
افقی 3 جمع مدینه -> مدن
افقی 3 چراغ آسمان -> قمر
افقی 3 وجود ندارد -> نیست
افقی 4 مخفف الی آخر -> الخ
افقی 4 شکوه و عظمت -> هیبت
افقی 4 مؤثر و مفید برای انجام کاری -> کارامد
افقی 5 فیلم مسعود کیمیایی -> رییس
افقی 5 ماری ... مؤلف کتاب سرگذشت -> کرلی
افقی 5 تنظیم -> رگل
افقی 6 تزیین، خوشنما کردن -> ارایش
افقی 6 ایالت یخی آمریکا -> الاسکا
افقی 7 عنوان حکومت هیتلری -> رایش
افقی 7 آواز خوانی -> ترنم
افقی 7 زیرانداز خفته -> تشک
افقی 8 هنوز انگلیسی -> یت
افقی 8 شرم -> سرافکندگی
افقی 8 چه وقت -> کی
افقی 9 زیور -> زیب
افقی 9 ستاره کم‌پیدا -> سهیل
افقی 9 ظرف گل کشی -> ناوه
افقی 10 روی گیاهی دیگر پیوند زده می‌شود -> پیوندک
افقی 10 پرده‌دری -> هتاکی
افقی 11 نوعی سیگار -> برگ
افقی 11 طینت -> سرشت
افقی 11 رودی در اروپای مرکزی -> البا
افقی 12 پیشکشی -> اهدایی
افقی 12 بچه خرس -> توله
افقی 12 حرف سی‌ام الفبا -> واو
افقی 13 سوق دهنده -> سایق
افقی 13 وی ادبی -> اوی
افقی 13 جماعت‌ها -> امم
افقی 13 صورت شطرنجی -> رخ
افقی 14 زمان مرگ -> اجل
افقی 14 رشته‌ای در شنا -> کرال
افقی 14 آشیانه -> لانه
افقی 15 طایفه غرب ایران -> لر
افقی 15 همه کارهای آن خودکار انجام می‌شود -> تماماتوماتیک
عمودی 1 مرموز -> اسرارامیز
عمودی 1 شهری در گیلان -> ماسال
عمودی 2 شجاع -> دلیر
عمودی 2 از تقسیمات ارتشی -> تیپ
عمودی 2 همسر ابراهیم -> هاجر
عمودی 3 کنده‌کاری روی چوب -> حک
عمودی 3 گل به سر جالیزی -> خیار
عمودی 3 بی‌جانشین -> بیبدیل
عمودی 4 روز -> یوم
عمودی 4 زیرک و سیاست‌دان -> سیاس
عمودی 4 کاغذفروش -> وراق
عمودی 5 نوعی حلوا -> ارده
عمودی 5 از آثار تاریخی همدان -> شیرسنگی
عمودی 5 قلیل -> کم
عمودی 6 روش و فن اجرای انجام دادن کار -> تکنیک
عمودی 6 گواه -> شاهد
عمودی 6 قدرت -> یارا
عمودی 7 ساختمان مرتفع ->
عمودی 7 ثابت و محکم -> برج
عمودی 7 بدهی -> فیکس
عمودی 8 از آثار ادگار آلن پو -> دوقتل
عمودی 8 خطای فوتبالی -> تکل
عمودی 8 از عنکبوتیان -> رتیلا
عمودی 9 کر -> اصم
عمودی 9 پایتخت کشور جزیره‌ای «نائورو» -> یارن
عمودی 9 نهی از شدن -> مشو
عمودی 10 ستون خیمه -> دیرک
عمودی 10 پایتخت انگلستان -> لندن
عمودی 10 درخشندگی -> تلالو
عمودی 11 یادداشت -> نت
عمودی 11 مقبره -> ارامگاه
عمودی 11 بلندهمت -> همام
عمودی 12 گلی خوشبو -> نرگس
عمودی 12 ایالتی در آمریکا -> یوتا
عمودی 12 محلی در مکه -> منا
عمودی 13 زادگاه اقبال لاهوری در پاکستان -> سیالکت
عمودی 13 ساده‌لوح -> هالو
عمودی 13 کلاه فرنگی -> هت
عمودی 14 لبخند ملیح -> تبسم
عمودی 14 از دیدگان سرازیز می‌شود -> اشک
عمودی 14 بزرگان -> کبار
عمودی 15 شروع -> ابتدا
عمودی 15 فیلمی از عباس رافعی -> کیمیاوخاک