حل مرحله 895 جدولانه کلاسیک

9 ارديبهشت 1397
حل مرحله 895 جدولانه کلاسیک

جواب مرحله 895 جدولانه کلاسیک

افقی 1 بزرگترین شهر ساحل عاج و پایتخت قبلی آن -> ابیجان
افقی 1 کوهی در شیراز -> باباکوهی
افقی 2 بارز -> بدیهی
افقی 2 آسودگی خاطر -> اطمینان
افقی 3 متضاد ماده -> نر
افقی 3 سیاه زخم -> شاربن
افقی 3 تغار چوبی -> لاک
افقی 3 مرداب -> گی
افقی 4 گیاه کتیرا -> گون
افقی 4 دانه‌کش بی‌آزار -> مور
افقی 4 خانه عرب -> دار
افقی 4 حلق -> گلو
افقی 5 ویرایش -> ادیت
افقی 5 بسیار -> افزون
افقی 5 برنا -> جوان
افقی 6 به پوشش خود می‌نازد -> شیک
افقی 6 مقابل پود -> تار
افقی 6 موسیقیدان عصر ساسانی -> باربد
افقی 7 مظهر سردی -> یخ
افقی 7 لطیف و ملایم -> نرم
افقی 7 عده مول‌های حل شده در یک لیتر محلول -> مولاریته
افقی 8 مخفف راه -> ره
افقی 8 بازدید -> ورانداز
افقی 8 فاش کردن -> لو
افقی 9 نام رمانی نوشته نویسنده و فیلمساز فرانسوی آلن رب گری یه -> جامشکسته
افقی 9 شکاف زمین -> ترک
افقی 9 مثل و مانند -> ند
افقی 10 نوعی یاقوت -> یمانی
افقی 10 بیرق -> لوا
افقی 10 از اعداد ترتیبی -> سوم
افقی 11 فدراسیون جهانی شنا -> فینا
افقی 11 نوعی بیماری واگیر -> تیفوس
افقی 11 پول کانادا -> دلار
افقی 12 کتاب هندوان -> ودا
افقی 12 طریق -> راه
افقی 12 بدهی -> قرض
افقی 12 از بروج فلکی -> اسد
افقی 13 رودی در فرانسه -> رن
افقی 13 درخت هندی -> بان
افقی 13 فاقد آرامش -> ناامن
افقی 13 نت ششم -> لا
افقی 14 اداره آگاهی قدیم -> تامینات
افقی 14 از قدیمی‌ترین کشورهای دنیا -> یونان
افقی 15 نظریه‌پرداز -> تیوریسین
افقی 15 دیکتاتور انگلیس -> کرامول
عمودی 1 هیدروگرافی -> ابنگاری
عمودی 1 دستگاهی برای محاسبه شتاب، سرعت و نیروهای وارده بر خودرو -> جیفورست
عمودی 2 خداحافظی -> بدرود
عمودی 2 رفتن با ناز -> خرامیدن
عمودی 3 حرف تمسخر -> یی
عمودی 3 سلاح زنبور -> نیش
عمودی 3 به درستی که -> همانا
عمودی 3 داخل -> تو
عمودی 4 جست و خیز -> جهش
عمودی 4 انجیر -> تین
عمودی 4 ورزش آبی -> شنا
عمودی 4 اجازه گرفتن -> بار
عمودی 5 روزها -> ایام
عمودی 5 نقشه راه -> کروکی
عمودی 5 سنگ‌انداز -> رامی
عمودی 6 جایز -> روا
عمودی 6 فیل دریایی -> مرس
عمودی 6 انس دادن -> تانیس
عمودی 7 ته نشست آب -> ابرفت
عمودی 7 کارگاه هنرمند -> اتلیه
عمودی 7 شکوه‌گوی جدایی‌ها -> نی
عمودی 8 درون -> بطن
عمودی 8 مبتکر زبان اسپرانتو -> زامنهوف
عمودی 8 برکت سفره -> نان
عمودی 9 اصل -> ام
عمودی 9 شهری در استان لرستان -> دورود
عمودی 9 وقت‌ها -> اوقات
عمودی 10 ترازنامه -> بیلان
عمودی 10 بت معروف -> لات
عمودی 10 خانه -> سرا
عمودی 11 از میوه‌های درختی -> انار
عمودی 11 مفتش -> بازرس
عمودی 11 در دستور زبان جایگزین اسم می‌شود -> ضمیر
عمودی 12 سوغات کرمانشاه -> کاک
عمودی 12 چلچراغ -> جار
عمودی 12 تقویت خاک -> کود
عمودی 12 از دستگاه‌های موسیقی سنتی ایران -> نوا
عمودی 13 جنگل درخت -> ون
عمودی 13 میمون جنگلی -> گوریل
عمودی 13 درس خوانده -> ملا
عمودی 13 رد پای آب -> نم
عمودی 14 گل‌های برجسته روی پارچه -> گلابتون
عمودی 14 نژاد روسی -> اسلاو
عمودی 15 مرکز کامرون -> یایونده
عمودی 15 تنگه‌ای معروف بین دریای اژه و مرمره -> داردانل