حل مرحله 891 جدولانه کلاسیک

9 ارديبهشت 1397
حل مرحله 891 جدولانه کلاسیک

جواب مرحله 891 جدولانه کلاسیک

افقی 1 مجانی -> رایگان
افقی 1 دستگاه ثبت کننده اطلاعات در هواپیما که در سوانح هوایی مورد بررسی قرار می‌گیرد -> جعبهسیاه
افقی 2 پایتخت قطر -> دوحه
افقی 2 بدهکار -> وامدار
افقی 3 آزاد و رها -> ول
افقی 3 فقیر -> ندار
افقی 3 کوه‌ها -> جبال
افقی 3 حرف هشتم لاتین -> اچ
افقی 4 هر چیز ستون مانند که چیزی بر بالای آن قرار گیرد -> پایه
افقی 4 جاه، شوکت و خودنمایی -> داب
افقی 4 چه وقت -> کی
افقی 4 شگرد کشتی -> فن
افقی 5 پراکنده و پریشان -> ولو
افقی 5 نام سابق شهر کرد -> دهکرد
افقی 5 درختی که چوب آن ارزش صنعتی دارد -> توسکا
افقی 6 حادثه -> سانحه
افقی 6 پراکنده شدن -> تفرق
افقی 6 اسب سرکش -> توسن
افقی 7 خنکی -> سردی
افقی 7 صبح زود -> پگاه
افقی 7 حشره خونخوار -> ساس
افقی 8 گوشه‌گیری -> کز
افقی 8 در ... جای شهدا خالی -> بهارازادی
افقی 8 راه بی‌پایان -> را
افقی 9 بسیار درخشان -> نیر
افقی 9 سمت چپ -> یسار
افقی 9 پیکار و مبارزه -> نبرد
افقی 10 صحیح -> درست
افقی 10 از واجبات نماز -> رکوع
افقی 10 شترمرغ آمریکایی -> ناندو
افقی 11 تحفه‌ها -> هدایا
افقی 11 ضربه با پشت راکت تنیس -> بکهند
افقی 11 تجویز پزشک -> دوا
افقی 12 ناخن ستور -> سم
افقی 12 دریا -> یم
افقی 12 صدای بلند -> ندا
افقی 12 نام زنانه -> مهری
افقی 13 پراکندگی -> شت
افقی 13 جن‌ها -> اجنه
افقی 13 حافظه جانبی کامپیوتر -> هارد
افقی 13 نیز -> هم
افقی 14 مفهوم‌ها -> مفاهیم
افقی 14 دارای تماس -> مماس
افقی 15 نمایش سنتی ایرانی -> سیاهبازی
افقی 15 جنگ حضرت علی با خوارج -> نهروان
عمودی 1 بی‌پرده و صریح -> رکوپوستکنده
عمودی 1 خورشید -> شمس
عمودی 2 خواب کودکانه -> لالا
عمودی 2 در مقامی پایین‌تر -> زیردست
عمودی 3 هالوژن نمک طعام -> ید
عمودی 3 پیامبری در کام ماهی -> یونس
عمودی 3 تصویرگر -> رسام
عمودی 3 صدای گاو -> ما
عمودی 4 لپ -> گونه
عمودی 4 جنگ -> حرب
عمودی 4 خط‌کش مهندسی -> تی
عمودی 4 ادایی برای جلب نظر -> افه
عمودی 5 از غزوات -> احد
عمودی 5 اعشاری -> دهدهی
عمودی 5 واجب کردن -> ایجاب
عمودی 6 گذاشته -> نهاده
عمودی 6 از صحابه -> یاسر
عمودی 6 تفریق -> منها
عمودی 7 نوعی موشک -> راکت
عمودی 7 سوار -> راکب
عمودی 7 چشم‌چران -> هیز
عمودی 8 از غلات -> جو
عمودی 8 برف روب -> برفپاروکن
عمودی 8 نت سوم -> می
عمودی 9 دندان فیل -> عاج
عمودی 9 شهر خراسان رضوی -> درگز
عمودی 9 گردن، مسئولیت -> عهده
عمودی 10 سگ‌ماهی -> بمبک
عمودی 10 شاه شاهان مغول -> قاان
عمودی 10 فاقد امنیت -> ناامن
عمودی 11 راهنمایی کردن -> هدایت
عمودی 11 پوشش روی پیشانی -> هدبند
عمودی 11 گله گوسفندان -> رمه
عمودی 12 دوازده ماه -> سال
عمودی 12 پوستین -> وت
عمودی 12 چین و چروک پوست -> یرا
عمودی 12 خط سیر سیارات -> مدار
عمودی 13 مساوی -> یر
عمودی 13 دریغ و حسرت -> فسوس
عمودی 13 استخوان قفسه سینه -> دنده
عمودی 13 جهت -> سو
عمودی 14 شکسته شدن -> انکسار
عمودی 14 مهمانی نوبتی -> دوره
عمودی 15 فیلمی از عبدالرضا کاهانی -> هیچ
عمودی 15 کتابی از مطهری -> انسانوایمان