حل مرحله 888 جدولانه کلاسیک

9 ارديبهشت 1397
حل مرحله 888 جدولانه کلاسیک

جواب مرحله 888 جدولانه کلاسیک

افقی 1 داستان جالب توجه -> دراماتیک
افقی 1 تمرین -> ممارست
افقی 2 یاقوت -> یاکند
افقی 2 راکب -> سوار
افقی 2 سالک -> رهرو
افقی 3 فدراسون والیبال -> فیوا
افقی 3 مرکز استان اردبیل -> اردبیل
افقی 3 حرکت هوا -> باد
افقی 4 ماهی کنسرو -> تن
افقی 4 همگانی و مقابل خاص -> عام
افقی 4 آخرین توان -> نا
افقی 4 خبرگزاری ایران -> ایرنا
افقی 5 باایمان -> متدین
افقی 5 الهه ماه سومریان -> نانا
افقی 5 خطاب بی‌ادبانه -> هی
افقی 6 گل نومیدی -> یاس
افقی 6 آراسته و مرتب -> منظم
افقی 6 وجب -> بدست
افقی 7 پرده‌در -> هتاک
افقی 7 حق‌الشرب -> اببها
افقی 7 منزلت -> ارج
افقی 8 تعمیر -> مرمت
افقی 8 انتقال بیماری -> سرایت
افقی 8 پرنده سعادت -> همای
افقی 9 بی‌خطر -> امن
افقی 9 پراکنده -> منتشر
افقی 9 قسمتی از قطار -> کوپه
افقی 10 چارپایان -> دواب
افقی 10 تابناک -> روشن
افقی 10 پایتخت اتریش -> وین
افقی 11 شیره خرما -> مت
افقی 11 نوعی شیرینی -> رولت
افقی 11 جاهل و بی‌خرد -> نادان
افقی 12 اعتراف کردن -> اقرار
افقی 12 بله انگلیسی -> یس
افقی 12 سر -> راس
افقی 12 درخت انگور -> مو
افقی 13 شیشه میکروسکوپ -> لام
افقی 13 خودداری کردن -> امتناع
افقی 13 جنگ -> نبرد
افقی 14 سفیدرنگ -> ابیض
افقی 14 طلاساز -> زرگر
افقی 14 از حروف یونانی -> لاندا
افقی 15 افسرده و دلتنگ -> دلمرده
افقی 15 ارتشا -> رشوهدادن
عمودی 1 بیماری خفقان -> دیفتری
عمودی 1 لرزانک میوه -> مارمالاد
عمودی 2 رود مقدس آلمان -> راین
عمودی 2 دیلم -> اهرم
عمودی 2 رو به رو شدن -> تقابل
عمودی 3 بازگشت صدا -> اکو
عمودی 3 فقیر و بینوا -> مستمند
عمودی 3 پوسیده -> رمیم
عمودی 4 بلندنظری -> مناعت
عمودی 4 همراه آشغال -> ات
عمودی 4 عقب و پشت سر -> ورا
عمودی 4 زیان رساندن -> ضر
عمودی 5 نام ترکی -> اد
عمودی 5 آدم کوچک -> ادمک
عمودی 5 پشت سر -> ماورا
عمودی 6 درستکار -> امین
عمودی 6 خوشه گندم -> سنبل
عمودی 6 طعم -> مزه
عمودی 7 درخت تسبیح -> یسر
عمودی 7 مراقبت در اجرای امری -> نظارت
عمودی 7 سر فصل روزنامه -> تیتر
عمودی 8 احمق -> کودن
عمودی 8 کارگزار -> مباشر
عمودی 8 جان‌پناه سرباز -> سنگر
عمودی 9 فرشته موکل بر آهن -> ابان
عمودی 9 خارج -> بیرون
عمودی 9 کمانگیر باستانی -> ارش
عمودی 10 لوله گوارشی -> مری
عمودی 10 شکوه -> ابهت
عمودی 10 خیابان -> شارع
عمودی 11 از الفبای یونانی -> لاندا
عمودی 11 عاقل -> کندا
عمودی 11 زیر پا مانده -> له
عمودی 12 صد متر مربع -> ار
عمودی 12 گل نومیدی -> یاس
عمودی 12 خدای درویش -> هو
عمودی 12 مدارک -> اسناد
عمودی 13 لیدر -> رهبر
عمودی 13 جعبه استامپ -> تامپون
عمودی 13 خوشه گندم و جو -> بنا
عمودی 14 نوعی مالیات -> سرانه
عمودی 14 مسافر -> راهی
عمودی 14 دودل -> مردد
عمودی 15 عبادتگاه ژاپنی -> توداییجی
عمودی 15 میزاب -> ناودان