حل مرحله 886 جدولانه کلاسیک

9 ارديبهشت 1397
حل مرحله 886 جدولانه کلاسیک

جواب مرحله 886 جدولانه کلاسیک

افقی 1 خوشبخت -> سفیدبخت
افقی 1 برخورداری -> استمتاع
افقی 2 حسد -> رشک
افقی 2 ماشین بارکشی -> کامیون
افقی 2 فیلمی از یدالله صمدی -> دمرل
افقی 3 نوعی چاپ -> افست
افقی 3 مرغزار -> راغ
افقی 3 دانشی است که درباره زمین و تقسیمات طبیعی بحث می‌کند -> جغرافی
افقی 4 جایز و روا -> مشروع
افقی 4 چین و چروک پوست -> یرا
افقی 4 خوی و سرشت -> منش
افقی 5 اولین عدد دو رقمی -> ده
افقی 5 گل پخته -> سفال
افقی 5 به موقع -> بجا
افقی 5 شتر عرب -> ابل
افقی 6 مارکی بر خودروهای سنگین -> ولوو
افقی 6 نوعی یخچال با سرمای زیاد -> فریزر
افقی 6 صدای درد -> اخ
افقی 7 قدرت و نیرو -> زور
افقی 7 سوراخ‌های خانه زنبور -> نخاریب
افقی 7 اجازه داده شده -> مرخص
افقی 8 ضروری و لازم -> بایست
افقی 8 آشکار شدن راز -> فاش
افقی 8 اصطلاحی در تلویزیون -> پلاتو
افقی 9 داخل -> اندر
افقی 9 دانا و باخرد -> فرهمند
افقی 9 واحد شمارش نان -> قرص
افقی 10 محصول مرداب -> نی
افقی 10 رسوا و بی‌آبرو -> بدنام
افقی 10 نام یکی از خیابان‌های تهران -> دروس
افقی 11 نوعی ورزش با گوی و چوگان -> گلف
افقی 11 عهد و قرار -> شرط
افقی 11 هدف تیر -> اماج
افقی 11 یکی از دو جنس -> نر
افقی 12 امت‌ها -> امم
افقی 12 ذهن و خاطر -> یاد
افقی 12 آقای فرانسوی -> موسیو
افقی 13 منسوب به جسم -> جسمانی
افقی 13 بی‌هوشی -> کما
افقی 13 وحشت -> هراس
افقی 14 سهیم -> شریک
افقی 14 از رنگ‌ها -> شکلاتی
افقی 14 بی‌سواد قدیمی -> امی
افقی 15 از واحدهای مسافت -> کیلومتر
افقی 15 ساززن -> نوازنده
عمودی 1 ممتاز و برگزیده -> سرامد
عمودی 1 درخت ون -> زبانگنجشک
عمودی 2 در چهارشنبه سوری طرفدار بسیار دارد -> فشفشه
عمودی 2 معطر کننده بستنی -> وانیل
عمودی 2 محرمانه -> سری
عمودی 3 تمام و همگی -> یکسر
عمودی 3 سیاهرگ -> ورید
عمودی 3 قوم و خویشاوند -> فامیل
عمودی 4 از ادعیه معروف -> توسل
عمودی 4 فلز گلوله -> سرب
عمودی 4 قطعه‌ای در چرخ خیاطی -> ماکو
عمودی 5 دفاع فوتبال -> بک
عمودی 5 بدبویی، گندیدگی -> عفونت
عمودی 5 غیر دوست -> دشمن
عمودی 6 محافظ گل -> خار
عمودی 6 صدای درد -> اوخ
عمودی 6 فلز مرتجع -> فنر
عمودی 6 بخشی از اوستا -> یشت
عمودی 7 مایل بودن -> تمایل
عمودی 7 تندرو -> افراطی
عمودی 7 ناشنوا -> کر
عمودی 8 عظیم‌الجثه -> یغر
عمودی 8 آماده و مهیا -> فراهم
عمودی 8 خوردن عرب -> اکل
عمودی 9 ضمیر سوم شخص مفرد -> او
عمودی 9 رشته‌ای که از تارهای پیله برای دوختن و بافتن سازند -> ابریشم
عمودی 9 ادامه دادن کاری -> ادمان
عمودی 10 از آلات موسیقی -> سنج
عمودی 10 یقه پیراهن -> جیب
عمودی 10 پشیمانی -> ندم
عمودی 10 لباس‌ها را صاف می‌کند -> اتو
عمودی 11 بسیار سخن‌چین -> غماز
عمودی 11 خوش و خرم -> پدرام
عمودی 11 حرفی در مقام تردید -> یا
عمودی 12 جدید و امروزی -> مدرن
عمودی 12 شن و ریگ نرم -> رمل
عمودی 12 پول‌ها -> وجوه
عمودی 13 نظر کردن به چیزی -> تماشا
عمودی 13 نام سابق شهر ری -> راقس
عمودی 13 بزرگان -> سران
عمودی 14 موسیقی کودکان -> ارف
عمودی 14 سمت مغرب -> باختر
عمودی 14 بداقبالی -> نیامد
عمودی 15 به ویژه -> علیالخصوص
عمودی 15 کشور سیبری -> روسیه