حل مرحله 880 جدولانه کلاسیک

9 ارديبهشت 1397
حل مرحله 880 جدولانه کلاسیک

جواب مرحله 880 جدولانه کلاسیک

افقی 1 کتاب حضرت عیسی -> انجیل
افقی 1 قرارداد -> کنوانسیون
افقی 2 رمانی از پرینوش صنیعی -> سهممن
افقی 2 ساده‌تر -> اسهل
افقی 2 ادیبان -> ادبا
افقی 3 خم پارچه -> تا
افقی 3 ملاحظه -> نگاه
افقی 3 آنچه موجب تشنگی گردد -> محرق
افقی 3 سفید ترکی -> اق
افقی 4 چشم -> عین
افقی 4 از اعیاد هندی‌ها که در اوایل فصل بهار است -> هولی
افقی 4 بنده زرخرید -> قن
افقی 4 مدال مقام نخست ورزشی -> طلا
افقی 5 بالش -> متکا
افقی 5 پسر مازندرانی -> ریکا
افقی 5 کوه -> جبل
افقی 6 ایشان -> انها
افقی 6 صفت کنه -> سمج
افقی 6 فرستاده و روانه شده -> گسیل
افقی 7 برتری -> رجحان
افقی 7 هم‌وزن شدن -> توازن
افقی 7 ترش و شیرین -> مز
افقی 8 واحد پول ژاپن -> ین
افقی 8 کشتی ژاپنی -> سومو
افقی 8 باشگاه و انجمن -> کلوب
افقی 8 علامت مصدر جعلی -> یت
افقی 9 سوغات اصفهان -> گز
افقی 9 رحم -> زهدان
افقی 9 داداش -> برادر
افقی 10 چاره و درمان -> علاج
افقی 10 همراه هرج می‌آید -> مرج
افقی 10 ورودیه سینما -> بلیت
افقی 11 زندان مسعود سعد سلمان -> نای
افقی 11 عقیم و نازا -> یایس
افقی 11 احتیاج -> نیاز
افقی 12 سلام تلفنی -> الو
افقی 12 بیماری -> دا
افقی 12 کهنگی و دیرینگی -> قدمت
افقی 12 سیلاب -> هین
افقی 13 حرف دوم انگلیسی -> بی
افقی 13 تکرار شده -> مکرر
افقی 13 باشگاه -> کلوپ
افقی 13 میان و وسط -> لا
افقی 14 بزرگی و شکوه -> هیبت
افقی 14 کنده‌کار -> حکاک
افقی 14 اتمام -> تتمیم
افقی 15 گذراندن زندگی از طریق کسب و کار -> امرارمعاش
افقی 15 نارسا و کم‌ارتفاع -> کوتاه
عمودی 1 نوعی سلطه سیاسی -> استعماری
عمودی 1 فیلمی با بازی جمشید هاشم‌پور -> عقابها
عمودی 2 آخر چیزی -> نهایت
عمودی 2 بیشه -> جنگل
عمودی 2 پست فطرت -> لییم
عمودی 3 جام معروف -> جم
عمودی 3 پیوند زناشویی -> نکاح
عمودی 3 لولای پا -> زانو
عمودی 3 آغوش -> بر
عمودی 4 خجسته و مبارک -> یمن
عمودی 4 مردمان -> اناس
عمودی 4 مکان -> جا
عمودی 4 از اناجیل معتبر -> متا
عمودی 5 یکی از دو قسمت بار -> لنگه
عمودی 5 تاکنون -> هنوز
عمودی 5 وسیله احتیاطی اضافی -> یدک
عمودی 6 قلعه و حصار -> اورا
عمودی 6 بااهمیت -> مهم
عمودی 6 مهربان‌تر -> ارحم
عمودی 7 تنبلی -> کاهلی
عمودی 7 قالی یا گلیم یا بساطی دیگر که در آستانه در افکنند -> تودری
عمودی 7 گزیدن مار -> رکع
عمودی 8 دور دهان -> نس
عمودی 8 یک جهت -> یکسو
عمودی 8 دیگدان -> اجاق
عمودی 8 یازده -> اا
عمودی 9 گمان و خیال -> وهم
عمودی 9 مکان‌ها -> اماکن
عمودی 9 وسیله‌ای برای حمل لوازم یدکی -> یدککش
عمودی 10 به راستی -> الحق
عمودی 10 استوار -> جزل
عمودی 10 حیوانی که سرش را بریده باشند -> بسمل
عمودی 11 درد و الم -> رنج
عمودی 11 جایزه معروف -> نوبل
عمودی 11 نی‌لبک -> توتک
عمودی 12 قسمتی از پا -> ساق
عمودی 12 بزرگ قبیله -> بگ
عمودی 12 صفت بهشت -> برین
عمودی 12 روانداز -> پتو
عمودی 13 عنصر تیروئید -> ید
عمودی 13 جادو -> طلسم
عمودی 13 آینده -> اتیه
عمودی 13 هم‌بازی پت -> مت
عمودی 14 عذاب و سختی -> وبال
عمودی 14 پسر معاویه -> یزید
عمودی 14 علی به سریانی -> ایلیا
عمودی 15 اندک و حقیر -> ناقابل
عمودی 15 بیلان -> ترازنامه