حل مرحله 869 جدولانه کلاسیک

9 ارديبهشت 1397
حل مرحله 869 جدولانه کلاسیک

جواب مرحله 869 جدولانه کلاسیک

افقی 1 پارچه ارزان -> کرباس
افقی 1 اصل و قانون -> قاعده
افقی 1 پیاز -> بصل
افقی 2 اداره نظارت بر ماهیگیران -> شیلات
افقی 2 ریختن آب و مانند آن از سر حوض یا لیوان -> سرریز
افقی 2 زنبور خارجی -> بی
افقی 3 به آرزو نرسیده -> ناکام
افقی 3 نخستین صدراعظم آلمان -> بیسمارک
افقی 4 فلسفه ارسطو -> مشا
افقی 4 خاک -> تربت
افقی 4 سخن صریح -> رک
افقی 5 میلاد -> تولد
افقی 5 انسان خوشبخت -> کامکار
افقی 5 درخت زبان گنجشک -> ون
افقی 6 کله‌پز -> رواس
افقی 6 تیر پیکان‌دار -> یب
افقی 6 مرغابی -> بط
افقی 7 انسانی که خیلی زود ناراحت می‌شود -> دلنازک
افقی 7 از آثار سیمین دانشور -> سووشون
افقی 8 کلام شگفتی -> وه
افقی 8 لبلاب -> یدره
افقی 8 سزان آشفته -> ناسز
افقی 8 حرف فاصله -> تا
افقی 9 بخت آزمایی -> لاتاری
افقی 9 یک صدم فرانک -> سانتیم
افقی 10 واحد سطح -> ار
افقی 10 دل آزار کهنه -> نو
افقی 10 همدم -> انیس
افقی 11 قنطره -> پل
افقی 11 ماهی کنسروی -> ساردین
افقی 11 بلبل -> هزار
افقی 12 حرکت اسب در شطرنج -> ال
افقی 12 خانه زنبور -> کندو
افقی 12 رود جیحون -> امو
افقی 13 مخترع چرخ خیاطی -> تیمونیه
افقی 13 کهن‌ترین تمدن بشری -> ایران
افقی 14 برگ برنده -> اس
افقی 14 هودج -> کجاوه
افقی 14 شهری در فرانسه -> مارسی
افقی 15 صدای دهل -> جرس
افقی 15 لاشه حیوان مرده -> مردار
افقی 15 حیوان -> جانور
عمودی 1 طرف و جانب -> سمت
عمودی 1 خرقه درویشی -> شولا
عمودی 1 فرزند چارپایان -> نتاج
عمودی 2 باران اندک -> رش
عمودی 2 از طعم‌ها -> شور
عمودی 2 ساز زهی -> هارپ
عمودی 2 آسانی -> یسر
عمودی 3 کوه خراسان -> بینالود
عمودی 3 شیشه آزمایشگاهی -> لام
عمودی 4 از حروف شرط -> الا
عمودی 4 شهری در پرجمعیت‌ترین کشور جهان -> دالیان
عمودی 4 شتر قوی هیکل -> لوک
عمودی 5 آرام -> ساکت
عمودی 5 صمغی زردرنگ -> سندروس
عمودی 5 ستاره -> نجم
عمودی 6 فرق سر -> تارک
عمودی 6 جواب مثبت -> اری
عمودی 6 میراب -> ابیار
عمودی 7 جدال -> مبارزه
عمودی 7 تلخ عرب -> مر
عمودی 7 سوره یازدهم قرآن کریم -> هود
عمودی 8 پایه و بنیان -> اس
عمودی 8 زمینه -> تم
عمودی 8 راندن مزاحم -> دک
عمودی 8 از ضمایر جمع فارسی -> ها
عمودی 9 غیر عجم -> عرب
عمودی 9 شماره ویژه -> کد
عمودی 9 روشندل -> نابینا
عمودی 10 پدر فلسفه ساختارشکنی -> دریدا
عمودی 10 رژه -> سان
عمودی 10 همنشین -> ندیم
عمودی 11 دعوت به سکوت -> هیس
عمودی 11 از مقاومت‌های متغیر -> ریوستا
عمودی 11 پرچانه -> وراج
عمودی 12 سوره سی و نهم قرآن -> زمر
عمودی 12 گونه‌ای میمون -> بوزینه
عمودی 12 عقاید -> ارا
عمودی 13 پژواک صدا -> اکو
عمودی 13 طراحی صحنه فیلم که توسط کارگردان صورت می‌گیرد -> میزانسن
عمودی 14 حلم -> صبر
عمودی 14 پیامبری -> نبوت
عمودی 14 پسر بزرگ نوح -> سام
عمودی 14 ضمیر بیگانه -> یو
عمودی 15 اما -> لیکن
عمودی 15 ریسمان -> طناب
عمودی 15 متد -> روش