حل مرحله 865 جدولانه کلاسیک

9 ارديبهشت 1397
حل مرحله 865 جدولانه کلاسیک

جواب مرحله 865 جدولانه کلاسیک

افقی 1 روز آخر هفته -> جمعه
افقی 1 زن دانشمند -> حکیمه
افقی 1 پیشوا -> رهبر
افقی 2 جزیره‌ای در اندونزی -> سوماترا
افقی 2 غالب، غلبه -> چیره
افقی 2 رودی در فرانسه -> رن
افقی 3 چک، سیلی -> تس
افقی 3 خوشمزه -> گوارا
افقی 3 آن که می‌داند و می‌پرسد -> دانا
افقی 4 خمیازه -> اسا
افقی 4 صبر -> بردباری
افقی 4 سرپرست -> ولی
افقی 5 وبگاه -> سایت
افقی 5 لکن -> اما
افقی 5 در پناه -> ایمن
افقی 6 تاریخ نگار -> مورخ
افقی 6 پشم سوخته -> کز
افقی 6 درخشان -> تابناک
افقی 7 لشگرگاه -> اردو
افقی 7 تباه و گندیده -> فاسد
افقی 7 پسوند مولد -> زا
افقی 7 باد سرد -> زم
افقی 8 بازیگر خانم شرط اول -> نگارفروزنده
افقی 9 چهار من تبریز -> ری
افقی 9 درخت زبان گنجشک -> ون
افقی 9 رنگی برای خودرو -> یشمی
افقی 9 گلبانگ نماز -> اذان
افقی 10 عطا کردن، عفو کردن -> بخشیدن
افقی 10 مخفف گاه -> گا
افقی 10 همدم -> انیس
افقی 11 همراه عروس -> ینگه
افقی 11 گرفتن -> اخذ
افقی 11 خواب خوش -> رویا
افقی 12 اشکال کار -> گیر
افقی 12 جار و جنجال -> المشنگه
افقی 12 گهواره بچه -> ننو
افقی 13 برادر مادر -> دایی
افقی 13 جعبه حمل جنازه -> تابوت
افقی 13 حرف هشتم -> حا
افقی 14 اثر چربی -> لک
افقی 14 خدمتگزار -> خادم
افقی 14 مسافرت اداری -> ماموریت
افقی 15 یاری دهنده -> یاور
افقی 15 شکار -> نخجیر
افقی 15 راننده اتومبیل -> شوفر
عمودی 1 مقاله پژوهشی درباره یک موضوع -> جستار
عمودی 1 از شعرای دوران افشاریه که در غزل و قصیده مهارت داشت -> اذربیگدلی
عمودی 2 تأسیس کننده -> موسس
عمودی 2 تلخ -> مر
عمودی 2 نوعی آبگوشت -> یخنی
عمودی 2 ویتامین جدول -> کا
عمودی 3 عمو -> عم
عمودی 3 آرمیدن -> اسودن
عمودی 3 شیوه کار -> شگرد
عمودی 4 دانه نهان‌زا -> هاگ
عمودی 4 میزبان نخستین جام جهانی -> اروگویه
عمودی 4 ته، پایین -> اخر
عمودی 5 تنبیه اداری -> توبیخ
عمودی 5 قطب مثبت باتری -> اند
عمودی 5 کلمه سؤالی -> ایا
عمودی 6 ضد برودت -> حرارت
عمودی 6 جعد مو -> فر
عمودی 6 گریه کردن -> نالیدن
عمودی 7 چاقوی آشپزخانه -> کارد
عمودی 7 به اندازه -> کافی
عمودی 7 کوزه سفالی -> خم
عمودی 7 فرمانده بدن -> مخ
عمودی 8 مثلی با مفهوم بدبختی به منتها رسیده -> ابازسرشگذشت
عمودی 9 گرفتنی از نابکار -> مچ
عمودی 9 مایه و اصل -> ام
عمودی 9 مجلس روسیه -> دوما
عمودی 9 مشهور -> نامی
عمودی 10 امتزاج آب با جسمی -> هیدرات
عمودی 10 طرز پوشاک -> زی
عمودی 10 شلیک با مسلسل -> رگبار
عمودی 11 نظر -> رای
عمودی 11 گاز اتمسفر -> ازن
عمودی 11 تصدیق بی‌ادبانه -> اوهوم
عمودی 12 گرو گذاشتن -> رهن
عمودی 12 عمران -> ابادانی
عمودی 12 خوراک سفر -> توش
عمودی 13 منطقه تفریحی تهران -> اوین
عمودی 13 در تب می‌گویند -> هذیان
عمودی 13 مایه ترقی بعضی‌ها -> رو
عمودی 14 آغوش -> بر
عمودی 14 سخن‌چین، بدگو -> لماز
عمودی 14 پایه -> اس
عمودی 14 لاغر -> نحیف
عمودی 15 قوس و قزح -> رنگینکمان
عمودی 15 غمباد -> گواتر