حل مرحله 863 جدولانه کلاسیک

9 ارديبهشت 1397
حل مرحله 863 جدولانه کلاسیک

جواب مرحله 863 جدولانه کلاسیک

افقی 1 صنایع هواپیماسازی ایران -> هسا
افقی 1 به راستی که -> همانا
افقی 1 حیوانی که اگر در طول شبانه روز، ۱۸ ساعت نخوابد می‌میرد -> کوالا
افقی 2 چوب مخصوص نواختن ویولن -> ارشه
افقی 2 قرقاول -> تورنگ
افقی 2 پیشانی -> جبین
افقی 3 فعال فرنگی -> اکتیو
افقی 3 لقمه شتر -> نواله
افقی 3 رسته -> رج
افقی 4 بزرگ داشتن -> اکرام
افقی 4 قریه -> روستا
افقی 5 کفش اسب -> نعل
افقی 5 چاه جهنده -> ارتزین
افقی 5 بغرنج -> وخیم
افقی 6 ضمیر اشاره به دور -> ان
افقی 6 ناحیه صنعتی آلمان -> ینا
افقی 6 پایتخت فراری اروپا -> رم
افقی 6 قطار -> ترن
افقی 7 حاکم دوران امام رضا -> مامون
افقی 7 درد و رنج -> الم
افقی 7 فرمان و دستور -> امر
افقی 8 امضاء -> دستینه
افقی 8 رون و آزمایش -> امتحان
افقی 9 دیوار بلند -> ترا
افقی 9 نیمی از یورتمه -> یور
افقی 9 سوره صد و هفتم قرآن کریم -> ماعون
افقی 10 روی چیزی -> سطح
افقی 10 آب بینی -> مف
افقی 10 رشته کوه اروپا -> الپ
افقی 10 دوست داشتن -> ود
افقی 11 کایت به هم ریخته -> تیکا
افقی 11 فرمانبرداری و فروتنی -> انقیاد
افقی 11 شهری در سوریه -> حلب
افقی 12 چشم به راه -> مترصد
افقی 12 پیمان کاهش صدور گازهای گلخانه‌ای -> کیوتو
افقی 13 نفس -> دم
افقی 13 بدبختی -> افلاس
افقی 13 تلف کردن مال -> اسراف
افقی 14 مورب -> اریب
افقی 14 کیسه زر -> همیان
افقی 14 نخستین سکه تاریخ ایران -> دریک
افقی 15 مؤسس سلسله ماد -> دیاکو
افقی 15 نابودی و از بین رفتن -> تباهی
افقی 15 سنگی شبیه عقیق -> یشم
عمودی 1 از نشانه‌های جمع فارسی -> ها
عمودی 1 جای زندگی درندگان -> کنام
عمودی 1 فیلمی با بازی حمید فرخ‌نژاد -> استرداد
عمودی 2 منزل -> سرا
عمودی 2 دشمنی و ستیزه‌گری -> عناد
عمودی 2 پیمودن -> طی
عمودی 2 لوله حمل غذا -> مری
عمودی 3 نقصان -> اشکال
عمودی 3 پایدار و پابرجا -> مستحکم
عمودی 3 حرف انتخاب -> یا
عمودی 4 پرده‌دری کردن -> هتک
عمودی 4 رهبر مبارزه با نژادپرستی -> لوتر
عمودی 4 مربی شاهزادگان -> اتابک
عمودی 5 چین و شکن پوست -> یرا
عمودی 5 غلاف شمشیر -> نیام
عمودی 5 طاقچه بالا -> رف
عمودی 6 فراری -> متواری
عمودی 6 دوری -> فاصله
عمودی 7 ضمیر غائب -> او
عمودی 7 آنچه که پایان دارد -> متناهی
عمودی 7 پشیمانی -> ندامت
عمودی 8 حاکم خونخوار روم -> نرن
عمودی 8 سپیدموی شاهنامه -> زال
عمودی 8 نیم صدای سگ -> واق
عمودی 8 میوه خوشبو -> سیب
عمودی 9 شاعر ابیوردی -> انوری
عمودی 9 تپه باستانی گیلان -> مارلیک
عمودی 9 دومین دو رقمی -> اا
عمودی 10 کار هرکس نیس خرمن کوفتن، ... می‌خواهد و مرد کهن -> گاونر
عمودی 10 ترمینال -> پایانه
عمودی 11 پژمرده -> لس
عمودی 11 سوگ و عزا -> ماتم
عمودی 11 پایمال کردن چیزی -> دوس
عمودی 12 «جتوهو»ی آشفته -> وجهتو
عمودی 12 امر غیر ممکن را گویند -> محال
عمودی 12 شکننده -> ترد
عمودی 13 مایع حیات است -> اب
عمودی 13 پدید آوردن چیزی که تاکنون وجود نداشته -> اختراع
عمودی 13 یار مسیح -> حواری
عمودی 14 پول ایتالیا بود -> لیر
عمودی 14 برابر و مساوی -> یر
عمودی 14 داستان کوتاه -> نوول
عمودی 14 برگه مشخصات کتاب -> فیش
عمودی 15 پایتخت چاد -> انجامنا
عمودی 15 گریه و زاری کردن -> ندبه
عمودی 15 قلیل و اندک -> کم